Forskrift i medhold av oreigningslovens § 5 om rett til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til eiendomsinngrep

DatoFOR-1960-06-02-1
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1960 s 446
Ikrafttredelse01.07.1960
Sist endretFOR-2017-02-10-153
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-10-23-3-§2, LOV-1959-10-23-3-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift i medhold av oreigningslovens § 5

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 2. juni 1960. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 aug 1983 nr. 2150, 19 okt 1984 nr. 1800, 22 nov 1996 nr. 1081, 9 april 1999 nr. 305, 6 april 2001 nr. 390, 25 mars 2002 nr. 376, 6 nov 2015 nr. 1266, 10 feb 2017 nr. 153. 

I medhold av § 5 blir rett til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til eiendomsinngrep etter § 2 delegert slik:

§ 2 nr. 1til Kirke- og undervisningsdepartementet for så vidt angår kirkegårder (kgl.res. 2. juni 1960)
§ 2 nr. 2til Kirke- og undervisningsdepartementet (kgl.res. 2. juni 1960)
§ 2 nr. 3til fylkesmannen for så vidt det dreier seg om samtykke til eiendomsinngrep (kgl.res. 15. april 1977)
§ 2 nr. 4til Kirke- og undervisningsdepartementet, (kgl.res. 2. juni 1960)
§ 2 nr. 5til Kultur- og kirkedepartementet, (kgl.res. 2. juni 1960)
§ 2 nr. 6
§ 2 nr. 7til Samferdselsdepartementet, (kgl.res. 2. juni 1960)
§ 2 nr. 8
§ 2 nr. 9til Samferdselsdepartementet, som kan delegere retten videre til Teledirektoratet og herunder gi regler for Teledirektoratets bruk av myndighet, (kgl.res. 2. juni 1960). Slik delegasjon er gjort ved Samferdselsdepartementets vedtak 23. november 1960
§ 2 nr. 10til fylkesmannen for så vidt det dreier seg om samtykke til eiendomsinngrep (kgl.res. 15. april 1977)
§ 2 nr. 12til fylkesmannen for så vidt det dreier seg om samtykke til eiendomsinngrep (kgl.res. 15. april 1977)
§ 2 nr. 13til Justisdepartementet (kgl.res. 2. juni 1960)
§ 2 nr. 14
§ 2 nr. 15til Forsvarsdepartementet for så vidt angår utviding og drift av eksisterende anlegg, (kgl.res. 2. juni 1960)
§ 2 nr. 16
§ 2 nr. 17til Jernbanedirektoratet for så vidt angår utviding og drift av igangværende statsjernbaner og for så vidt angår vedtatte anlegg av nye statsjernbaner
§ 2 nr. 18til fylkesmannen for så vidt det dreier seg om samtykke til eiendomsinngrep (kgl.res. 15. april 1977)
§ 2 nr. 19til Olje- og energidepartementet (kgl.res 11 januar 1978 jf kgl.res. 2. juni 1960), delegert videre til NVE (kgl.res. 5. november 1982) og til fylkesmannen for så vidt angår kraftlinje med inntil 22 kV nominell spenning (kgl.res. 5. november 1982)
§ 2 nr. 20til Olje- og energidepartementet (kgl.res 11. januar 1978 jf kgl.res. 2. juni 1960)
§ 2 nr. 21til Forsvarsdepartementet, (kgl.res. 2. juni 1960) og Handelsdepartementet (kgl.res. 6. februar 1976)
§ 2 nr. 22
§ 2 nr. 23til Statens bygge- og eiendomsdirektorat, (kgl.res. 2. juni 1960)
§ 2 nr. 25til Sosialdepartementet for så vidt angår opprettelse av midlertidige sjukehus under epidemier, (kgl.res. 2. juni 1960)
§ 2 nr. 26
§ 2 nr. 27til Landbruksdepartementet for så vidt gjelder samyrketiltak til jordbruk, skogbruk eller handel (kgl.res. 18. mai 1962)
§ 2 nr. 28til fylkesmannen for så vidt det dreier seg om samtykke til eiendomsinngrep (kgl.res. 15. april 1977)
§ 2 nr. 29til Landbruksdepartementet for så vidt gjelder velte- og opplagsplass for skogvyrke og til det forvaltningsorgan som gir konsesjon etter lov av 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann for så vidt gjelder tiltak for fløting. Dersom tiltak for fløting kan iverksettes uten konsesjon eller etter konsesjon fra kommunen, skal myndigheten ligge til fylkesmannen. (kgl.res. 6 april 2001 nr. 390)
§ 2 nr. 30til Landbruksdepartementet (kgl.res. 18. mai 1962)
§ 2 nr. 31til fylkesmannen for så vidt det dreier seg om samtykke til eiendomsinngrep (kgl.res. 15. april 1977)
§ 2 nr. 32til Industridepartementet (kgl.res. 12. januar 1962)
§ 2 nr. 33til fylkesmannen for så vidt det dreier seg om samtykke til eiendomsinngrep (kgl.res. 15. april 1977)
§ 2 nr. 34til Kirke- og undervisningsdepartementet, (kgl.res. 2. juni 1960)
§ 2 nr. 35til Forbruker- og administrasjonsdepartementet (Familie- og forbrukerdepartementet) for så vidt angår barnehage, leikeplass og liknende institusjoner som hører inn under dette departement (kgl.res. 8. oktober 1971)
§ 2 nr. 36
§ 2 nr. 37til Miljøverndepartementet (kgl.res. 5. mai 1972 jf kgl.res. 2. juni 1960)
§ 2 nr. 38[til Kirke- og undervisningsdepartementet (kgl.res. 18. september 1979 som formelt ikke er opphevd)] til fylkesmannen for så vidt det dreier seg om samtykke til eiendomsinngrep (kgl.res. 15. april 1977)
§ 2 nr. 39til fylkesmannen for så vidt det dreier seg om samtykke til eiendomsinngrep (kgl.res. 15. april 1977)
§ 2 nr. 40til Justisdepartementet til å gi eiendomsinngrep til skytterlag tilsluttet Det frivillige skyttervesen (kgl.res. 24. januar 1964), delegert videre til fylkesmannen (Justisdepartementets forskrift 19. oktober 1984 nr. 1800)
§ 2 nr. 41
§ 2 nr. 42til fylkesmannen (kgl.res. 8. juli 1983 nr. 1245 og Miljøverndepartementets forskrift 19. august 1983 nr. 2150)
§ 2 nr. 43til Landbruksdepartementet (kgl.res. 2. juni 1960)
§ 2 nr. 44til Olje- og energidepartementet til å gi samtykke til eiendomsinngrep til staten, en kommune eller Institutt for atomenergi (kgl.res. 11. januar 1978, jf kgl.res. 11. juni 1975)
§ 2 nr. 45til Olje- og energidepartementet (kgl.res. 8. mars 1991 nr. 138)
§ 2 nr. 46
§ 2 nr. 47til fylkesmannen for så vidt gjelder avløp og tiltak for vannforsyning som ikke faller inn under lov av 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
til det forvaltningsorgan som gir konsesjon for tiltak for vannforsyning som faller inn under lov av 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann. Dersom tiltaket kan iverksettes uten konsesjon eller etter konsesjon fra kommunen, skal myndigheten ligge til fylkesmannen. (kgl.res. 6 april 2001 nr. 390)
§ 2 nr. 50til det forvaltningsorgan som gir konsesjon etter lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann, eller som har myndighet til å godkjenne planer eller pålegge tiltak i medhold av gitte vassdragskonsesjoner, lov eller forskrift. For andre tiltak skal myndigheten ligge til fylkesmannen.
§ 2 nr. 51til det forvaltningsorgan som gir konsesjon etter lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann, eller som har myndighet til å godkjenne planer eller pålegge tiltak i medhold av gitte vassdragskonsesjoner, lov eller forskrift. For andre tiltak skal myndigheten ligge til fylkesmannen.
§ 2 nr. 52til det forvaltningsorgan som gir konsesjon etter lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann, eller som har myndighet til å godkjenne planer eller pålegge tiltak i medhold av gitte vassdragskonsesjoner, lov eller forskrift. For andre tiltak skal myndigheten ligge til fylkesmannen.
§ 2 nr. 53til det forvaltningsorgan som gir konsesjon etter lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann, eller som har myndighet til å godkjenne planer eller pålegge tiltak i medhold av gitte vassdragskonsesjoner, lov eller forskrift. For andre tiltak skal myndigheten ligge til fylkesmannen.
§ 2 nr. 54til det forvaltningsorgan som gir konsesjon etter lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann, eller som har myndighet til å godkjenne planer eller pålegge tiltak i medhold av gitte vassdragskonsesjoner, lov eller forskrift. For andre tiltak skal myndigheten ligge til fylkesmannen.
 

Vedkommende fagdepartement har full kompetanse som overordnet organ for så vidt myndighet til å gi samtykke til eiendomsinngrep er delegert til fylkesmannen (Kommunaldepartementet for nr. 12 og 31, Fiskeridepartementet for nr. 10, 11 og 28, Kirke- og undervisningsdepartementet for nr. 3, 38 og 39, Samferdselsdepartementet for nr. 18 og 33, Sosialdepartementet for nr. 42, Miljøverndepartementet for nr. 42 og for tiltak etter nr. 47 som ikke faller inn under vannressursloven, Olje- og energidepartementet for nr. 29, for tiltak etter nr. 47 som faller inn under vannressursloven, og nr. 50-54. Videre delegeres til de nevnte departementer å gjøre vedtak om eiendomsinngrep for så vidt myndighet til å gi samtykke er delegert til fylkesmannen. (kgl.res. 6 april 2001 nr. 390) 

Fiskeridepartementet bemyndiges til å avgjøre søknader om tillatelse til ekspropriasjon etter § 2 i lov av 23. oktober 1959 om oreigning av fast eiendom forsåvidt søknaden blir å avslå (kgl.res. 9. juni 1961). 

0Endret ved forskrifter 25 mars 2002 nr. 376 (i kraft 1 jan 2002), 6 nov 2015 nr. 1266 (i kraft 1 jan 2016), 10 feb 2017 nr. 153.