Forskrift i medhold av oreigningslovens § 3 om rett til å foreta eiendomsinngrep.

DatoFOR-1960-06-02-2
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1960 s 447
Ikrafttredelse01.07.1960
Sist endretFOR-2005-12-09-1430 fra 01.01.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-10-23-3-§2, LOV-1959-10-23-3-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift i medhold av oreigningsloven § 3

Fastsatt ved kgl.res. 2. juni 1960. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Endret 8 juli 1983 nr. 1250, 6 april 2001 nr. 391, 27 juni 2003 nr. 795, 9 des 2005 nr. 1430. 

I medhold av § 3 bestemmes at rett til å foreta eiendomsinngrep kan gis til følgende utenom staten, fylkeskommunene og herreds- og bykommunene:

§ 2 nr. 1
§ 2 nr. 2
§ 2 nr. 3
§ 2 nr. 4
§ 2 nr. 5til Norsk Rikskringkasting,
§ 2 nr. 6
§ 2 nr. 7
§ 2 nr. 8
§ 2 nr. 9
§ 2 nr. 10til lokalt havnevesen v/vedkommende havnestyre, (kgl.res. 2. juni 1960)
§ 2 nr. 11til enhver, (kgl.res. 2. juni 1960)
§ 2 nr. 12
§ 2 nr. 13
§ 2 nr. 14
§ 2 nr. 15
§ 2 nr. 16
§ 2 nr. 17til den som innehar eller meddeles konsesjon på den bane eller bilrute som inngrepet skal foretas til fordel for, (kgl.res 2. juni 1960)
§ 2 nr. 18til den som innehar eller meddeles konsesjon på den bane eller bilrute som inngrepet skal foretas til fordel for, (kgl.res 2. juni 1960)
§ 2 nr. 19til enhver, (kgl.res 2. juni 1960)
§ 2 nr. 20til enhver, (kgl.res 2. juni 1960)
§ 2 nr. 21til enhver, (kgl.res 2. juni 1960)
§ 2 nr. 22
§ 2 nr. 23til trygdekasse, (kgl.res 2. juni 1960)
§ 2 nr. 24til innehaver av apotekbevilling, (kgl.res 2. juni 1960)
§ 2 nr. 25
§ 2 nr. 26
§ 2 nr. 27til fylkesfiskarlag (kgl.res. 2. juni 1960) og til jordbruks-, skogbruk- og handelssamvirkelag (kgl.res. 2. juni 1960)
§ 2 nr. 28til enhver
§ 2 nr. 29til enhver
§ 2 nr. 30til enhver, (kgl.res 2. juni 1960)
§ 2 nr. 31til boligbyggelag, borettslag og aksjeselskaper, som har til formål å fremme boligbygging når en kommune eller flere kommuner til sammen eier mer enn 50 prosent av aksjekapitalen, samt også til andre for så vidt gjelder stiftelse, endring, overføring eller avløysing av servitutt eller erverv av eiendomsrett eller bruksrett til grunn som eksproprianten har huset sitt stående på, (kgl.res. 2. juni 1960 med senere endringer ved kgl.res. 30. september og ved kgl.res. 25. mai 1970)
§ 2 nr. 32til enhver, (kgl.res 2. juni 1960)
§ 2 nr. 33til enhver, (kgl.res 2. juni 1960)
§ 2 nr. 34
§ 2 nr. 35til boligbyggelag og borettslag (kgl.res 2. juni 1960)
§ 2 nr. 36
§ 2 nr. 37
§ 2 nr. 38
§ 2 nr. 39
§ 2 nr. 40til skytterlag tilsluttet Det frivillige skyttervesen (kgl.res. 24. januar 1964)
§ 2 nr. 41
§ 2 nr. 42til enhver, (kgl.res. 8. juli 1983 nr. 1250)
§ 2 nr. 43
§ 2 nr. 44til Institutt for atomenergi (kgl.res. 11. juni 1965)
§ 2 nr. 45
§ 2 nr. 46
§ 2 nr. 47til enhver
§ 2 nr. 48til enhver
§ 2 nr. 50til enhver
§ 2 nr. 51til enhver
§ 2 nr. 52til enhver
§ 2 nr. 53til enhver
§ 2 nr. 54til enhver
 
0Endret ved forskrifter 8 juli 1983 nr. 1250, 6 april 2001 nr. 391, 27 juni 2003 nr. 795, 9 des 2005 nr. 1430 (i kraft 1 jan 2006).