Forskrift i medhold av oreigningslovens § 29

DatoFOR-1960-06-02-4
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1960 s 448
Ikrafttredelse01.07.1960
Sist endretFOR-2009-12-18-1580 fra 01.01.2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-10-23-3-§29
Kunngjort
KorttittelForskrift i medhold av oreigningslovens § 29

Fastsatt ved kgl.res. 2. juni 1960. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 29.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1580. 

1.Før samtykke til eiendomsinngrep blir søkt, og før spørsmålet om inngrep for statens rekning blir tatt opp, bør det i alminnelighet være gjort forsøk på å komme til minnelig ordning.
2.Før en kommune, trygdekasse, et lokalt havnevesen eller Norsk Rikskringkasting sender inn søknad om samtykke til eiendomsinngrep, eller før det blir tatt opp spørsmål om inngrep for statens rekning, skal det foreligge uttalelser etter reglene i § 12 første og annet ledd, og de gitte uttalelsene skal være vedlagt saken når den sendes inn til avgjørelse.
3.Før det blir gjort vedtak om eller gitt samtykke til eiendomsinngrep, skal saken i alminnelighet være forelagt til uttalelse for de departementer hvis saksområde inngrepet berører. Frarår et av departementene inngrepet, kan vedtak om det bare treffes av Kongen.

Samtykke til eiendomsinngrep kan ikke gis av fylkesmannen i medhold av delegering i saker som skal legges frem for fylkesmannen etter oreigningslova § 12 første ledd annet punktum. Det samme gjelder når saken vedrører forhold over fylkesgrensene eller reiser betydelige prinsipielle problemer. Saken sendes i begge tilfelle med fylkesmannens uttalelse til vedkommende departement til avgjørelse.

4.Søknad til Justisdepartementet om å få dekket kostnader etter § 15 annet punktum skal sendes gjennom det departement som saken hører under, og departementet skal vedlegge saken sin uttalelse.
5.Fylkesmannen er klageinstans for vedtak som treffes av lensmann eller politimester etter § 4. Industridepartementet er klageinstans for vedtak som treffes av bergmester etter § 4.
6.Dersom vedtak som gjelder eiendomsinngrep eller samtykke til eiendomsinngrep, berører kommunale interesser, skal underretning om vedtaket sendes vedkommende kommune eller kommuner.
7.Vedtak som gjelder eiendomsinngrep eller samtykke til eiendomsinngrep, kan påklages av en kommune etter reglene i forvaltninglovens kap. VI når saken direkte gjelder kommunen eller kommunen har rettslig klageinteresse. Rettslig klageinteresse anses her alltid å foreligge når vedtaket berører en større personkrets i kommunen eller allmenne interesser som naturlig varetas av kommunen.
8.Bestemmelsene i nr. 6 og 7 gjelder tilsvarende for vedkommende fylkeskommune.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2010).