Forskrifter om arbeidstidsbestemmelser m.v. for kontorfunksjonærer i politiet.

DatoFOR-1960-11-25-2
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertII 1960 s 553
Ikrafttredelse01.01.1960
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1983-03-04-3-§23, LOV-1977-06-10-65
Kunngjort
KorttittelForskrift om arbeidstid for kontorfunksjonær

Kapitteloversikt:

Arbeidstidens lengde.
§ 1.Arbeidstiden er 40 timer pr. uke.

Det er adgang til med Justisdepartementets samtykke å holde en kortere arbeidstid i tiden 15. mai til 14. september, dog slik at arbeidstiden regnet i gjennomsnitt over hele året blir minst 39 timer pr. uke.

Protokolltilførsel til § 1:

Det er forutsetningen at der hvor det nå er innført en kortere arbeidstid enn 40 timer pr. uke, skal denne ikke økes for de nå ansatte kontorfunksjonærer, dog slik at arbeidstiden ikke i noe tilfelle skal være kortere enn den som gjelder for sentraladministrasjonen. Som «ansatt» regnes såvel faste som midlertidig ansatte kontorfunksjonærer.

Det er forutsetningen at det med Justisdepartementets samtykke også kan holdes sommertid der hvor det nå er innført en kortere arbeidstid enn 40 timer pr. uke. Den kortere arbeidstid i tiden 15. mai til 14. september må da kompenseres med en tilsvarende forlengelse eller i året, slik at arbeidstiden pr. uke regnet i gjennomsnitt over hele året ikke blir kortere enn før.

Beregning av arbeidstiden.
§ 2.For beordret frammøte til tjeneste på fritid regnes en minstetid på 2 timer. Dette gjelder dog ikke når tjenesten er avsluttet innen 2 timer etter ordinær arbeidstids slutt eller den påbegynte senere enn 2 timer før ordinær arbeidstids begynnelse.

Ved beregning av arbeidstiden blir 1 nattetime (fra kl. 20.00 til 06.00) å regne lik 1 1/4 dagtime.

§ 3.En daglig spisepause på inntil 20 minutter medregnes i arbeidstiden.
Overtidsarbeid.
§ 4.Som overtidsarbeid regnes alt pålagt (beordret) arbeid ut over den etter § 1 fastsatte arbeidstid.
§ 5.For arbeid inntil 40 timer pr. uke beregnes eventuell overtidsgodtgjørelse på grunnlag av årslønn dividert med 1875. For overskytende timer beregnes overtidssatsene på grunnlag av årslønn tillagt 50% dividert med 2250.
§ 6.Overtidsarbeid gjøres opp for en periode som strekker seg fra og med første mandag i den ene måned til og med første søndag i den neste måned.

Overtiden føres pr. døgn i timer og minutter og avrundes ved oppgjørsterminens slutt til nærmeste hele timer, slik at inntil 30 minutter bortfaller mens 30 minutter eller regnes som en hel time.

Overtidsgodtgjørelse utbetales snarest og om mulig senest innen 3 uker etter oppgjørsterminens slutt.

Hvis vedkommende funksjonær selv ønsker det og tjenesten tillater det, kan overtidsarbeid kompenseres i fritid. 1 arbeidstime (beregnet tid) erstattes da med 1 fritidstime. Kompensasjonen må i tilfelle finne sted innen 3 uker etter oppgjørsterminens slutt.

Tidskontroll.
§ 7.Kontorfunksjonærene skal være undergitt tidskontroll. Dette skal skje ved kontrollur, registrering i møtebok eller på annen måte som Justisdepartementet bestemmer.
Unntak.
§ 8.Disse bestemmelser gjelder ikke for kontorfunksjonærer som har arbeid av ledende og kontrollerende art. Hvilke kontorfunksjonærer som har arbeid av ledende og kontrollerende art beror på hva som til enhver tid bestemmes.
Ikrafttreden.
§ 9.Disse bestemmelser gis virkning fra 1. januar 1960.