Forskrifter omregning av uførepensjoner og enkepensjoner tilstått etter lov om uføretrygd for militærpersoner m.fl. lover til ytelser etter lov om yrkesskadetrygd.

DatoFOR-1961-07-21-7
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertII 1961 s 411
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1958-12-12-10-§53
Kunngjort
KorttittelForsk. om omregning av militær uføretrygd

Fastsatt i medhold av lov av 9. juni 1961 om endringer i lov om yrkesskadetrygd av 12. desember 1958, avsnitt II, jfr. lov om yrkesskadetrygd § 53 pkt. 3 litra a. - Gjelder fremdeles for yrkesskader som er inntruffet før 1. januar 1971. 

1)Ved omregning av uførepensjoner og enkepensjoner tilstått etter lov av 19. juni 1953 om uføretrygd for militærpersoner, lov av 17. juni 1937 om vernepliktige civilarbeidere, § 5, tredje ledd, lov av 21. november 1952 om tjenesteplikt i politiet, § 5, annet ledd og lov av 17. juli 1953 om sivilforsvaret, § 28, skal trygdet arbeidsinntekt settes til den virkelige årlige arbeidsinntekt den trygdede hadde da skaden eller sykdommen ble påført eller oppstod multiplisert med omregningsfaktoren for vedkommende skadeår etter nedenstående tabell:
SkadeårTrygdede i skog- og jordbruk
Alle trygdede
Øvrige trygdede
Menn
Kvinner
19462.3 2.4 2.7 
472.1 2.2 2.4 
481.9 2.0 2.2 
491.8 1.9 2.1 
501.7 1.8 1.9 
511.5 1.6 1.6 
521.4 1.4 1.4 
531.3 1.4 1.4 
541.2 1.3 1.3 
551.2 1.2 1.2 
561.1 1.2 1.2 
571.1 1.1 1.1 
581.0 1.0 1.0 
591.0 1.0 1.0 
601.0 1.0 1.0 
611.0 1.0 1.0 

For menige mannskapers vedkommende legges den arbeidsinntekt til grunn som vedkommende hadde i sitt sivile yrke umiddelbart før militærtjenesten.

2)Den omregnede trygdede arbeidsinntekt avrundes opp til nærmeste beløp som er delelig med 500 og kan ikke settes lavere enn kr. 11.000,- pr. år og ikke høyere enn kr. 14.000,- pr. år.