Bestemmelser om boligbyggelagenes adgang til å motta og forvalte sparemidler fra andelseierne

DatoFOR-1961-08-28-1
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1961 761, II 1961 461
Ikrafttredelse15.09.1961
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1960-02-04-1-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om sparemidler i boligbyggelag

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 28. august 1961 i medhold av § 1 annet ledd punkt b i lov 4. februar 1960 om boligbyggelag, jfr. kgl.res. av 2. juni 1960. Forskriften er overført til Finansdepartementet jfr. Kronprinsreg.res. av 30. mars 1984.
Endringer: Endret ved forskrifter 8 nov 1976, 1 mai 1986, 29 des 1993 nr. 1261, 2 jan 2002 nr. 2, 3 feb 2005 nr. 77, 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Vilkår for å motta sparemidler.

Boligbyggelag kan motta til forvaltning sparemidler fra andelseierne i samsvar med disse bestemmelser når laget etter sine vedtekter har dette formål og har sendt melding om dette til departementet med opplysning om antall andelseiere. Lag som har mindre enn 200 andelseiere, kan likevel bare drive slik virksomhet dersom departementet gir særskilt samtykke.

Utøvelse av innskuddsvirksomhet etter første ledd er bare tillatt innenfor Norges grenser.

§ 2.Sikringsfond.
a)For å sikre sparernes innskudd, skal det opprettes et Boligbyggelagenes sikringsfond for de boligbyggelag som mottar til forvaltning sparemidler fra andelseierne.

Fondet kan bare nyttes til å dekke tap som sparerne kan få på sine innskudd i boligbyggelag når vedkommende lags egne midler ikke strekker til. I boligbyggelag som har opprettet stiftelse med formål å sikre andelseiernes spareinnskudd, jfr § 12 tredje ledd, kan sparerne bare få dekket tap på sine innskudd av Sikringsfondet etter at det er klart at stiftelsens midler ikke strekker til.

b)Fondets ansvarlige kapital skal motsvare minst 1,5 prosent av de samlede spareinnskudd i boligbyggelagene.

Boligbyggelag som mottar sparemidler, skal hvert år betale inn til fondet en avgift som svarer til 1 promille av de samlede spareinnskudd i laget ved årets slutt inntil fondet har nådd den påbudte størrelse. Synker fondet under denne størrelse, skal det fylles igjen etter samme regler.

Departementet kan samtykke i at avgiften settes lavere enn bestemt i foregående regler.

Avgiften skal innbetales til Boligbyggelagenes Sikringsfond senest 3 måneder etter regnskapsårets utløp.

c)Sikringsfondet er et selvstendig rettssubjekt. Finansdepartementet kan oppnevne et styre for fondet.
d)Dersom departementet bestemmer at boligbyggelag med innbetalingsplikt til fondet skal være medlem av et sikringsfond i henhold til lov av 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner, kan departementet bestemme at fondets midler helt eller delvis overføres til det sikringsfondet boligbyggelaget skal være medlem av.
e)Departementet kan vedta at fondet skal ha regnskapsplikt. Vedtas regnskapsplikt, skal regnskapet revideres av Riksrevisjonen.
0Endret ved forskrifter 2 jan 2002 nr. 2, 3 feb 2005 nr. 77.
§ 3.Rett til å gjøre innskudd.

I boligbyggelag som mottar sparemidler, har alle andelseiere rett til å gjøre innskudd. Lagets styre kan likevel sette en grense for hvor stort spareinnskudd en enkelt andelseier kan ha. Grensen kan ikke settes lavere enn 10.000 kroner.

Laget kan ikke motta sparemidler fra andre enn andelseiere.

§ 4.Sparebok.

Andelseiere som setter inn sparemidler i boligbyggelaget, skal få utlevert en sparebok og et avtrykk av disse bestemmelser. Spareboken skal inneholde lagets navn, andelseierens navn og andelsnummer samt hans adresse.

Spareboken skal videre inneholde innskuddsvilkårene.

I spareboken skal laget kvittere for hvert innskudd og føre hvert uttak til fradrag. Renter påføres ved utgangen av hvert kalenderår.

Laget kan dog nytte post- og/eller bankgiro for mottaking av sparemidler. Spareboken skal i så tilfelle føres ajour ved første anledning.

Er sparebok kommet bort, kan laget med to måneders varsel innkalle den mulige innehaver med den virkning at spareboken trer ut av kraft og ny sparebok kan utferdiges om ingen melder seg. Innkallingen skal rykkes inn i Norsk Lysningsblad og i minst ett annet blad som er vanlig lest på det sted hvor innskyteren bor eller sist hadde sin bopel her i riket.

§ 5.Renter.

Av innskuddene svarer boligbyggelaget renter. Renten fastsettes av styret, dog således at departementet kan fastsette en øverste grense.

Rente regnes av hver hel krone fra innskuddsdagen til utbetalingen. Styret kan dog bestemme at rente bare skal regnes fra den første i den kalendermåned som følger etter at innskuddet er gjort. Videre kan styret bestemme at innskuddskonti som viser 10 kroner eller mindre ikke skal forrentes.

§ 6.Uttak.

Uttak skjer mot avskrivning i spareboken og kvittering fra andelseieren eller hans fullmektig i henhold til skriftlig fullmakt.

Styret fastsetter oppsigelsesfrister for uttak.

Blir ikke et oppsagt beløp hevet ved oppsigelsesfristens utløp, opphører forrentningen, og blir det ikke hevet innen 1 måned deretter, blir det å betrakte som innsatt på nytt.

§ 7.Utmelding, utelukking.

Melder en andelseier seg ut av boligbyggelaget eller blir han utelukket, skal han få utbetalt hele spareinnskuddet innen de frister som er fastsatt av styret i medhold av § 6 annet ledd.

§ 8.Overføring.

Overføring av sparemidler er ikke gyldig overfor laget før laget har mottatt skriftlig melding fra den tidligere innskuddseier om overføringen.

Dersom overføringen skjer til en som ikke er andelseier i laget, skal laget innen de frister som er fastsatt av styret i medhold av § 6 annet ledd, utbetale innskuddet til den nye innskuddseier.

§ 9.Regnskap.

Styret i boligbyggelaget skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsføring av sparemidlene.

Sparemidlene skal føres på egen konto. Det skal fremgå av regnskapet hvordan midlene er forvaltet, jfr. § 10.

Laget skal dessuten føre konto for hver enkelt andelseier som har satt inn sparemidler. Disse konti skal vise alle beløp som er satt inn og tatt ut samt godskrevne renter.

§ 10.Forvaltning.

Bortsett fra nødvendig kassebeholdning, herunder beholdning på foliokonto eller postgirokonto, skal sparemidlene gjøres rentebærende ved

a)Utlån til formål innenfor boligsamvirket, herunder også til andelseierne enkeltvis,
b)Innskudd i norsk bank eller bank med hovedsete i en annen stat som omfattes av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde på oppsigelse eller bestemt tid,
c)Kjøp av statsobligasjoner, kommuneobligasjoner, obligasjoner garantert av stat eller kommuner eller obligasjoner utstedt eller garantert av tilsvarende offentlige organer innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, eller obligasjoner utstedt av foretak som nevnt i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 1-4 første ledd nr. 1 til 3, eller tilsvarende foretak med hovedsete i en annen stat som omfattes av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Utlån som er nevnt under pkt. a, skal fortrinnsvis være sikret ved pant og ligge innenfor rammen av konverteringstilsagn, eller når konverteringstilsagn ikke foreligger, innenfor 75 % av offentlig takst eller av annen takst som departementet godkjenner som likeverdig. For lån eller deler av lån hvor det ikke foreligger pantsikkerhet etter foregående punktum, må sikkerhet være stilt ved garanti av stat, kommune, bank eller forsikringsselskap. Utlån må ikke ha lengre løpetid enn 10 år.

Utøvelse av utlånsvirksomhet etter første ledd bokstav a) er bare tillatt innenfor Norges grenser.

§ 10a.Finanstilsynet kan fastsette nærmere regler om valutaeksponering og organisering av et boligbyggelags valutavirksomhet.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 11.Oppgaver.

Boligbyggelag som mottar til forvaltning sparemidler fra andelseierne, skal innen utgangen av januar og juli måned sende Finanstilsynet en oppgave over forvaltningen av sparemidlene pr. 1. januar og 1. juli. Gjenpart av oppgaven skal sendes Statistisk Sentralbyrå.

Oppgaven skal inneholde opplysning om:

1.Antall andelseiere,
2.summen av sparemidler til forvaltning,
3.hvor stor del av sparemidlene som er plassert
a)i utlån mot pant og/eller garanti,
b)i rentebærende bankinnskudd,
c)i obligasjoner som nevnt under § 10 første ledd punkt c,
d)som kassabeholdning,
4.den rente som laget godskriver andelseierne,
5.den rente laget oppnår på de plasserte sparemidler.

Oppgaven skal være underskrevet av styrets formann og bekrefte av lagets revisor.

Finanstilsynet kan fastsette skjema for oppgave som nevnt i denne paragraf.

Årsregnskap samt styrets beretning og revisors beretning sendes Finanstilsynet så snart som mulig og senest innen 1. juli.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 12.Inspeksjon mv.

Finanstilsynet kan foreta inspeksjon av boligbyggelag som mottar til forvaltning sparemidler fra andelseierne.

Lagets tillitsmenn og funksjonærer plikter å gi den som utfører inspeksjonen anledning til å gjennomgå lagets protokoller, bøker, dokumenter og beholdninger av enhver art og gi alle opplysninger som måtte kreves om forvaltningen av sparemidlene.

Finanstilsynet kan gi det enkelte boligbyggelag pålegg om å gjennomføre tiltak som Finanstilsynet finner påkrevet av hensyn til en betryggende behandling og sikring av sparemidlene. Finanstilsynet kan herunder pålegge boligbyggelag å opprette en stiftelse med formål å sikre andelseiernes innskuddsmidler. Stiftelsens vedtekter skal godkjennes av Finanstilsynet.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 13.Avvikling.

Dersom et boligbyggelag som mottar til forvaltning sparemidler fra andelseierne, ikke lenger fyller kravene etter § 1, skal laget avvikle denne del av sin virksomhet.

Det samme kan bestemmes av departementet dersom laget unnlater å følge de regler som er fastsatt i disse bestemmelser, eller unnlater å etterkomme pålegg som nevnt i § 12 siste ledd. Før departementet treffer bestemmelse om avvikling, skal lagets styre få anledning til å uttale seg.

Ved avvikling kan de sparere som har premiesparekonto i laget i samsvar med Finansdepartementets regler om premiesparing for ungdom, kreve at deres sparemidler overføres til en annen institusjon som deltar i premiespareordningen. For øvrig skal laget tilbakebetale spareinnskuddene.

Departementet kan fastsette nærmere regler om hvordan avviklingen skal gjennomføres.

§ 14.Straff.

Overtredelse av disse bestemmelser er straffbar etter lov om boligbyggelag § 67.

§ 15.Ikrafttreden og overgangsbestemmelser.

Disse bestemmelser trer i kraft 15. september 1961.

Bestemmelsen får også anvendelse på spareinnskudd som boligbyggelag forvalter på dette tidspunkt, og vedkommende boligbyggelag må snarest mulig og senest innen 31. desember 1961 gjennomføre nødvendige endringer i sine regler vedrørende disse innskudd. Departementet kan etter søknad forlenge denne frist og dispensere fra bestemmelsene.

Boligbyggelag som nevnt i foregående ledd skal senest innen 1. november 1961 sende oppgave pr. 15. september 1961 til departementet i samsvar med reglene i § 11.