Regler om trygd for personer innsatt i fengselsvesenets anstalter.

DatoFOR-1961-12-01-5
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1961 s 961, II 1961 s 584
Ikrafttredelse01.01.1960
Sist endretFOR-2006-06-30-730 fra 01.07.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1958-12-12-10-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om trygd for innsatt i fengsel

Fastsatt ved kgl.res. med hjemmel i lov av 12. desember 1958 om yrkesskadetrygd § 1, punkt 2. Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 730.

§ 1.Omfang.

Pliktig trygdet etter disse bestemmelser er:

1.Den som i fengselsvesenets anstalter utholder frihetsstraff, sikring, forvaring eller tvangsarbeid, eller som der er undergitt varetektsfengsel eller arbeidsskolebehandling.
2.Den som i henhold til lov av 31. mai 1900 om løsgjengeri, betleri og drukkenskap er anbrakt i redningsheim eller annen liknende innretning som er godkjent av Kongen i henhold til samme lovs § 5, sjette ledd og § 18, syvende ledd.

Unntatt er den som er i arbeidsforhold som medfører trygdeplikt etter yrkesskadetrygdloven av 12. desember 1958.

§ 2.Vilkår for rett til stønad.
1.Stønad ytes for arbeidsskade som er påført under arbeidet på arbeidsstedet i arbeidstiden. Med arbeidsskade forstås legemsskade eller sykdom forårsaket av arbeidsulykke, jfr. § 10 i lov om yrkesskade.
2.Stønad kan nektes helt eller delvis dersom skadede med forsett eller ved grov uaktsomhet har forvoldt eller medvirket til arbeidsskaden.
§ 3.Ytelser.
1.Retten til ytelser oppstår og gjelder først fra tidspunktet for
a)endelig løslatelse,
b)løslatelse på prøve,
c)avbrytelse av frihetsberøvelsen på ubestemt tid,
d)sikring etter straffelovens § 39, punkt 1 a-d,
e)anvisning av arbeid etter fengselslovens § 42.

Dog har skadede også under frihetsberøvelsen rett til å få nødvendige og hensiktsmessige midler (proteser) til å bøte på skaden, og til å få disse vedlikeholdt og fornyet.

2.Skadede har ikke rett til uførepensjon før fra fylte 18 år.
3.Uførepensjonen fastsettes på grunnlag av den trygdede arbeidsinntekt skadede hadde ved innsettelsen, jfr. § 12, 1 i lov om yrkesskadetrygd.

Ved bedømmelsen av tapet av ervervsevne, jfr. nevnte lovs § 12, 2, tas omsyn til skadedes muligheter for ervervsmessig inntekt før innsettelsen og etter de tidspunkter som er nevnt i punkt 1, første ledd.

4.Har arbeidsskade medført døden under opphold som nevnt i § 1, kan krav om etterlattepensjon gjøres gjeldende med virkning først fra det tidspunkt skadede selv ville ha hatt rett til pensjon etter punkt 1, dersom arbeidsskaden ikke hadde medført døden.

Det kan bestemmes at utløsning av enkepensjon og enkemannspensjon i henhold til § 21 i lov om yrkesskadetrygd skal skje på et tidligere tidspunkt.

5.Dersom særlige grunner foreligger, kan det tilstås ytelser fra et tidligere tidspunkt enn nevnt under punktene 1 og 2.
0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 730 (i kraft 1 juli 2006).
§ 4.Trygdet arbeidsinntekt.

Ved fastsettelsen av ytelser kan trygdet arbeidsinntekt ikke lettes lavere enn 5.000 kroner pr. år.

§ 5.Premie.

Premien, som skal svare til utgiftene etter § 3, utredes av staten.

§ 6.Melding om skade.

Blir en person påført legemsskade eller sykdom som kan medføre stønad etter disse bestemmelser, skal vedkommende anstalt straks melde skaden til Rikstrygdeverket gjennom Fengselsstyret. Rikstrygdeverket skal underrette trygdekassen på skadedes bosted.

§ 7.For øvrig gjelder bestemmelsene i lov om yrkesskadetrygd og de bestemmelser som er eller blir gitt med hjemmel i nevnte lov så langt de passer og ikke står i strid med ovenstående regler.
§ 8.Rikstrygdeverket kan gi nærmere regler om gjennomføringen av disse bestemmelser.
§ 9.Disse regler trer i kraft straks og gis virkning fra 1. januar 1960.