Forskrifter om forgiftninger som skal likestilles med yrkesskade i h.t. lov om yrkesskadetrygd.

DatoFOR-1962-08-03-5
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1962 s 597
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1958-12-12-10-§10
Kunngjort
KorttittelForsk. om yrkesskadetrygd for forgiftninger

Fastsatt ved kgl.res. 3. august 1962 i medhold av § 10, punkt 1 i lov om yrkesskadetrygd av 12. desember 1958. - Gjelder fremdeles for yrkesskader som er inntruffet før 1. januar 1971. 

De sykdommer eller forgiftninger som er nevnt i nedenstående liste, og som rammer arbeidere beskjeftiget i de næringsgrener eller industrier som er nevnt i den motsvarende liste og er en følge av beskjeftigelse i en virksomhet som går inn under yrkesskadetrygdloven, med virkning fra 1. januar 1960 skal stilles likt med yrkesskade etter nevnte lov.

Liste over sykdommer og giftstoffer og liste over tilsvarende virksomheter og arbeidsprosesser.

Forgiftning ved bly, dets legeringer eller forbindelser, og direkte følger av sådan forgiftning.

Behandling av blyholdige ertser, herunder blyslag i zinkverk.

Støping av gammel zink og bly til blokker.

Tilvirkning av varer støpt bly eller blylegeringer.

Beskjeftigelse i de polygrafiske industrier.

Tilvirkning av blyforbindelser.

Tilvirkning og reparasjon av elektriske akkumulatorer.

Tilberedning og bruk av blyholdig emalje.

Polering ved hjelp av blyspon eller blyholdig tinnaske.

Malerarbeider som fører med seg tilberedning eller bruk av glassur, kitt eller farve som inneholder blyfarvestoff. 

Forgiftning ved kvikksølv, dets amalgamer og forbindelser, og de direkte følger av sådan forgiftning.

Behandling av kvikksølvertser.

Tilvirkning av kvikksølvsammensetninger.

Tilvirkning av måle- eller laboratorieapparater.

Tilberedning av råmaterialer for hatteindustrien.

Forgylling med bruk av varme.

Bruk av kvikksølvluftpumper ved tilvirkningen av glødelamper.

Tilvirkning av tennfenghetter av knallkvikksølv. 

Miltbrandsmitte.

Arbeid med miltbrandsyke dyr.

Behandling av dyrekopper eller deler av sådanne, herunder huder, klover og horn.

Lasting og lossing eller transport av varer. 

Silikose med eller uten lungetuberkolose, for så vidt silikosen er en vesentlig årsak til arbeidsudyktighet eller død.

Virksomhet eller prosesser som i lov eller forskrifter er ansett for å medføre silikoserisiko. 

Forgiftning med fosfor eller dets forbindelser og direkte følger av slik forgiftning.

Alle prosesser som står i forbindelse med produksjon, utskilling eller nyttigjørelse av fosfor eller dets forbindelser. 

Forgiftninger med arsenikk eller dets forbindelser og direkte følger av denne forgiftning.

Alle prosesser som står i forbindelse med produksjon, utskilling eller nyttigjørelse av arsenikk eller dets forbindelser. 

Forgiftning med benasol, dets homologer, nitro- og amidoderivater og direkte følger av slik forgiftning.

Alle prosesser som står i forbindelse med produksjon, utskilling eller nyttigjørelse av bensol, dets homologer eller nitro- og amidoderivater. 

Forgiftning med halogen-kullvannstoffer av den aliphatiske rekke.

Alle prosesser som står i forbindelser med produksjon, utskilling eller nyttigjørelse av halogen-kullvannstoffer av den aliphatiske rekke, fastsatt i lov eller forskrifter. 

Patologiske manifestasjoner framkalt av:

a)Radium og andre radioaktive substanser.
b)X-stråler.

Alle prosesser som fører med seg at en utsettes for virkninger av radium, radioaktive substanser eller X-stråler. 

Primære hudepitheliomer.

Alle prosesser som står i forbindelse med bruk av tjære, bek, asfalt, mineralolje, parafin eller forbindelser, produkter eller rester av disse substanser.