Forskrift om Pensjonsordning for stortingsrepresentanter (samordningsforskrift 11)

DatoFOR-1962-11-23-4087
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse23.11.1962
Sist endretFOR-2011-01-11-27
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§30
Kunngjort
KorttittelForskrift om Pensjonsordning for stortingrepr.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sosialdepartementet (nå Arbeidsdepartementet) 23. november 1962 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 30.
Endringer: Endret ved forskrifter 7 juli 2000 nr. 744, 11 jan 2011 nr. 27.

I

Hvis en pensjon fra Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter er kombinert med annen tjenestepensjon, skal samordning etter samordningsloven § 7, § 19 og § 23 gjennomføres slik:

Pensjon fra Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter skal ved samordningen behandles som om den var siste ordning. Pensjonen begrenses slik at den utbetalte pensjon fra denne ordning, sammen med tjenestepensjoner vedkommende måtte ha rett til fra andre ordninger, ikke overstiger høyeste pensjon i Statens pensjonskasse, eventuelt i annen ordning som vedkommende måtte ha vært omfattet av. Dersom vedkommende også har rett til pensjon fra pensjonsordningen for statsråder, skal denne pensjonen behandles som om den var fra siste ordning og begrenses som nevnt.

Når opptjeningen av pensjonen fra pensjonsordningen for stortingsrepresentanter er avsluttet før 1. mai 2000, skal høyeste pensjon i Statens Pensjonskasse fastsettes etter de bestemmelser som gjaldt før nevnte dato. Det vil si at den delen av den pensjonsgivende inntekten (pensjonsgrunnlaget) som er mellom åtte og tolv ganger folketrygdens grunnbeløp bare medregnes med en tredel.

0Endret ved forskrifter 7 juli 2000 nr. 744 (i kraft straks med virkning fra 1 mai 2000), 11 jan 2011 nr. 27.

II

Forskriften trer i kraft straks, dog slik at løpende pensjoner som allerede er samordnet, først skal omregnes med virkning fra 1. januar 1963. Avsnitt I tredje ledd trer i kraft straks1 og gis virkning fra 1. mai 2000.

0Endret ved forskrift 7 juli 2000 nr. 744 (i kraft straks med virkning fra 1 mai 2000).
17 juli 2000.