Forskrift om skattefrie fondsavsetninger.

DatoFOR-1963-01-18-8
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1963 s 124, II 1963 s 23
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1983-11-25-1699
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1962-12-14-1-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om skattefrie fondsavsetninger

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 14 desember 1962 nr. 1 om skattefrie fondsavsetninger § 16, og lov 31 mai 1956 nr. 6 avsnitt IV, lov 6 juli 1957 nr. 14, lov 27 juni 1959 nr. 8 og lov 29 juni 1962 nr. 9.

I. Generelle bestemmelser.

§ 1.Næringsdrivende selskaper (konsortier) som nevnt i landskattelovens § 20, byskattelovens § 15, begges annet ledd, kan foreta fondsavsetninger som omhandlet i lov nr. 1 av 14. desember 1962. Avsetningene beregnes på grunnlag av den samlede selskapsinntekt som kommer til beskatning hos interessentene. Krever også den enkelte interessent fradrag for fondsavsetning for vedkommende år, skal det ved beregningen av dette avsetningsbeløp gjøres fradrag for en forholdsmessig del av selskapets avsetning.
§ 2.Viser det seg under ligningsbehandlingen at en skattepliktig kunne ha foretatt en større fondsavsetning enn det beløp han har regnet med som maksimumsfradrag og deponert i bank, jfr. lovens § 3, første ledd, og § 10, annet ledd, og § 6 i denne resolusjon, skal han gis adgang til med virkning for ligningen å avsette det manglende , forutsatt at dette beløp utgjør minst kr. 1.000. Beløpet må i tilfelle deponeres innen en frist som fastsettes av ligningssjefen.

Har den skattepliktige avsatt og deponert et beløp som overstiger lovens maksimumsgrense, skal avsetningen godkjennes dersom det overskytende beløp ikke overstiger kr. 200 og de øvrige vilkår for godkjenning er til stede. Er det overskytende beløp større, skal det straks frigis. Ligningskontoret skal sende melding herom til vedkommende bank.

Regulering av fondsavsetning kan ikke foretas senere enn 2 år etter utløpet av vedkommende inntektsår.

§ 3.Fondsmidler som er avsatt etter lovens kapitler II og III, skal tillegges den skattepliktiges inntekt ved ligningen for det inntektsår midlene blir utbetalt fra vedkommende bank, medmindre annet følger av bestemmelsene om etterligning i lovens § 11 eller § 7, annet ledd i denne resolusjon. Finansdepartementet kan i særlige tilfelle samtykke i at midlene skattlegges som inntekt for et senere år.
§ 4.Blir fondsmidler som er avsatt etter lovens kapitler II og III anvendt til anskaffelse av driftsmidler som nevnt i landsskatteloven § 44, byskatteloven § 38, begges første ledd, bokstav c, eller til betaling av ertsforekomster, jfr. landsskatteloven § 47, byskatteloven § 44, begges annet ledd, kan den skattepliktige kreve fradrag for ekstraordinær avskrivning på driftsmidlet eller forekomsten med et beløp svarende til det som er tatt fra vedkommende fond, forutsatt at anskaffelsen er i samsvar med de vilkår som gjelder for vedkommende fondsavsetning.

Ved avskrivning som nevnt i foregående ledd, får lovens § 5, siste ledd, tilsvarende anvendelse.

Fradrag for avskrivninger som nevnt i første ledd og i lovens § 5, annet ledd, reduserer ikke det fradrag som i det enkelte år kan kreves for ordinær avskrivning, dog slik at de samlede fradrag ikke kan overstige kostprisen.

§ 5.Når etterligning foretas etter lovens §§ 7 og 11 eller § 7, annet ledd i denne resolusjon, skal den skattepliktige underrettes om utfallet i anbefalt brev eller på annen etterviselig måte. Etterligningen legges ikke ut til alminnelig ettersyn. Skatten forfaller til betaling 4 uker etter at underretningen er sendt.

II. Bestemmelser om driftsfond for bergverk.

§ 6.Fradrag ved inntektsansettelsen for avsetning til driftsfond for bergverk, jfr.lovens kapittel III, er betinget av at det avsatte beløp blir satt inn på særskilt konto i bank før utløpet av den frist som er satt for innsending av den skattepliktiges selvangivelse. Beløp som er satt inn, kan bare heves med samtykke fra Finansdepartementet.

Bevitnelse fra banken om at beløpet er satt inn og at det ikke vil bli utbetalt uten samtykke fra Finansdepartementet, må følge som vedlegg til selvangivelsen.

§ 7.Avsatte beløp som nevnt i § 6 kan bare brukes til tiltak som godkjennes av Finansdepartementet.

Blir avsatte beløp som nevnt i § 6 ikke brukt i samsvar med de vilkår som gjelder for avsetningene, skal beløpene skattlegges ved etterligning for de inntektsår da avsetningene fant sted.

§ 8.Bestemmelsene i §§ 1-7 gjelder tilsvarende så langt de passer for avsetninger til driftsfond som er foretatt i henhold til lov av 31. mai 1956 nr. 6, avsnitt IV (jfr. tilleggslov av 6. juli 1957 nr. 14), lov av 27. juni 1959 nr. 8 og lov av 29. juni 1962 nr. 9.

III. Forskjellige bestemmelser.

§ 9.Blir fondsbeløp som er avsatt etter bestemmelsene i lovens kapittel I stillet som sikkerhet for gjeld, anses beløpet som hevet, slik at etterligning skal foretas, jfr. lovens § 6.
§ 10.Midler som er deponert i Norges Bank i henhold til lovens kapittel I skal utbetales så snart 4-årsfristen i lovens § 2 fjerde ledd er utløpt. Tilsvarende gjelder for midler avsatt etter lovens kapittel II når 5-årsfristen i lovens § 10 er utløpt. Norges Bank skal også foreta utbetaling av overskytende beløp med tillegg av påløpne renter når banken mottar melding som nevnt i § 2 annet ledd i denne resolusjonen.

Norges Bank skal sende melding til vedkommende ligningskontor om enhver utbetaling av fondsmidler og renter. Banken skal også sende melding til ligningskontoret når den får kjennskap til sikkerhetsstillelse som nevnt i § 9.

Dersom fondsmidler tas ut av Norges Bank før fristene i lovens § 2 fjerde ledd og § 10 er utløpt, må anvendelse finne sted innen utgangen av det år uttak foretas.

§ 11.Finansdepartementet kan gi forskrifter om regnskapsføringen for skattepliktige som foretar fondsavsetninger som omhandlet i denne resolusjon, herunder også for næringsdrivende selskaper som nevnt i § 1.
§ 12.Denne resolusjon trer i kraft straks.