Forskrift om Prisdirektoratets organisasjon og virksomhet.

DatoFOR-1964-03-06-8647
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertPristid. 1964 s 134
Ikrafttredelse06.03.1964
Sist endretFOR-1989-12-22-1273
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-65-§7-2, LOV-1953-06-26-4-§5 jf LOV-2004-03-05-12-§33
Kunngjort
KorttittelForskrift om Prisdirektoratet

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 6. mars 1964 i medhold av § 5 i lov av 26. juni 1953 om kontroll og regulering av priser, utbytte og konkurranseforhold. (Ved resolusjon 22. desember 1989 nr. 1273 er ansvaret for denne forskrift lagt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet).

Kap. I. Prisdirektoratets organisasjon.

§ 1.Hovedregler om organisasjonen.

Prisdirektoratet hører til sentraladministrasjonen og sorterer under Lønns- og prisdepartementet1. Prisdirektoratet er det sentrale forvaltningsorgan for gjennomføring av tiltak etter kartell- og prislovgivningen.

Departementet bestemmer hvor mange avdelinger og kontorer Prisdirektoratet til enhver tid skal ha.

Prisdirektoratets sjef er prisdirektøren. Hver av avdelingene ledes av en avdelingsdirektør og hvert kontor av en kontorsjef.

1Arbeids- og administrasjonsdepartementet, ifølge res. 22. des. 1989 nr. 1273.
§ 2.Ansettelse av tjenestemenn.

Prisdirektøren og avdelingsdirektørene beskikkes av Kongen. Lønns- og prisdepartementet1 kan foreta konstitusjon i stillingene ved midlertidig ledighet eller fravær. Ansettelser av tjenestemenn ellers skjer i samsvar med særskilt fastsatt reglement for ansettelser i Prisdirektoratet.

Stillingene går inn under lov av 15. februar 1918 om offentlig tjenestemenn.

1Arbeids- og administrasjonsdepartementet, ifølge res. 22. des. 1989 nr. 1273.
§ 3.Samarbeidsutvalg.

Prisdirektoratet skal ha et samarbeidsutvalg opprettet i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser og avtaler.

Kap. II. Prisdirektoratets kontroll- og reguleringsvirksomhet etter prisloven.

§ 4. Alminnelig bestemmelse.

Innenfor rammen av de fullmakter og retningslinjer som er gitt i loven, av Stortinget, av Kongen og av departementet, gjennomfører eller medvirker Prisdirektoratet ved gjennomføring av kontroll- og reguleringstiltak etter prisloven.

§ 5.Pris- og kostnadsundersøkelser.

Prisdirektoratet skal foreta undersøkelser om den alminnelige prisutvikling, om prisutviklingen for viktigere vareslag, om kostnads- og lønnsomhetsforhold for viktigere bransjer og om pris-, og kostnads- og lønnsomhetsforhold ellers i den utstrekning direktoratet finner grunn til det.

§ 6.Kontroll av karteller og storbedrifter.

Prisdirektoratet skal foreta undersøkelser for å trygge at alle forhold som skal meldes etter forskriftene om meldeplikt for konkurransereguleringer og storbedrifter, blir meldt.

Prisdirektoratet skal gjennomgå meldingene og foreta de undersøkelser ellers som anses nødvendige for å få belyst hvorledes konkurransereguleringer og storbedrifter virker på pris-, og produksjons-, og omsetnings- og konkurranseforhold her i landet.

§ 7.Spesielle inngrep mot karteller og storbedrifter.

Dersom Prisdirektoratet etter de mottatte opplysninger eller foretatte undersøkelser finner grunn til å gripe inn mot kartellers og storbedrifters prisfastsettelser eller mot deres reguleringer eller prisbestemmelser av annen art, skal direktoratet gjennomføre de inngrep etter prisloven som direktoratet finner formålstjenlige.

I saker der avgjørelsen anses å være av prinsipiell betydning eller av særlig viktighet, bør direktoratet legge saken fram for departementet.

§ 8.Generelle inngrep mot bestemte former for konkurransereguleringer.

Dersom Prisdirektoratet etter foretatte undersøkelser finner at det kan være grunn til generelle forbud eller andre alminnelige reguleringstiltak overfor visse former for konkurransereguleringer, skal direktoratet legge saken fram for departementet med sin innstilling.

§ 9.Inngrep mot mislige former for konkurranse.

Prisdirektoratet skal også i den utstrekning det finner grunn til det, overvåke enkeltstående ervervsdrivendes konkurranseformer. Dersom foretatt undersøkelser viser at det foreligger mislig konkurranse som bør foranledige forbud eller andre tiltak etter prisloven, treffer Prisdirektoratet bestemmelse om inngrep. I saker der avgjørelsen anses av prinsipiell betydning eller av særlig viktighet, bør direktoratet legge saken fram for departementet.

§ 10.Utenlandske konkurransereguleringer.

Offentlige oversikter over utenlandske konkurransereguleringer som Prisdirektoratet mottar, skal av direktoratet registreres og være tilgjengelige slik at norske næringsdrivende og andre interesserte kan få opplysninger fra dette materiale ved henvendelse til direktoratet. Prisdirektoratet skal også i den utstrekning det har høve til det, søke å skaffe ytterligere materiale til belysning av utenlandske konkurransereguleringer som antas å være av betydning for norske interesser. Også fra slikt materiale skal direktoratet være behjelpelige med opplysninger i den utstrekning det er praktisk mulig. Som et ledd i dette arbeid skal Prisdirektoratet følge med i utenlandsk trust- og kartellovgivning.

§ 11.Prisreguleringstiltak.

Finner Prisdirektoratet at det er nødvendig for å motvirke urimelige priser eller å fremme en forsvarlig prisutvikling at det gjøres bruk av prisregulering, skal direktoratet ta opp til vurdering hvilke prisreguleringstiltak som bør komme på tale.

Dersom det finnes påkrevet med omfattende prisinngrep, skal Prisdirektoratet legge saken fram for departementet med sin innstilling. I andre tilfelle kan direktoratet treffe avgjørelse om prisinngrep innenfor de fullmakter som gjelder for direktoratet.

Prisdirektoratet skal ellers forberede og forestå gjennomføringen av prisreguleringstiltak som Kongen eller Lønns- og prisdepartementet1 treffer bestemmelse om.

1Arbeids- og administrasjonsdepartementet, ifølge res. 22. des. 1989 nr. 1273.
§ 12.Offentliggjøring av undersøkelser.

I den utstrekning allmenne hensyn tilsier det, bør resultatet av pris- og kostnadsundersøkelser, jfr. § 5, og resultatet av undersøkelser vedrørende karteller og storbedrifter, bestemte former for konkurransereguleringer og mislige former for konkurranse, jfr. §§ 6-9, offentliggjøres i saker som egner seg for det.

Kap. III. Forskjellige bestemmelser.

§ 13.Prisdirektoratets virksomhet ellers.

I tillegg til kontroll- og reguleringsvirksomhet som omhandlet under kap. II, utøver Prisdirektoratet virksomhet etter de bestemmelser som ellers er gitt i eller i medhold av prisloven, etter bestemmelser i annen lovgivning eller etter særskilte bestemmelser fra overordnet forvaltningsmyndighet. Dette gjelder således bl.a. forberedelse og iverksettelse av saker som avgjøres av Stortinget, Kongen eller departementet, behandling av saker som avgjøres av Prisrådet, medvirkning ved gjennomføring av avgifts- og subsidieordninger, medvirkning ved gjennomføring av husleiereguleringsloven, medvirkning ved håndheving av reguleringer etter prislovgivningen og medvirkning ved gjennomføring av loven om utilbørlig konkurranse.

§ 14.Forholdet til underordnede kontroll- og reguleringsorganer.

Prisdirektoratet skal føre tilsyn med og instruere Statens pristilsyn, de kommunale prisnemnder og husleienemnder og andre underordnede hjelpeorganer som opprettes etter prisloven eller husleiereguleringsloven, med sikte på en effektivisering og samordning av den virksomhet som er tillagt disse organer.

§ 15.Avgjørelsesmyndighet.

Prisdirektøren treffer avgjørelse i alle særlige viktige saker som det hører under Prisdirektoratet å avgjøre.

I andre saker kan vedkommende avdelingsdirektør treffe avgjørelse. I slike saker kan også vedkommende kontorsjef treffe avgjørelse dersom de kan avgjøres etter fastsatte retningslinjer eller fast praksis.

I saker som etter foregående ledd kan avgjøres av en kontorsjef, kan med avdelingssjefens samtykke en konsulent gis fullmakt til under kontorsjefens tilsyn å treffe avgjørelse i kurante saker innenfor bestemte områder.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder tilsvarende for den som fungerer for en tjenestemann under dennes fravær.

§ 16.Utfyllende bestemmelser.

Lønns- og prisdepartementet1 kan gi nærmere bestemmelser om Prisdirektoratets organisasjon og virksomhet, herunder om forholdet til departementet.

Til utfylling og gjennomføring av resolusjonen og de bestemmelser som departementet måtte gi, fastsetter prisdirektøren nærmere bestemmelser, herunder bestemmelser om stedfortreder for prisdirektøren, bestemmelser om saksfordelingen mellom avdelingene og kontorene, bestemmelser om samvirket mellom kontorene, bestemmelser om særoppdrag for bestemte tjenestemenn utenom kontororganisasjonen, bestemmelser om post- og arkivordningen og bestemmelser om kasseforretninger og regnskapsførsel.

1Arbeids- og administrasjonsdepartementet, ifølge res. 22. des. 1989 nr. 1273.
§ 17.Ikrafttreden.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.