Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg.

DatoFOR-1964-07-16-3905
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2003-02-01-113
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§43
Kunngjort
KorttittelForskrift om avkjørsler fra offentlig veg

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Vegdirektoratet 16. juli 1964 i henhold til vegloven av 21. juni 1963 nr. 23 § 43. Endret 23 nov 1989 nr. 1174, 1 feb 2003 nr. 113.

I

1.Anlegg av avkjørsel må ikke foretas uten etter skriftlig tillatelse av regionvegkontoret for riks- og fylkesveger og av kommunen for kommunale veger.

Når det gjelder riksveg eller fylkesveg som holdes ved like av kommunen, kan regionvegkontoret overlate til kommunen å gi tillatelse til avkjørsel.

2.Søknad om avkjørsel sendes til kommunen når det gjelder kommunale veger og riksveger og fylkesveger som kommunen holder ved like. For andre riksveger og fylkesveger sendes søknaden til regionvegkontoret i fylket. I søknaden må det opplyses hvilke eiendommer som skal bruke avkjørselsvegen og om det på noen av disse eiendommer drives ervervsvirksomhet som fører med seg særlig biltrafikk eller regelmessig transport med lastebiler. Sammen med søknaden sendes tegning eller skisse med angivelse av målestokken.
0Endret ved forskrift 1 feb 2003 nr. 113.

II

For nye avkjørsler fra riksveg gjelder følgende:

3.Avkjørselen må ikke legges høyere enn vegkanten (kanten av den offentlige veg). På de første 2 meter fra vegkanten skal avkjørselen ha et jevnt fall på 5 cm. Under særs vanskelige forhold på fylling kan regionvegkontoret godta at lengden 2 meter fra vegkant innskrenkes til 1 meter og med jevnt fall på 3 cm.

På de nærmeste 50 meter fra den offentlige veg skal avkjørselsvegen ha maksimal stigning (fall) på 1:8. Ved fall mot den offentlige veg må avkjørselen bygges og vedlikeholdes slik at den ikke leder overvann eller søle inn på offentlig veg.

4.Avkjørselen må bygges slik at det er god oversikt i vegkrysset og slik at den fører til minst mulig ulempe for trafikken på den offentlige veg. Så vidt mulig skal avkjørselen legges vinkelrett på den offentlige veg.

Regionvegkontoret kan kreve at innretninger og vekster som hindrer sikten i vegkrysset, blir fjernet uten vederlag. Er avkjørselen til bruk for veg åpen for alminnelig ferdsel, får veglovens bestemmelser om fri sikt i vegkryss anvendelse (lovens § 29, fjerde ledd, § 30, § 31).

Sammenkoblingen mellom avkjørselens sidekanter og den offentlige vegs nærmeste kjørebanekant avrundes med en sirkel. Sirkelradien fastsettes av regionvegkontoret i det enkelte tilfelle idet det tas hensyn til bruken av avkjørselen og forholdene for øvrig. Radien skal normalt være minst 4 meter.

5.Fører avkjørselen over veggrøft, må det under avkjørselen legges rør (betong eller stål) med minimum 9'' innvendig diameter. Regionvegkontoret kan bestemme at det i stedet for rør skal bygges stikkrenne av sten eller betong (eller med plate av betong eller stål på murede eller støpte vanger). Dersom ikke regionvegkontoret treffer annen bestemmelse, skal stikkrenne ha en innvendig bredde og høyde på minst 0,3 meter. Dersom regionvegkontoret finner det nødvendig, kan det gi spesiell anvisning på hvordan stikkrenne skal fundamenteres.

Rør eller stikkrenne legges slik at veggrøften ikke skades og at grøftevannet får fritt avløp.

6.Dersom avkjørselen er adkomst til garasje, forretning eller driftsbygning eller regelmessig nyttes til bilkjøring, må det utenfor vegområdet innrettes snuplass slik at rygging ut på vegen unngås.
7.Regionvegkontoret kan gi nærmere anvisning om utforming og bygging av avkjørsel og kan sette spesielle vilkår for tillatelse til avkjørsel. Under særlige forhold kan regionvegkontoret gjøre unntak fra reglene foran. Det kan også bestemme at andre mål skal brukes enn de som i disse regler er oppgitt som maksimums- og minimumsmål.
8.Bestemmelsene i punktene 3-7 gjelder også avkjørsler i samsvar med avkjørsels- eller reguleringsplan.
0Endret ved forskrift 1 feb 2003 nr. 113.

III

Både for nye og eldre avkjørsler fra riksveg gjelder følgende:

9.Avkjørsler med tilhørende rør eller stikkrenner skal holdes ved like av grunneieren eller brukeren, uten omsyn til hvem som har bygd eller bekostet avkjørselen.
10.Hvis vegbanen som følge av utbedringsarbeider blir hevet eller senket, må eieren/brukeren selv ordne den nødvendige tilkopling til vegbanen etter vegvesenets anvisning. Mulig annen ulempe for avkjørselen ved vegvesenets vedlikeholds- eller utbedringsarbeider er vegvesenet uvedkommende.
11.Dersom det ved avkjørselen med tilhørende rør eller stikkrenner oppstår mangler som ikke rettes innen en frist som regionvegkontoret fastsetter, kan regionvegkontoret la avkjørselen avbryte eller sperre eller la manglene utbedres for vedkommendes regning. Det samme gjelder om innretninger eller vekster som nevnt under punkt 4, ikke blir fjernet etter pålegg fra regionvegkontoret.
12.Regionvegkontoret kan kreve at innretninger og vekster som hindrer sikten i vegkrysset blir fjernet uten vederlag i samsvar med pkt. 4, annet avsnitt. I tillegg til reglene i punktene 9-11 gjelder ellers for eldre avkjørsler fortsatt de øvrige vilkår som måtte være satt for tillatelsen.

Etter regionvegkontorets bestemmelse i det enkelte tilfelle på grunnlag av fastsatte vilkår for avkjørselstillatelse eller på grunnlag av veglovens § 41, kan også reglene i punktene 3-6 helt eller delvis gjøres gjeldende for eldre avkjørsler.

13.Når tillatelse til avkjørsel er gitt på det vilkår at eier eller bruker er forpliktet til å foreta slik flytting som vegvesenet finner nødvendig, kan eieren eller brukeren ikke kreve vederlag for utgifter til endring eller flytting som regionvegkontoret pålegger.

Det samme gjelder dersom avkjørselstillatelsen bare er gitt for en begrenset bruk, og regionvegkontoret finner å måtte sette endring eller flytting som vilkår for tillatelse til annen bruk av avkjørselen.

0Endret ved forskrift 1 feb 2003 nr. 113.

IV

14.For avkjørsel fra fylkesveg gjelder bestemmelsene i punktene 3 - 13 tilsvarende dersom ikke annet er bestemt av fylkeskommunen.
15.For avkjørsel fra kommunal veg gjelder bestemmelsene i punktene 3-13 tilsvarende dersom ikke annet er bestemt av kommunen.

De avgjørelser som etter reglene ovenfor er tillagt regionvegkontoret, blir for kommunale veger å treffe av kommunen eller den kommunen bestemmer.

0Endret ved forskrift 1 feb 2003 nr. 113.