Forskrifter om pelsing av pelsdyr.

DatoFOR-1964-10-09-3
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1964 s 1317, II 1964 s 613
Ikrafttredelse09.10.1964
Sist endretFOR-2004-01-09-56
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelForskrift om pelsing av pelsdyr

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruksdepartementet 9. oktober 1964 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Endret 9 jan 2004 nr. 56 (bl.a hjemmel).

I.

A.Dyr fra pelsdyrgård som er underkastet restriksjoner mot smittsom pelsdyrsykdom.
1.Dyr fra pelsdyrgård som er underkastet restriksjoner mot smittsom pelsdyrsykdom skal pelses innenfor vedkommende pelsdyrgårds eget område. Mattilsynet kan likevel tillate pelsing utenfor området.
2.Utstyr og redskaper m.v. skal til enhver tid holdes rene.
3.Personer som arbeider med pelsingen, skal ha overtrekksklær som etterlates på stedet og gummifottøy som skal desinfiseres med 1 % kaustisk sodaoppløsning når vedkommende forlater området. Desinfeksjonsvæsken skal skiftes for hver dag.
4.Skrotter, fett fra skinnene og annet avfall skal oppbevares i dunker eller andre tette beholdere og senere brennes, sendes til godkjent steriliseringsanlegg eller graves ned og bestrøs rikelig med ulesket kalk eller tilsvarende stoff.
5.Etter ferdigbehandling - som også skal omfatte fullstendig tørking - skal skinnene sendes direkte til samlelager/auksjonsforretning. De må likevel ikke under noen omstendighet sendes til annen pelsdyrgård.
6.Etter avsluttet pelsingsesong eller når veterinærmyndighetene forlanger det, skal lokaler og utstyr, herunder arbeidstøy, rengjøres og desinfiseres.
0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 56.
B.Dyr fra andre pelsdyrgårder.

Dyr fra pelsdyrgårder som ikke er underkastet restriksjoner mot smittsom pelsdyrsykdom kan pelses i vedkommende pelsdyrgård eller ved pelsingsentral. Med pelsingsentral menes i disse forskrifter sammenslutning eller enkeltperson som mottar dyr og/eller skinn fra andres pelsdyrgårder til pelsing og/eller ferdigbehandling.

For pelsingsentral skal gjelde følgende bestemmelser:

1.Sentralen skal i god tid før pelsingsesongen tar til, underrette vedkommende distriktsveterinær om den forestående virksomhet.
2.Sentralen skal ikke ha i sin tjeneste og/eller gi beskjeftigelse til personer som arbeider eller ferdes i pelsdyrgårder eller på annen måte har kontakt med pelsdyrgårder.
3.Personer som arbeider eller ferdes i pelsdyrgårder skal ikke gis adgang til sentralens arbeidslokaler.
4.All levering av dyr og/eller skinn skal foregå utenfor sentralens arbeidslokaler, jfr. pkt. 3.
5.Nødvendig emballasje for dyr og/eller skinn skal holdes av vedkommende pelsdyrgård og tas i retur umiddelbart etter leveringen eller brennes på stedet, jfr. pkt. 4.
6.Personer som arbeider eller ferdes i sentralens lokaler skal ha gummifottøy samt overtrekksklær som skal etterlates på sentralen.
7.Skrotter, fett fra skinnene og annet avfall skal oppbevares i dunker eller andre tette beholdere og senere brennes, sendes til godkjent steriliseringsanlegg eller graves ned og bestrøs rikelig med ulesket kalk eller tilsvarende stoff. Brukt sagflis skal brennes.

Hunder og katter skal holdes vekk fra sentralens område.

8.Etter ferdigbehandling - som også skal omfatte fullstendig tørking - skal skinnene sendes direkte til samlelager/auksjonsforretning. De må likevel ikke under noen omstendighet sendes til pelsdyrgård.
9.Etter avsluttet pelsingsesong eller når veterinærmyndighetene forlanger det, skal sentralens lokaler og utstyr, herunder arbeidstøy, rengjøres og desinfiseres.

II.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 56.

III.

Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves veterinærdirektørens bestemmelser av 8. november 1962 om pelsing av mink fra besetninger som er underkastet forskrifter om bekjempelse av virusenteritt hos mink, fastsatt av Landbruksdepartementet 1. oktober 1962.