Forskrift for statlige, kommunale og fylkeskommunale etater og institusjoner om registrering av lønn og andre ytelser.

DatoFOR-1964-11-20-3
DepartementFinansdepartementet
PublisertII 1964 s 877
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1911-08-18-8-§66
Kunngjort
KorttittelForskrift om registrering av lønn fra off. org.

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i landskattelovens § 66, byskattelovens § 58.

I. Forskrift for statens etater og institusjoner om registrering av lønn og andre ytelser, som pliktes innberettet til ligningsmyndighetene etter landskattelovens § 66, byskattelovens § 58.

1.Utbetalinger som pliktes innberettet, skal regnskapsføres/noteres på særskilte personkonti i innbundet protokoll eller på særskilte kort som er fortløpende nummerert.
2.Naturalytelser som kost og losji, fritt hus, lys, brensel osv. skal noteres slik at opplysninger om disse ytelser kan gis på betryggende grunnlag. Det anførte gjelder også om det betales vederlag for ytelser av nevnte art.
3.Som alminnelig regel gjelder at det senest ved posteringen må tas standpunkt til om utgiften er av den art at beløpet pliktes innberettet. Bilag vedrørende utbetalinger som skal innberettes, må derfor forsynes med påtegning herom.
4.Sammen med lønnsoppgavene skal det til ligningsmyndighetene sendes inn et særskilt følgeskriv på formular som fastsettes av Riksskattestyret. Gjenpart av følgeskrivet og en fortegnelse over lønnstakere som oppebærer naturalytelser uten eller mot vederlag, med angivelse av ytelsenes art og vilkår, skal sendes vedkommende revisjonsmyndighet til kontroll. De statsinstitusjoner som ikke har stedlig revisjon, sender gjenparten av følgeskrivet og fortegnelsen til vedkommende revisjonsmyndighet sammen med regnskapet for øvrig. Personkortene eller protokollene som nevnt under 1 skal sendes vedkommende revisjonsmyndighet når den måtte forlange det. Kortene/protokollene skal oppbevares etter de regler som gjelder for vedkommende regnskap.
5.Forskriftene gjelder fra 1. januar 1965. Bestemmelsene i punkt 4 gjelder første gang ved innsendelse av lønns- og trekkoppgaver for 1965.

Finansdepartementet kan gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av disse forskrifter.

II. Forskrift for kommunale og fylkeskommunale etater og institusjoner om registrering av lønn og andre ytelser, som pliktes innberettet til ligningsmyndighetene etter landskattelovens § 66, byskattelovens § 58.

1.Utbetalinger som pliktes innberettet skal regnskapsføres/noteres på særskilte personkonti i innbundet protokoll eller på særskilte kort som er fortløpende nummerert.
2.Naturalytelser som kost og losji, fritt hus, lys, brensel osv. skal noteres slik at opplysninger om disse ytelser kan gis på betryggende grunnlag. Det anførte gjelder også om det betales vederlag for ytelser av nevnte art.
3.Som alminnelig regel gjelder at det senest ved posteringen må tas standpunkt til om utgiften er av den art at beløpet pliktes innberettet. Bilag vedrørende utbetalinger som skal innberettes, må derfor forsynes med påtegning herom.
4.Sammen med lønnsoppgavene skal det til ligningsmyndighetene sendes inn et særskilt følgeskriv på formular som fastsettes av Riksskattestyret. Gjenpart av følgeskrivet og en fortegnelse over lønnstakere som oppebærer naturalytelser uten eller mot vederlag, med angivelse av ytelsenes art og vilkår, skal sendes vedkommende revisjonsmyndighet, som sender følgeskrivet i attestert stand til ligningsmyndighetene.
5.Forskriftene gjelder fra 1. januar 1965. Bestemmelsene i punkt 4 gjelder første gang ved innsendelse av lønns- og trekkoppgaver for 1965.

Finansdepartementet kan gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av disse forskrifter.