Forskrift om den sentrale administrasjonsordning for Svalbard-saker og om opprettelse av et Svalbardutvalg.

DatoFOR-1965-01-06-3451
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1814-05-17-§12
Kunngjort
KorttittelForskrift om Svalbardutvalget

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 6. januar 1965.

I.

Med virkning fra den tid Statsministeren bestemmer overføres sentraladministrasjonens behandling av saker vedrørende Svalbard fra Industridepartementet til vedkommende fagdepartementer.

Saker som gjelder Svalbardbudsjettet, innkreving av skatter og avgifter vedkommende Svalbardbudsjettet, saker vedrørende ligningsrådet for Svalbard, samt saker som ikke har klar tilknytning til noe annet departement, behandles av Justisdepartementet.

II.

Det opprettes et utvalg, Det Interdepartementale Svalbardutvalg, som skal være et koordinerende og konsultativt organ for sentraladministrasjonen ved behandlingen av Svalbardsaker.

Som medlemmer av utvalget og personlige varamenn oppnevnes inntil videre:

1.Sjefen for Justisdepartementet, formann.
2.Ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, Erling Sandene, som dessuten er varaformann.

Varamann (for ekspedisjonssjef Sandene som medlem): Byråsjef i Justisdepartementet, Terje Torp.

3.Utenriksråd J. G. Ræder.

Varamann: Underdirektør i Utenriksdepartementet, Rolf Busch.

4.Ekspedisjonssjef i Kommunaldepartementet, Berger Ulsaker.

Varamann: Byråsjef i Kommunaldepartementet, Kaare Bangor.

5.Fungerende ekspedisjonssjef i Industridepartementet, Knut Dæhlin.

Varamann: Byråsjef i Industridepartementet, Thorgrim Haga.

6.Underdirektør i Finansdepartementet, Oluf C. Müller.

Varamann: Byråsjef i Finansdepartementet, Kjell Mathisen.

7.Direktør i Norsk Polarinstitutt, Tore Gjelsvik.

Varamann: Hydrograf i Norsk Polarinstitutt, Kaare Lundquist.

Andre embeds- eller statstjenestemenn kan tilkalles til utvalgets møter når det er nødvendig eller ønskelig. Representanter for bedriftslivet og organisasjoner kan gis adgang til å være til stede.

Utvalgets sekretariat legges til Justisdepartementet.

Utvalgets medlemmer tilkommer godtgjørelse etter komitèregulativet.

Statsministeren gis fullmakt til å løse medlemmene (og varamennene) fra deres verv og til å oppnevne nye medlemmer (og varamenn) i den utstrekning det anses nødvendig. 

Merknad:

Se kgl.res. av 6. august 1971 om å utvide Svalbardutvalgets stedlige virkeområde til å omfatte de øvrige polarområder og om å endre utvalgets betegnelse til Det interdepartementale Polarutvalg.

Når det gjelder den nåværende sammensetning mht. departementer og institusjoner vises til Justisdepartementes rundskriv av 7. mai 1979. Den personlige sammensetning har skiftet. Medlemsliste kan til enhver tid fås ved henvendelse til utvalgets sekretariat, Polaravdelingen, Justisdepartementet.