Forskrift om fastsettelse av vilkår for statens grunnkjøpsobligasjoner

DatoFOR-1965-07-09-8570
DepartementFinansdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingsvedtak, LOV-1814-05-17-§75
Kunngjort
KorttittelForskrift om vilkår, statens grunnkjøpsobl.

Kapitteloversikt:

I

Med hjemmel i Stortingets vedtak av 4. mai 1965 gis Finansdepartementet fullmakt til å utstede grunnkjøpsobligasjoner til oppgjør for grunnervervelser for et beløp av inntil 100 mill. kroner med følgende vilkår:

1.Rentesats 4 3/4 pst. p.a. som beregnes fra det tidspunkt de enkelte obligasjoner blir effektive.
2.Løpetid. Obligasjonsserie A: 20 år - tilbakebetaling med like store halvårlige avdrag. Obligasjonsserie B: 15 år - avdrag ved halvårlige annuiteter. Obligasjonsserie C: 10 år - avdragsfritt, innløsning i sin helhet etter 10 år.
3.Obligasjonseierne kan til enhver tid oppsi obligasjonene til innløsning gjennom Norges Bank med 3 måneders varsel, dog slik at de ikke kan innløses tidligere enn 6 måneder etter utstedelsen.

Obligasjonene kan ikke omsettes eller pantsettes, men kan overføres ved arv.

4.Norges Bank utsteder sertifikater til obligasjonseierne, lydende på et bestemt antall grunnkjøpsobligasjoner a kr. 100,-. Obligasjonene innskrives på navn i register i Norges Bank, som på statens vegne utbetaler renter og avdrag på obligasjonene.