Forskrift for bruk av skytevåpen i Longyearbyen og omegn.

DatoFOR-1966-02-11-3449
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.03.1966
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4
Kunngjort
KorttittelForskr. for bruk av skytevåpen, Longyearbyen

Fastsatt ved kgl.res. 11. februar 1966.

§ 1.Det er forbudt å skyte med gevær eller annet skytevåpen og å bære ladd skytevåpen:
a)i Longyeardalen fra foten av Longyearbreen og Larsbreen til Adventfjorden, samt fjellsidene på begge sider av dalen,
b)på Adventfjorden innenfor en rett linje trukket fra Adventpynten til nes vest av Moskushavn, og
c)i Adventdalen innenfor et område som i nordøst begrenses av Adventdalselvas nordøstlige bredd, i sørøstlig retning strekker seg til tvers av Endalen og i sørvest begrenses av en rett linje trukket fra fjellfoten ved utløpet av Endalen på dennes nordøstlige side til Sukkertoppen (fjelltoppen øst for Funksjonærbyen).
§ 2.Utenfor de områder som er angitt i § 1, er det forbudt å skyte med gevær eller annet skytevåpen innenfor en avstand av 500 meter:
a)til hus, kaianlegg, gruveanlegg, taubanestasjoner, veger og mellom dette og Longyeardalen samt i Adventdalen, og
b)til skip eller andre fartøyer som trafikkerer Adventfjorden eller oppholder seg der.
§ 3.Sysselmannen kan i særlige tilfelle dispensere fra disse bestemmelser.
§ 4.Overtredelse av §§ 1 eller 2 straffes med bøter etter straffelovens § 339 nr. 2, såfremt ikke en strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.
§ 5.Disse forskrifter trer i kraft den 1. mars 1966.