Forskrifter om opplysningsplikt og om betaling av avgifter til Det norske komponistfond.

DatoFOR-1966-10-18-9040
DepartementKulturdepartementet
PublisertII 1966 601
Ikrafttredelse20.10.1966
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-04-09-1-§4
Kunngjort
KorttittelForskr. om Det norske komponistfond

Fastsatt i henhold til lov av 9. april 1965 nr. 1, om avgift til Det norsk komponistfond, § 4 femte ledd. (Ved res. av 22. desember 1989 nr. 1273 er ansvaret for denne forskrift lagt til Kirke- og kulturdepartementet, nå Kultur- og kirkedepartementet).

§ 1.Styret kan hos enhver som det antar kan være avgiftspliktig etter lovens § 3, første ledd, kreve alle opplysninger som det finner nødvendig for å avgjøre om avgiftsplikt foreligger eller for beregning av avgiftsbeløpet.
§ 2.Styret kan kreve seg tilstilt regnskaper eller deler av dette hos enhver som antas avgiftspliktig, for bestemte tidsperioder som måned, kvartal eller år, likesom det kan kreve seg forelagt annet materiale som det anser nødvendig for ivaretakelse av sine funksjoner, som årsberetning etc.
§ 3.Styret plikter å behandle alle opplysninger strengt fortrolig.
§ 4.Styret har plikt til å kontrollere at avgiften blir betalt i rett tid og i samsvar med de satser som er fastsatt.
§ 5.Avgiften innbetales til fondets konto. Den avgiftspliktige skal samtidig sende styret oppgave over beregningsgrunnlaget for avgiftsbeløpet.
§ 6.Styret fastsetter betalingsterminene, måned, kvartal, år, i de enkelte tilfelle.
§ 7.Avgiften kan inndrives ved utpanting hos enhver som er ansvarlig for den, jfr. lovens § 4, siste ledd.
§ 8.Hvis styret blir hindret i å utøve de funksjoner som er pålagt det i henhold til lov og vedtekter, skal det ta skritt til å iverksette forholdsregler som fastsatt i lovens § 5.
§ 9.Disse forskrifter gjøres gjeldende fra 20. oktober 1966.