Forskrift om plassering av skogsvirke ved riksveg.

DatoFOR-1966-11-04-4011
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1967
Sist endretFOR-2005-10-07-1220 fra 01.06.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§30
Kunngjort
KorttittelForskr. om plassering av skogsvirke ved riksveg

Fastsatt av Vegdirektoratet/Samferdselsdepartementet 4. november 1966 ved rundskriv nr. 50/66 i medhold av vegloven § 30 siste ledd, jfr. også § 9. Endret ved forskrifter 20 feb 2003 nr. 194, 7 okt 2005 nr. 1220. 

1.Ved motorveg eller motortrafikkveg må skogsvirke ikke uten løyve av vegsjefen plasseres innenfor de byggegrenser som er fastsatt i eller med hjemmel i veglovens § 29.

Ved motorveg tillates ikke nyttet andre avkjørsler enn de eksisterende tilførselsveger. Det samme gjelder ved motortrafikkveg, men Vegdirektoratet kan i særlige tilfeller gi tillatelse til avkjørsel uten disse.

2.Ved andre riksveger må opplag av skogsvirke ikke plasseres slik at det nedsetter den fri sikt i vegkryss eller langs vegen. Heller ikke må slikt opplag plasseres på sted hvor det kan være fare for at skogsvirket ruller, faller eller glir ned på vegen eller ned i veggrøften.

Opplag av skogsvirke må ikke i noe tilfelle plasseres i vegskjæringer eller fyllinger eller nærmere vegkanten enn 3 meter, målt vannrett. Dersom det anses forsvarlig av trafikk- og andre sikkerhetsmessige grunner, kan regionvegkontoret ved mindre trafikkerte veger likevel gis tillatelse til at opplag plasseres nærmere enn 3 meter.

For plassering av virke på vegens eiendomsområde, gjelder dessuten bestemmelsene i veglovens § 57, annet ledd, pkt. 2. Regionvegkontoret bemyndiges til å gi løyve i slike tilfelle, jfr. veglovens § 9.

3.Større opplagsplass som forutsettes brukt regelmessig, må i sin helhet legges utenfor vegens eiendomsområde og med godkjent avkjørsel fra vegen, jfr. regler gitt av Vegdirektoratet 16. juli 1964.
4.Ved andre opplagsplasser kan regionvegkontoret når trafikkmessige hensyn tilsier det, kreve at det nyttes oppstillingsplass for kjøretøy slik at disse under av- eller pålessing blir stående utenfor kjørebanen og slik at de ikke hindrer den frie sikt langs vegen. Beliggenheten og utformingen av oppstillingsplassen må godkjennes av regionvegkontoret, som senere kan påby endring eller flytting av oppstillingsplassen eller avgrense eller nekte bruken av den dersom trafikkmessige hensyn eller hensynet til vegens vedlikehold eller utbedring gjør det nødvendig.
5.Er det under av- og pålessing nødvendig å ha kjøretøy stående helt eller delvis i kjørebanen eller like inn til denne, må det sørges for at av- og pålessingen ikke volder fare eller ulempe for annen ferdsel. Den person som utfører transporten er ansvarlig for at stedet varsles i begge fartsretninger med særskilt anordning godkjent av Vegdirektoratet.
6.Opplag av skogsvirke skal sikres slik at ikke noe av dette kan rulle, falle eller gli ned på vegen.

Vegens eiendomsområde skal holdes ryddig for bark, kvister o.l. og veggrøftene skal til enhver tid holdes rene. For øvrig gjelder bestemmelsene i veglovens § 57, første til tredje ledd, og § 58, første ledd.

7.I spesielle tilfelle kan regionvegkontoret fravike disse forskrifter hvis trafikkmessige eller vegtekniske hensyn ikke avgjort taler imot det.
8.Overtredelse av disse forskrifter er straffbar, jfr. veglovens § 61.
9.Disse forskrifter medfører ingen endring i den myndighet som er tillagt politiet og regionvegkontoret til å treffe regulerende vedtak i medhold av lovgivningen om vegtrafikken og heller ikke i trafikkreglenes bestemmelser om adgang til stans eller parkering på veg.
10.Forskriftene trer i kraft 1. januar 1967.
0Endret ved forskrifter 20 feb 2003 nr. 194, 7 okt 2005 nr. 1220 (i kraft 1 juni 2006).