Forskrift om tjenestepensjon - personskadepensjon, delvis samvirkende (samordningsforskrifter 13 og 14).

DatoFOR-1966-12-31-4089
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om tjenestepensjon-personskadepensjon

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 31. desember 1966 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

I

A. Er bare en del av skadetilfellet godkjent av personskadetrygd, skjer samordningen av uførepensjoner fra tjenestepensjonsordning og personskadetrygd etter bestemmelsen i samordningsloven § 16 nr. 3.
B. Ved samordning etter samordningsloven §§ 16-18 av to eller flere tjenestepensjoner med pensjoner fra personskadetrygd gjelder:
1.Skal tjenestepensjonene samordnes innbyrdes etter lovens §§ 7-12, skal summen av de samordnede tjenestepensjoner samordnes med pensjoner fra personskadetrygd.

Ved sammenligningen av størrelsen av tjenestepensjoner og pensjoner fra personskadetrygd som nevnt i samordningslovens §§ 16-18 skal det for de samordnede tjenestepensjoner legges til grunn:

a)hvis pensjonene er opptjent samtidig, et beløp som svarer til summen av tjenestepensjonene reknet etter full tjenestetid, samordnet etter lovens § 7 nr. 2, jfr. §§ 11 og 12.
b)hvis pensjonene er opptjent delvis samtidig, et beløp som svarer til summen av de samordnede tjenestepensjoner, men ikke lavere enn den største av tjenestepensjonene regnet etter full tjenestetid.
c)hvis pensjonene er opptjent til forskjellig tid, et beløp som svarer til den største av tjenestepensjonene regnet etter full tjenestetid.

Overstiger summen av tjenestepensjoner og pensjoner fra personskadetrygd sammenlagt det som kan ytes etter samordningslovens §§ 16-18, jfr. foregående ledd skal det overskytende gå til fradrag i tjenestepensjonene. Fradraget gjennomføres i pensjon fra den eller de pensjonsordninger hvor opptjeningen er avsluttet først, eller hvis opptjeningen er avsluttet samtidig, i pensjon fra den eller de pensjonsordninger hvor pensjonisten har lengst uavbrutt tjenestetid. Skjedde hele opptjeningen samtidig, skal fradraget gjennomføres forholdsmessig i pensjonene. Fradraget skal i alle tilfelle gjennomføres i alderspensjon/uførepensjon før det kan bli tale om fradrag i enkepensjon.

2.Skal tjenestepensjonene ikke samordnes innbyrdes, etter lovens §§ 7-12, foretas særskilt samordning av hver tjenestepensjon med pensjon fra personskadetrygd. Summen av fradragene skal ikke være større enn hva det største av fradragene blir hvis hver av tjenestepensjonene bereknet etter full tjenestetid samordnes med pensjon fra personskadetrygd. Det overskytende beløp avkortes i samordningsfradraget på en slik måte at fradragene blir gjennomført i den prioritetsorden som er nevnt i punkt 1 siste ledd.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1967.