Forskrift om redusert ektefellepensjon (samordningsforskrift 20).

DatoFOR-1966-12-31-4095
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om redusert ektefellepensjon

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 31. desember 1966 med hjemmel i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

I

Når samordningsfradraget blir beregnet etter lavere sluttpoengtall eller lavere uføregrad enn folketrygdpensjonen, skal ytterligere begrensning av samordningsfradraget skje i samme forhold som folketrygdpensjonen er satt ned etter § 10-5 nr. 3 og ikke med samme beløp.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1967.