Forskrift om samordning når folketrygdens grunnpensjon ytes på grunnlag av mindre enn full trygdetid (samordningsforskrift 22).

DatoFOR-1966-12-31-4098
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§28
Kunngjort
KorttittelForskrift om samordning av grunnpensjon

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 31. desember 1966 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 28 nr. 1.

I

Dersom pensjonisten ikke har grunnpensjon fra folketrygden for full trygdetid (40 år), skal fradraget etter samordningslovens §§ 19, 20, 21 og 22 nedsettes forholdsmessig.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1967.