Forskrift om fradrag etter tjenestetidens lengde (samordningsforskrift 26).

DatoFOR-1966-12-31-4100
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om fradrag etter tjenestetidens lengde

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 31. desember 1966 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

I

Reknes pensjonenes størrelse etter tjenestetidens lengde, fastsettes det forholdsmessige fradrag i samordningsloven §§ 19, 21 og 22 på grunnlag av tjenestetidens lengde i forhold til full tjenestetid, idet tjenestetiden avrundes nedad til nærmeste:

a)hele år, hvis pensjonen bereknes etter antall pensjonsgivende tjenesteår,
b)antall måneder delelig med 12, hvis pensjonen bereknes etter antall pensjonsgivende tjenestemåneder,
c)antall uker delelig med 50, hvis pensjonen bereknes etter antall pensjonsgivende tjenesteuker.

Er pensjonen etter særregler fastsatt på annen måte enn etter tjenestetid, fastsettes det forholdsmessige fradrag på grunnlag av det antall år, måneder eller uker inntil full tjenestetid som pensjonsbeløpet svarer til.

Reknes pensjonen etter de vanlige regler i vedkommende pensjonsordning ikke helt etter tjenestetidens lengde, fastsettes det forholdsmessige fradrag i samordningslovens §§ 19, 21 og 22 på grunnlag av pensjonens størrelse i forhold til full pensjon.

Den enkelte pensjonsordning kan etter søknad til departementet få fastsatt særskilte avrundingsregler.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1967.