Forskrift om begrensning av fradrag (60 prosent regelen) (samordningsforskrift 33).

DatoFOR-1966-12-31-4105
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om begrensning av fradrag

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 31. desember 1966 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

I

Ved gjennomføring av bestemmelsene i samordningsloven om nedsettelse av ytelser fra personskadetrygd på grunn av alderspensjon eller uførepensjon fra folketrygden, gjelder følgende begrensninger:

a)Fradrag for folketrygdens grunnpensjon skal ikke gjøres hvis pensjonistens samlede ytelser fra tjenestepensjonsordning, personskadetrygd og/eller folketrygdens tilleggspensjon/særtillegg og ventetillegg av tilleggspensjon ikke overstiger kr. 3.000 pr. år.
b)Hvis pensjonistens samlede ytelser fra tjenestepensjonsordning, personskadetrygd og/eller folketrygdens tilleggspensjon overstiger kr. 3.000 pr. år, skal fradraget for alderspensjon eller uførepensjon (grunnpensjon) fra folketrygden ikke settes høyere enn et beløp som svarer til 60% av den overskytende del, dog slik at fradrag ikke skal være større enn 3/4 av folketrygdens grunnbeløp.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1967.