Forskrift for Norges Kommunalbank.

DatoFOR-1967-01-20-4129
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1996 1604
Ikrafttredelse20.01.1967
Sist endretFOR-1996-11-15-1056 fra 01.01.1997
EndrerFOR-1967-01-20
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1949-07-15-1-§4, LOV-1949-07-15-1-§5, LOV-1949-07-15-1-§10, LOV-1949-07-15-1-§12
Kunngjort
KorttittelForskrift for Norges Kommunalbank

Kapitteloversikt:

Fastsatt 20 jan 1967 med hjemmel i lov av 15. juli 1949 nr. 1 om Norges Kommunalbank § 4, § 5, § 10 og § 12. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. Endret 15 nov 1996 nr. 1056 (forskriften kunngjort i sin helhet).

Formål og administrasjon

§ 1.Norges Kommunalbank har til formål å yte lån til:
a)kommuner, bygningskommuner og havnekasser
b)kommunelag
c)lag eller sammenslutninger til fremme av elektrisitets- og vannforsyning når en eller flere kommuner har skutt inn en del av aksje- eller andelskapitalen eller har garantert for lånet
d)oppføring av sykehus eller andre helse- og sosialbygg uten hensyn til hvem som skal eie eller drive institusjonen.

Banken kan dessuten stille garanti:

e)----
f)for lån som kommuner tar opp til finansiering av skolebygg.
§ 2.Styret treffer avgjørelser i alle saker etter innstilling av administrerende direktør som deltar i styrets møter.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Dog kreves fulltallig fremmøte når det kreves av et av styrets medlemmer.

Styrets forhandlingsprotokoll underskrives av samtlige tilstedeværende medlemmer og paraferes av administrerende direktør. Ved dissens kan mindretallet kreve sin mening protokollert. Unnlates dette, er også mindretallet ansvarlig for beslutningen. Fraværende medlemmer har, når de kommer til stede, å gjøre seg bekjent med de under deres fravær fattede beslutninger.

Forhandlingsprotokollen innsendes hvert kvartal til Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 3.Styret bestemmer ellers hvilke protokoller som skal føres.

Alle protokoller som benyttes av banken, autoriseres av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 4.Banken forpliktes ved underskrift av 2 styremedlemmer eller ved et av styrets medlemmer og administrerende direktør.

De daglige forretninger forestås av direktøren. Under hans mulige fravær ledes de daglige forretninger etter styrets nærmere bestemmelser. Styret kan gi bankens tjenestemenn avgrensede fullmakter til å forplikte banken.

Underskrifter paraferes av en av bankens funksjonærer, som er bemyndiget dertil av styret.

§ 5.Bankens funksjonærer ansettes og oppsies av styret, som også utferdiger instrukser for disse. Funksjonærenes lønn fastsettes av Kommunal- og arbeidsdepartementet etter forslag av bankens styre.

Kausjonsbeløp for kasserer og mulige andre av bankens personale fastsettes av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Innlånsvirksomhet

§ 6.Kommunal- og arbeidsdepartementet underrettes om de forberedende skritt banken tar til ervervelse av låneanbud m.v. Kommunal- og arbeidsdepartementets godkjennelse må innhentes når det gjelder beslutninger om avslutning av lånekontrakt, lånenes størrelse, lånevilkår, bestemmelser om tiden for lånemidlenes inndragning, samt skjema for bankens obligasjoner.

Underskrift av bankens ihendehaverobligasjoner ordnes etter styrets nærmere bestemmelse.

§ 7.Obligasjoner med tilhørende uforfalne kuponger blir etter hvert som de er innløst til amortisasjon, like så vel som innfridde kuponger, å overlevere til bankens revisjon for å ettertelles og tilintetgjøres. Det innberettes til Kommunal- og arbeidsdepartementet hvilke obligasjoner som er amortisert.

Utlånsvirksomhet

§ 8.Styret skal i sin utlånsvirksomhet følge bank- og forretningsmessige prinsipper.

Før et lån innvilges, skal styret ha brakt på det rene om lånsøkerens økonomiske forhold, eller det pant som kan stilles for lånet byr banken tilfredsstillende sikkerhet. I forbindelse med lånesøknaden skal banken kreve seg forelagt det nødvendige materiale til belysning av lånsøkerens økonomi og ellers oppgaver og opplysninger til vurdering av et panteobjekts verdi.

§ 9.Styret kan i den utstrekning det finner det nødvendig til belysning av lånsøkerens økonomi, kreve avholdt takstforretning av dennes faste eiendommer. De hermed forbundne utgifter skal bæres av vedkommende lånsøker.

Ved lån til elektrisitets- og vannverksutbygging og ved investeringslån for øvrig, kan styret kreve utbyggingsplanen gjennomgått av en av banken oppnevnt teknisk konsulent og gjennomføre den kontroll ved utbyggingen som ansees nødvendig. Utgiftene til en slik sakkyndig hjelp skal dekkes av låntakeren.

Styret kan ellers selv, eller ved en dertil bemyndiget funksjonær, til enhver tid foreta den inspeksjon som det måtte finne nødvendig.

§ 10.Anvisning av bevilgede lån skjer ved administrerende direktør. I hans fravær skjer anvisninger etter styrets nærmere bestemmelser. Foretatte anvisninger refereres i første styremøte. Utbetaling av bevilgede lån skal i intet tilfelle skje før lånsøkerens beslutning om låneopptak er meddelt eventuelt lovforeskreven godkjenning.

Garantistillelse

§ 11.Garantistillelse for lån til skolebygg begrenses til de tilfelle hvor det er klart at finansieringen av et høyt prioritert skolebygg ellers ikke vil kunne ordnes. Garantien gis i den form at banken innestår for at forfalne renter og avdrag blir betalt slik at forpliktelsen til å stille de forfalne terminer med etterrenter til disposisjon for kreditor blir effektiv etter varsel fra kreditor med 3 måneders frist.

Fondsmidler

§ 12.Det lovbefalte reservefond og risikofond skal anbringes i statsobligasjoner eller på annen måte etter Kommunal- og arbeidsdepartementets samtykke. Det samme gjelder for kursrisikofondet.

Grunnfondets midler skal fortrinnsvis anbringes i stats- eller statsgaranterte obligasjoner. Dog kan styret for så vidt det ansees forsvarlig, anbringe inntil 1/3 av midlene i direkte utlån.

Regnskaper

§ 13.Bankens regnskap avsluttes pr. kalenderår.

Styret sender Kommunal- og arbeidsdepartementet hvert kvartal et utdrag av bankens regnskaper og ved hvert års utgang beretning om bankens virksomhet.

Årsregnskapet offentliggjøres i Norsk Lysingsblad og ellers i de aviser som styret måtte bestemme.

§ 14.Styret treffer bestemmelser om oppbevaring av bankens verdipapirer. Det skal minst en gang hvert kvartal undersøke vedkommende kasserers beholdning og bøker.
§ 15.Kommunal- og arbeidsdepartementet gjennomfører den nødvendige revisjon av bankens forretningsførsel.