Forskrift om bruk av utenlandsk motorvogn i riket og om særskilt registrering av motorvogn for midlertidig bruk.

DatoFOR-1967-03-28-9350
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1967 s 909
Ikrafttredelse23.04.1967
Sist endretFOR-2015-12-21-1816
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§20
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av utenlandsk motorvogn

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 28. mars 1967 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 § 20. Jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 24c (direktiv 1999/37/EF endret ved direktiv 2003/127/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 1970, 24 juli 1981, 10 sep 1984 nr. 1652, 24 aug 1990 nr. 695 (delegering), 20 feb 2003 nr. 215, 18 feb 2004 nr. 410, 9 jan 2007 nr. 16, 21 des 2015 nr. 1816.

Kap. I. Midlertidig bruk av utenlandsk motorvogn.

Utenlandsk motorvogn som bringes med av reisende for midlertidig bruk i riket i samsvar med Finansdepartementets regler for toll- og avgiftsfri innførsel av utenlandske motorkjøretøyer til midlertidig bruk i Norge, kan brukes her i den tid og av de personer som nevnte regler gir anledning til, på følgende vilkår:

0Innledningen endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1816.
§ 1.Motorvognen må være registrert enten for vanlig bruk eller for midlertidig bruk i fremmed stat.

Dersom registreringen er for midlertidig bruk og motorvognen av fabrikat er eldre enn to år, og det ikke kan godtgjøres at vognen i de siste to år er godkjent til bruk av vedkommende myndighet i registreringsstaten, må den ikke brukes i riket uten godkjenning av regionvegkontoret. Vognen må i tilfelle framstilles til slik godkjenning innen en uke etter innførselen. Den kan i mellomtiden bare brukes i strengt nødvendig utstrekning.

Motorvogn som er registreringspliktig etter norsk lovgivning, men som ikke er registreringspliktig etter vedkommende lands lovgivning, må ikke brukes her uten godkjenning av regionvegkontoret. For moped kreves ikke slik godkjenning.

Motorvogn som ikke er registreringspliktig her i riket eller i vedkommende stat, kan brukes her dersom vilkårene i § 2 er oppfylt og motorvognen er i forsvarlig stand.

Registreringen må være gyldig i den tid vognen brukes i riket. Vognen må ha kjennemerke og nasjonalitetsmerke påsatt. I vogn som er registrert i stat der det ved registreringen er utferdiget dokument som viser at registrering er foretatt, må dette dokument være til stede. I motsatt fall må det på annen måte godtgjøres at vognen er lovlig registrert i vedkommende stat. Utenlandsk vognkort i henhold til direktiv 1999/37/EF som senest endret ved direktiv 2003/127/EF anerkjennes.

Er registreringstiden utløpt, eller er motorvognens kjennemerke tapt eller skadet, kan politiet i de byer som er nevnt i § 9 tildele kjennemerker og vognkort etter reglene i § 10 for den tid vognen kan brukes i riket.

0Endret ved forskrifter 20 feb 2003 nr. 215, 9 jan 2007 nr. 16.
§ 2.Motorvognen må være trafikkforsikret (trygdet) i samsvar med reglene i lov av 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer § 15, jfr. § 17 og forskrifter i henhold til samme lov.

Bestemmelsene om at det for motorvogner og tilhengere kreves særskilt tillatelse til bruk dersom de er av bestemt størrelse og vekt, gjelder også for utenlandsk motorvogn.

Bevis for at vognen er trygdet som nevnt og for tillatelse med hensyn til størrelse og vekt skal alltid medbringes under kjøring og forevises ved kontroll.

§ 3.Den som skal føre motorvogn som det etter norsk lovgivning kreves førerkort for, må ha gyldig norsk eller utenlandsk førerkort, i henhold til forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Internasjonalt førerkort aksepteres sammen med gyldig nasjonalt utenlandsk førerkort.
0Endret ved forskrift 18 feb 2004 nr. 410 (i kraft 1 mars 2004).

Kap. II. Særskilt registrering av motorvogn for midlertidig bruk i riket.

§ 4.Person som ikke har fast bopel i riket, kan etter søknad få motorvogn som det gjelder registreringsplikt for særskilt registrert til midlertidig bruk her for et tidsrom av inntil ett år (turistvogn).

Etter utløpet av gyldighetstiden for den særskilte registrering, må vognen ikke brukes i riket uten at den er registrert på vanlig måte. Såfremt vognen ikke innen fristens utløp er brakt ut av riket, må den innsettes på et av tollvesenet godkjent lager.

Vilkår for registrering som nevnt er

a)for fremmed statsborger eller statsløs at han ikke har oppholdt seg i riket i tilsammen mer enn 6 måneder i de siste to år forut for søknaden.
b)for norsk statsborger at han har oppholdt seg i en eller flere fremmede stater de siste to år forut for søknaden og i denne tid bare har vært i riket på ferier eller andre korte besøk. Søknad må være framsatt innen 6 måneder etter innreise i riket.

Dersom det er på det rene eller må antas å være sannsynlig at søkeren vil oppholde seg i riket i mer enn ett år, eller vil ta lønnet arbeid eller drive selvstendig næringsvirksomhet her i mer enn tre måneder, er han ikke berettiget til slik registrering.

Person bosatt på Svalbard eller Jan Mayen anses i relasjon til bestemmelsene i denne paragraf for å ha fast bopel i riket.

§ 5.Bare fabrikkny motorvogn som ikke tidligere har vært registrert for vanlig bruk eller for midlertidig bruk her eller i fremmed stat, og som er kjøpt her, kan registreres særskilt, jfr. dog § 1, sjette ledd.
§ 6.Før særskilt registrering kan foretas, må vognen være godkjent på vanlig måte av regionvegkontoret, med mindre det foreligger typegodkjenning for den. Det må være lagt fram trygdeutsagn fra Trafikkforsikringsforeningen i samsvar med lov av 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer og forskrifter i henhold til samme lov. Er det nødvendig med særskilt tillatelse etter bestemmelsene om motorvogners størrelse og vekt, må slik tillatelse være lagt fram. Det kan kreves framlagt bevis for at den som skal føre vognen, har gyldig norsk, utenlandsk eller internasjonalt førerkort for vedkommende klasse av motorvogn.
0Endret ved forskrift 20 feb 2003 nr. 215.
§ 7.Uten hensyn til bopelsforhold kan person som selv skal føre motorvogn fra Norge og til utlandet, få motorvogn særskilt registrert med gyldighet i inntil ett år (eksportvogn). Slik registrering gir ikke adgang til bruk av vognen i riket ut over 14 dager.

Slik særskilt registrering kan foretas også når vognen som ledd i kjøringen skal fraktes fra Norge til havn i utlandet med rutegående skip som befordrer passasjerers motorvogner.

Særskilt registrering etter denne paragraf kan ikke foretas når vedkommende i løpet av de siste 12 måneder forut for søknad om slik registrering har fått motorvogn særskilt registrert i Norge.

Etter utløpet av de 14 dager som er nevnt i første ledd, tillates ikke vognen brukt her i riket uten at den er registrert på vanlig måte. Såfremt vognen ikke innen fristens utløp er brakt ut av riket, må den innsettes på et av tollvesenet godkjent lager.

Bestemmelsene i §§ 5 og 6 får tilsvarende anvendelse.

§ 8.Vogn som er særskilt registrert i henhold til § 4 (turistvogn) kan bare føres av den person som er registrert som eier av vognen eller medlem av hans husstand.

Vogn som er særskilt registrert i henhold til § 7 (eksportvogn) kan under 14 dagers fristen for kjøring her i riket bare føres av den person som er registrert som eier av vognen eller medlem av hans husstand.

Annen person enn nevnt foran i denne paragraf kan bare føre vognen når eieren eller medlem av hans husstand er med i vognen.

I det tidsrom særskilt registrert motorvogn kan brukes i riket, kan vognen føres ut av landet og inn igjen. Opphold utenfor landets grenser er uten betydning for forløpet av den frist som er fastsatt for adgang til bruk i riket. Det samme gjelder ved eventuell lagring av vognen uten at den blir brukt.

§ 9.Særskilt registrering kan etter søknad foretas av politiet i Oslo, Larvik, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.
§ 10.Ved særskilt registrering påføres vognkortet den dato da den særskilte registrerings gyldighet utløper. Ved særskilt registrering som nevnt i § 7, påføres vognkortet dessuten dato for utløpet av 14 dagers fristen. Kortet skal merkes med en 10 mm bred, loddrett, rød bord i margen ytterst på venstre side. Borden skal påføres med sorte typer tallet for den måned, og de to siste siffere av tallet for det år, da registreringens gyldighet utløper. Når vognens eier er uten fast bopel i riket, føres i vognkortet den adresse som han oppgir som sin vanlige bopel i utlandet.

Eieren skal ved registreringen underskrive erklæring om at den særskilt registrerte motorvogn eller tilhenger bare kan nyttes til personlig bruk i samsvar med det som er fastsatt i § 8, og om at han er kjent med at det er straffbart etter lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll § 61 å nytte slik vogn i riket etter at fristen for midlertidig bruk her er utløpet.

Særskilt registrert motorvogn tildeles egne kjennemerker.

Kjennemerkene skal bestå av et nummer innen følgende serier: 

For bil For annet kjøretøy
For Oslo politikammer fra 10.000-19.999 1.000-1.999
For Larvik politikammer fra 20.000-29.999 2.000-2.999
For Kristiansand politikammer fra 30.000-39.999 3.000-3.999
For Stavanger politikammer fra 40.000-49.999 4.000-4.999
For Bergen politikammer fra 50.000-59.999 5.000-5.999
For Trondheim politikammer fra 60.000-69.999 6.000-6.999
For Tromsø politikammer fra 70.000-79.909 7.000-7.999 

Kjennemerkene utformes etter bestemmelsene for vanlige kjennemerker, og skal i tillegg ha en 45 mm loddrett, rød bord på hver side. Den venstre bord skal med hvit skrift være påført tallet for den måned, og den høyre bord de to siste siffere av tallet for det år, da registreringens gyldighet utløper.

Vognen skal være utstyrt med norsk nasjonalitetsmerke.

Det betales ikke gebyr for særskilt registrering. Utgiftene til kjennemerker og nasjonalitetsmerke bæres av vognens eier.

§ 11.Politiet i det distrikt særskilt registrering er foretatt, kan tillate særskilt registrert motorvogn overført til ny eier som fyller vilkårene for å få slik særskilt registrering, men bare for resten av den periode den særskilte registrering kan gjøres gyldig for.

Kap. III. Fellesbestemmelser

§ 12.Det som er fastsatt om motorvogn i disse bestemmelser, skal også gjelde for tilhenger til motorvogn.
§ 13.Vegdirektoratet kan gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av disse bestemmelser.
§ 14.Bestemmelsene trer i kraft 23. april 1967.

Fra samme tid oppheves Samferdselsdepartementets rundskriv nr. 33/61 Jur av 15. juni 1961 om midlertidig registrering av motorvogner på kjennemerker av Q-seriene. Tillatelser som er gitt i medhold av dette rundskriv, skal gjelde i det tidsrom som de er gitt for, uavhengig av disse bestemmelser.