Forskrift om skattefri avsetnad til premiefond for arbeidsgjevaravgift til folketrygda.

DatoFOR-1968-01-19-4
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1968 s 203, II 1968 s 19
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-07-07-8-§9.
Kunngjort
KorttittelForskrift om avsetnad til premiefond

Kapitteloversikt:

Finansdepartementet - eller den dette bemyndiger - gis fullmakt til å fastsette de regler som er omhandlet i § 9 i lov av 7. juli 1967 om skattefri avsetnad til premiefond for arbeidsgjevaravgift til folketrygda.

Utfyllende regler til lov om skattefrie avsetninger til fond for arbeidsgiveravgift

Regler til utfylling og gjennomføring av lov av 7. juli 1967 om skattefrie avsetninger til fond for arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Innbetaling av det avsatte beløp.

I henhold til lovens § 3 skal det avsatte beløp innbetales senest en måned etter utløpet av den frist som er satt for innsending av arbeidsgiverens selvangivelse. Denne innbetaling skjer til Norges Bank i det distrikt vedkommende arbeidsgiver har sin adresse. Ved innbetalingen må arbeidsgiveren oppgi navn og adresse samt arbeidsgivernummer. Norges Bank skal postere innbetalingen på en egen konto i overensstemmelse med lovens § 3. I denne forbindelse skal det opprettes en konto for hver arbeidsgiver som benytter seg av denne avsetningsadgang. På denne konto posteres, foruten inn- og utbetalinger, også de renter som påløper i forbindelse med det enkelte års avsetning.

Norges Bank skal ved mottagelsen av det innsendte beløp sende kvittering in duplo til arbeidsgiveren. Kvitteringen skal påføres arbeidsgiverens navn, adresse, arbeidsgivernummer, det mottatte beløp samt dato for mottagelsen. Arbeidsgiveren skal etter å ha mottatt kvittering fra Norges Bank, snarest sende et eksemplar til vedkommende ligningskontor for dermed å legitimere at det avsatte beløp er innbetalt til Norges Bank.

Tilbakebetaling av de avsatte midler.

I henhold til lovens § 7 kan arbeidsgiveren kreve tilbakebetalt de avsatte midler med tillegg av renter. Krav om tilbakebetaling må fremmes skriftlig overfor Norges Bank. Norges Bank skal underrette vedkommende ligningskontor når tilbakebetaling finner sted. I medhold av lovens § 8 skal ligningskontoret foreta etterligning av det tilbakebetalte beløp for det inntektsår da avsetningen fant sted. Hvis en arbeidsgiver som har innestående avsetninger for flere år, bare krever tilbakebetalt en del av disse, skal det tilbakebetalte beløp tillegges eldste avsetningsårs inntekt i den utstrekning beløpet dekker dette års avsetninger pluss renter. En eventuell overskytende del av det tilbakebetalte beløp legges på samme måte til det påfølgende avsetningsårs inntekt.

Bruk av avsatte midler til betaling av arbeidsgiveravgift.

Når arbeidsgiveren vil benytte avsatte midler til betaling av arbeidsgiveravgift, jfr. § 6 i loven, må han meddele dette skriftlig til Norges Bank og be om at det beløp som skal benyttes, blir overført til vedkommende kommunekasserer. Slik anmodning må sendes senest 7. dag etter at oppgjørsperioden for arbeidsgiveravgiften er utløpet. Arbeidsgiveren må dessuten på vanlig måte sende inn beregning av avgiftsgrunnlaget på fastsatt skjema til kommunekassereren, og samtidig innbetale eventuell differanse mellom avgiftsbeløpet og det beløp som skal dekkes ved avsatte midler. Arbeidsgiveren må gjøre anmerkning på skjemaet om hvilket beløp som er bedt overført fra Norges Bank til kommunekassereren.

Finner Norges Bank at arbeidsgiverens anmodning kan etterkommes, jfr. § 5 i loven, skal Norges Bank overføre beløpet til vedkommende kommunekasserer, og samtidig sende melding til arbeidsgiveren om at overføring har funnet sted.

Finner Norges Bank at anmodning om overføring ikke - eller bare delvis - kan etterkommes, må begrunnet melding om dette sendes arbeidsgiveren og vedkommende kommunekasserer.

Regler for arbeidsgiverens bokføring av avsetningene:
1. Bokføring av de avsatte beløp.

De avsatte beløp skal debiteres en egen utgiftskonto (avsetningskonto) som avsluttes mot konto for tap og vinning. De avsatte midler må fremkomme i balansen som et tilgodehavende i Norges Bank med en korresponderende passivapost for avsatte fondsmidler.

2. Bokføringen når de avsatte midler benyttes til dekning av arbeidsgiveravgift.

Når avsatte midler blir brukt til dekning av arbeidsgiveravgift, skal det avsatte beløp med tillegg av renter - slik det fremgår av status - reduseres med det beløp som brukes til dekning av arbeidsgiveravgift. Beløp skal således føres til kredit på konto for tilgodehavende i Norges Bank og til debet på avsetningskonto.

3. Bokføring ved tilbakebetaling av avsatte midler.

Hvis arbeidsgiveren får tilbakebetalt avsatte midler, skal det tilbakebetalte beløp krediteres en egen konto for tilbakebetaling av avsatte midler. Denne konto avsluttes mot konto for tap og vinning. Det tilbakebetalte beløp skal imidlertid beskattes i avsetningsåret - ikke i det år tilbakebetalingen finner sted. Beløpet må derfor føres til fradrag i inntekten på særskilt post på det skjema for årsoppgjør som vedlegges selvangivelsen. Arbeidsgivere som ikke leverer årsoppgjør, skal føre beløpet til fradrag som særskilt post i selvangivelsen.

Ved tilbakebetaling skal de avsatte midler (slik de fremgår av status) reduseres med det tilbakebetalte beløp, se pkt. 2.

4. Bokføring av påløpte renter.

Ved årets utgang skal Norges Bank sende melding til arbeidsgiverne med angivelse av de rentebeløp som er påløpet. Disse renter skal i henhold til lovens § 4 ikke medregnes i den skattepliktige inntekt, men rentebeløpet bør allikevel krediteres en egen konto for skattefri renteinntekt som avsluttes mot konto for tap og vinning. (Beløpet skal samtidig debiteres konto for tilgodehavende i Norges Bank). Det skattefrie rentebeløp skal føres til fradrag i inntekten som særskilt post på det skjema for årsoppgjør som vedlegges selvangivelsen. Arbeidsgivere som ikke leverer årsoppgjør, skal føre beløpet til fradrag som særskilt post i selvangivelsen.

Regler om overføring av avsetninger når en bedrift skifter eier.

A. Aksjeselskap.

Lovens regler om adgang til avsetning, tilbakebetaling og bruk av avsatte midler vil gjelde uendret i de tilfeller der aksjene i et aksjeselskap skifter eier.

Når et aksjeselskap som har avsatt midler, blir oppløst og virksomheten overtatt av aksjonærene, kan en overføring av de avsatte midler til aksjonærene ikke finne sted. I slike tilfelle må de avsatte midler med renter tilbakebetales fra Norges Bank og selskapet etterlignes etter reglene i lovens § 8.

B. Personlig firma.

Midler som er avsatt av en personlig næringsdrivende kan ikke overføres i forbindelse med overdragelse av bedriften. Når en slik bedrift skifter eier, må derfor eventuelle avsetninger med renter tilbakebetales fra Norges Bank til overdrageren og etterligning finne sted i medhold av lovens § 8. Dette gjelder også i de tilfeller der bedriften overdras til livsarvinger.

Overgang ved arv m.v.

Når en personlig bedrift blir arvet og arvingen overtar og fortsatt driver avdødes næringsvirksomhet, kan arvingen overta fondsavsetningene på de samme vilkår for båndlegging og bruk av de avsatte midler som gjaldt for arvelateren. Det samme gjelder for gjenlevende ektefelle som i uskiftet bo fortsetter avdødes næringsvirksomhet. Arving eller gjenlevende ektefelle som på denne måte ønsker å overta avsatte midler, må overfor Norges Bank fremlegge attest fra skifteretten.

Omdannelse av personlig firma til aksjeselskap.

Når en personlig næringsdrivende som har foretatt skattefrie fondsavsetninger etter lov nr. 8 av 7. juni 1967 overfører bedriften til aksjeselskap og samtidig overtar en vesentlig del av aksjene, kan Finansdepartementet samtykke i at de avsatte midler overføres til aksjeselskapet på betingelse av at selskapet godtar de vilkår som gjelder for båndleggingen og bruken av fondsmidlene og dessuten godtar at de regler som gjelder for ligningen av skattepliktige som har foretatt avsetninger, skal få tilsvarende anvendelse ved ligningen av selskapet.

Dersom de avsatte midler etter overføringen ikke blir brukt av selskapet i samsvar med de vilkår som gjelder for avsetningene, skal det utbetalte beløp legges til aksjeselskapets inntekt i det år utbetalingen finner sted.