Forskrift om enkepensjon og uførepensjon fra forskjellige personskadetrygder (samordningsforskrift 12).

DatoFOR-1968-04-01-4088
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.04.1968
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om enkepensjon og uførepensjon

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 1. april 1968 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

I

Ved samordning av enkepensjon fra krigspensjoneringen og uførepensjon fra yrkesskadetrygden etter samordningsloven § 14 skal det ved beregning av pensjonsmaksimum regnes med full krigsenkepensjon, dersom denne er høyere enn uførepensjon regnet etter hel uførhet.

II

Forskriften trer i kraft 1. april 1968.