Res. om fredning av kongeørn og havørn hele året

DatoFOR-1968-09-06-3
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertII 1968 s. 501
Ikrafttredelse06.09.1968
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1951-12-14-7-§61 jf LOV-1981-05-29-38-§57 jf. LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelRes. om fredning av kongeørn og havørn hele året

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 6. september 1968 med hjemmel i lov 14. desember 1951 nr. 7 om viltstellet, jakt og fangst § 61 pkt. 2. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet (nå Miljøverndepartementet).

I

Kongeørn og havørn skal være fredet hele året.

II

Ørn som direkte volder skade eller representerer en åpenbar trussel om skade på bufe eller tamrein, kan felles av bufeets eller tamreinens eier eller av noen som opptrer på hans vegne (f.eks. gjeter). Felling av skadeørn skal straks meldes til lensmannen eller politiet og til viltnemnda i kommunen.

III

Overtredelse av bestemmelsene er straffbar.

IV

Disse bestemmelser trer i kraft straks og gjelder inntil videre.