Resolusjon om vitenskapelige undersøkelser etter naturforekomster på den norske kontinentalsokkel m.v.

DatoFOR-1969-01-31-2
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertII 1969 s 74, ODs regelsamling
Ikrafttredelse31.01.1969
Sist endretFOR-1985-06-28-1215
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-12-§3
Kunngjort
KorttittelResolusjon om vitenskapelige undersøkelser

Gitt i medhold av lov av 21. juni 1963 om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster § 3.

§ 1.Disse bestemmelser kommer til anvendelse på vitenskapelige undersøkelser etter naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn i indre norsk farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk statshøyhet, men ikke i område som noen har privat eiendomsrett til.
§ 2.Med naturforekomster forstås mineralske og andre uorganiske forekomster på havbunnen og i dens undergrunn, samt levende organismer i den utstrekning de tilhører stasjonære arter, dvs. organismer på eller under havbunnen som i det stadium da de kan utnyttes, enten ikke beveger seg eller er ute av stand til å bevege seg annet enn i stadig fysisk kontakt med havbunnen eller dens undergrunn.
§ 3.Det kongelige departement for industri og håndverk (heretter kalt Departementet) kan meddele tillatelse til vitenskapelig undersøkelse etter naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn eller i begrensede deler av denne. Tillatelsen gjelder for et bestemt tidsrom og forøvrig i overenstemmelse med denne resolusjon. Departementet kan gi bestemmelser til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i denne resolusjon og kan fastsette supplerende vilkår i den enkelte tillatelse.
§ 4.Vitenskapelige undersøkelsestillatelser kan meddeles norske eller utenlandske vitenskapelige institusjoner, vitenskapsmenn og andre som har behov for å foreta vitenskapelige undersøkelser.
§ 5.Skriftlig ansøkning om vitenskapelig undersøkelsestillatelse må være kommet inn til departementet innen 30 dager før undersøkelsen aktes påbegynt. Dersom ansøkningen ikke er avfattet på norsk, skal oversettelse til norsk vedlegges. Bilag bør foreligge på norsk eller engelsk.

Ansøkningen skal innenholde opplysninger om:

a)Navn, adresse og nasjonalitet til den institusjon, person m.v. som undersøkelsene skal utføres for, og opplysninger om hvem som skal være kontaktmann overfor norske myndigheter.
b)Navn, adresse og nasjonalitet til den eller de personer, institusjoner m.v. som skal utføre undersøkelsene.
c)Hvilke undersøkelser som ønskes foretatt, formålet med undersøkelsene, når undersøkelsene aktes påbegynt og avsluttet og angivelse av de områder hvor disse aktes utført.
d)Undersøkelsesmetodene, opplysninger om fartøyer, luftfartøyer eller andre flytende eller luftbårne gjenstander som aktes benyttet til undersøkelsene.
e)Hvorvidt seismiske undersøkelser aktes utført. I så fall skal opplyses hvilke undersøkelsesmetoder og hvilke typer sprengstoff som aktes brukt, samt størrelsen av ladningene og sprengdybder. Det skal også opplyses om undersøkelsesfartøyene er utstyrt med radar, ekkolodd, sonar (asdic) eller andre godkjente fiskesøkeinstrumenter.
f)I hvilken utstrekning undersøkelsene vil bli utført fra norsk landterritorium, såvidt mulig med angivelse av norsk havn, flyplass eller andre norske områder som ønskes brukt som basis for undersøkelsene.

Departementet kan kreve tilleggsopplysninger.

§ 6.Vitenskapelig undersøkelsestillatelse meddeles som regel for den enkelte undersøkelse. Tillatelsen er avgiftsfri, med mindre annet bestemmes i det enkelte tilfelle.
§ 7.Med mindre annet er bestemt i tillatelsen, gir denne adgang til å foreta følgende undersøkelser:
a)magnetiske undersøkelser.
b)gravimetriske undersøkelser.
c)seismiske undersøkelser.
d)varmestrømsmålinger.
e)radiometriske målinger.
f)undersøkelser hvor man tar prøve av havbunnen eller dens undergrunn, dog ikke undersøkelser som medfører boring.
§ 8.Vesentlige avvikelser i det anmeldte undersøkelsesprogram, jfr. § 5 c, kan ikke gjennomføres uten at Departementets samtykke foreligger på forhånd.
§ 9.Departementet kan i tillatelsen bestemme at Departementet eller den det bemyndiger skal ha rett til å delta i eller være representert i undersøkelsene.
§ 10.Vitenskapelig undersøkelsestillatelse gir ikke enerett til undersøkelse i de i tillatelsen nevnte områder. Den gir heller ikke fortrinnsrett eller rett til utnyttelse av eventuelle naturforekomster.

Departementet kan når som helst meddele utvinningstillatelser til andre i områder som dekkes av den tildelte vitenskapelige undersøkelsestillatelse uten at ansvar derfor kan gjøres gjeldende av de i § 4 nevnte innehavere av tillatelse.

§ 11.Innehaver av vitenskapelig undersøkelsestillatelse skal umiddelbart etter undersøkelsens avslutning innsende rapport til Departementet om undersøkelsenes omfang og utførelse. Departementet kan i tillatelsen bestemme at rapporter også skal innsendes mens undersøkelsene pågår.

Innehaver av vitenskapelig undersøkelsestillatelse skal innen rimelig tid tilstille Departementet utførlig rapport over forskningsresultatene.

Departementet kan kreve tilleggsopplysninger og materiale til de i 1. og 2. ledd nevnte rapporter.

Departementet kan bestemme at forskningsresultatene skal offentliggjøres i en anerkjent vitenskapelig publikasjon eller på annen måte. Et passende antall eksemplarer av vedkommende publikasjon skal tilstilles Departementet.

§ 12.De vitenskapelige undersøkelser skal foregå på en forsvarlig måte og må ikke i urimelig grad gripe forstyrrende inn i annen virksomhet. Det må særlig påses at virksomheten ikke i urimelig grad vanskeliggjør eller hindrer skipsfart, fiske eller luftfart, at den ikke volder skade eller fare for skade på dyre- eller plantelivet i havet, på naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn, eller på undersjøiske kabler eller andre undersjøiske installasjoner, og at den ikke forurenser eller volder fare for forurensning av havbunnen, dens undergrunn, havet eller luften.
§ 13.Den vitenskapelige undersøkelse skal foregå i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende sikkerhetsforskrifter for slik virksomhet. For undersøkelse som medfører boring, gjelder § 9 i sikkerhetsforskriften.
§ 14.Når særlige grunner foreligger, kan Departementet helt eller delvis dispensere fra bestemmelsene i denne resolusjon.
§ 15.Denne resolusjon trer i kraft straks.