Forskrift om tariff for oppkreving av gebyrer i forbindelse med utstedelse og fornyelse av lastelinjesertifikater m.v. for norske skip.

DatoFOR-1969-06-27-4
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1969 s 876, II 1969 s 641
Ikrafttredelse01.07.1969
Sist endretFOR-1986-01-24-532
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1903-06-09-7-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om tariff for lastelinjesertifikat

Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 1969 i henhold til lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed av 9. juni 1903, nr. 7, § 14, 2. ledd. Fremmet av Departementet for handel og skipsfart. Endret ved kgl.res. 12 mai 1972 og 24 jan 1975, ved regj.res. 11 nov 1976, ved kgl.res. 13 jan 1978, ved kgl.res. 19 des 1980, 13 aug 1982 nr. 1301, 5 april 1984 nr. 1057, 7 jan 1985 nr. 278, 24 jan 1986 nr. 532.

§ 1.Denne tariff gjelder for oppkreving av gebyrer for besiktelse i forbindelse med utstedelse og fornyelse av lastelinjesertifikat for norske skip, samt for årlig inspeksjon på norske skip med internasjonalt lastelinjesertifikat, foretatt av en offentlig godkjent besiktelsesinstitusjon.

Sjøfartsdirektoratet kan justere satsene i §§ 2 og 10 i takt med endringer i bistillingsregulativet.

§ 2.1 Den godtgjørelse som kan oppkreves for utstedelse og fornyelse av lastelinjesertifikat m.v. på norske skip skal beregnes etter nedenstående satser: 
Registertonn bruttoRubrikk 1Rubrikk 2
Første gangsFornyelse av
utstedelseav sertifikat
av sertifikat(se § 4
nedenfor)
krkr
Under150990400
Fra og med150men under3001.620520
Fra og med300men under5001.910690
Fra og med500men under1.0002.370840
Fra og med1.000men under1.5002.9901.070
Fra og med1.500men under2.0003.3401.150
Fra og med2.000men under2.5003.7201.300
Fra og med2.500men under3.0004.1201.450
Fra og med3.000men under4.0004.3601.490
Fra og med4.000men under5.0004.8701.550
Fra og med5.000men under6.0005.0901.600
Fra og med6.000men under7.0005.3001.650
Fra og med7.000men under8.0005.5301.710
Fra og med8.000men under9.0005.7501.790
Fra og med9.000men under10.0005.9701.850
Fra og med10.000men under12.0006.1901.900
Fra og med12.000men under15.0006.4201.980
Fra og med15.000men under19.0006.6502.030
Fra og med19.000men under25.0006.8402.070
Fra og med25.000men under32.0007.0602.190
Fra og med32.000men under40.0007.3002.220
Fra og med40.000men under50.0007.5202.260
Fra og med50.000men under65.0007.7502.320
Fra og med65.000men under80.0007.9602.380
Fra og med80.000men under100.0008.1802.450
Fra og med100.000men under125.0008.4002.530
Fra og med125.000men under160.0008.6202.590
Fra og med160.000men under200.0008.8402.650
Fra og med200.000og derover9.0602.710
1Jfr. § 1, 2. ledd.
§ 3.Gebyret for førstegangsutstedelse av sertifikat, jfr. § 2, rubrikk 1, omfatter alt arbeid i forbindelse med besiktelse og utstedelse av lastelinjesertifikat, herunder kontroll av lastemerkenes stilling på skipssidene, kontroll med utførelse av pålegg m.v., uansett om påleggene utføres før fart eller om det er gitt tidsfrist med disse.
§ 4.Dersom den nødvendige besiktelse for fornyelse av lastelinjesertifikat ikke kan utføres i forbindelse med en periodisk klassebesiktelse, besiktelse for fartssertifikat eller besiktelse for passasjersertifikat, betales halvparten av det gebyr som er fastsatt for førstegangsutstedelse av sertifikat.
§ 5.Utstedes eller fornyes flere lastelinjesertifikater samtidig, beregnes gebyr bare for ett sertifikat. For utstedelse eller fornyelse av et lastelinjesertifikat til skip som har annet lastelinjesertifikat, betales gebyr som for fornyelse av sertifikat, jfr. § 4.
§ 6.For årlig periodisk inspeksjon på skip med internasjonalt lastelinjesertifikat, jfr. § 5, 2.3 i forskrifter om lastelinjer på skip og lektere med fartssertifikat i utenriks fart, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet den 17. juni 1968, betales gebyr etter § 2, rubrikk 2 i denne tariff.
§ 7.Når mindre forandringer er foretatt med et skip som har gyldig lastelinjesertifikat, og disse forandringer innebærer en endring av fribordene uten å gjøre en fullstendig besiktelse nødvendig, beregnes gebyr som for fornyelse av sertifikat.
§ 8.Dersom det av spesielle grunner bare foretas partiell besiktelse for utstedelse eller fornyelse av sertifikat for et tidsrom av maksimum 12 måneder, betales halvparten av det gebyr som er fastsatt for førstegangs utstedelse av sertifikat.
§ 9.Gebyrene gjelder for besiktelse m.v. som foretas både i Norge og i utlandet. Departementet for handel og skipsfart kan dog fastsette høyere gebyr for land hvor gebyrene etter omstendighetene måtte anses å være for lave.
§ 10.1 For utstedelse av lastelinjesertifikat uten tilhørende besiktelse, f.eks. på grunn av forandring av skipets navn eller hjemsted, bortkommet sertifikat m.v., betales kr. 280,-. Utstedes flere lastelinjesertifikater samtidig beregnes gebyr i henhold til denne paragraf bare for ett sertifikat.
1Fastsatt 11. nov. 1976. - Jfr. 1, 2. ledd.
§ 11.For besiktelser eller kontroll som utføres av en offentlig godkjent besiktelsesinstitusjon, betales reiseutgifter i tillegg til gebyret etter besiktelsesinstitusjonens vanlige regler.
§ 12.Disse bestemmelser trer i kraft 1. juli 1969.

Samtidig oppheves Tariff for gebyrer som kan oppkreves av besiktelsesinstitusjoner i forbindelse med utstedelse og fornyelse av lastelinjesertifikater for norske skip, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. februar 1967.

For besiktelse som er påbegynt, men ikke avsluttet før 1. juli 1969, skal den nye tariff benyttes.