Forskrift om gjerde ved offentlig veg

DatoFOR-1969-10-09-3815
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1969 s 1246
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2014-05-23-728 fra 01.07.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§45
Kunngjort
KorttittelForskrift om gjerde ved offentlig veg

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet i medhold av veglovens § 45 annet ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 feb 2003 nr. 112, 7 okt 2005 nr. 1220, 23 mai 2014 nr. 728. 

1.Følgende gjerdetyper kan brukes:
a.Vanlig trådgjerde
b.Netting-gjerde (sauegjerde)
c.Flettverksgjerde
2.Hvor ikke spesielle forhold tilsier noe annet, skal gjerdet ha en høyde av 1,10 m over terrenget. All netting og tråd skal være av god kvalitet og dessuten korresjonsbestandig eller rustbeskyttet. Trådtykkelsen skal være minst 2 mm. Netting-gjerde skal være utstyrt med en langsgående tråd av minst 2 mm tykkelse i toppen.

Trestolper skal være impregnerte og ha et minstetverrsnitt 3″ x 3″ eller 3″. Stolper av materiale som er utsatt for korrosjon skal behandles med korrosjonsbeskyttende maling av nøytral farge.

Stolpene skal være forsvarlig fundamentert. Innbyrdes avstand mellom stolpene skal ikke overstige 2,5 m.

3.Regionvegkontoret kan for riks- og fylkesveger tillate bruk også av andre gjerdetyper når forholdene tilsier det, dog skal følgende bestemmelser legges til grunn:
a.Stakittgjerde, gjerde av bord, skigard, steingjerde eller annet gjerde som er snøsamlende eller sikthemmende må ikke brukes ved veg der slike gjerder medvirker til oppsamling av snø på vegområdet, eller hindrer nødvendig sikt.
b.Det må ikke brukes piggtråd.
c.Grunneier kan på egen bekostning sette opp elektrisk gjerde mot offentlig veg. Elektrisk gjerde forutsettes utført og satt opp etter forskrifter fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
4.For gjerde langs motorveg og motortrafikkveg kan Vegdirektoratet fastsette nærmere bestemmelser i hvert enkelt tilfelle.
5.Når særlige hensyn gjør det nødvendig kan regionvegkontoret for riks- og fylkesveger stille spesielle krav til gjerde, f.eks. høye gjerder forbi skoler, idrettsområder e.l., gjerder ved forretningsområder, parkeringsplasser, ferjeleier m.v.
6.Gjerde langs offentlig veg skal vedlikeholdes forsvarlig. Det må sørges for at gjerdet holdes godt innrettet, at stolpene står vertikalt og at tråd og netting holdes godt strammet.

Skadede deler skiftes ut og fornyelse av gjerdet eller deler av dette foretas så snart det viser seg nødvendig. For steingjerdet sørges for at muren er i orden.

Det vises til veglovens § 47 om tiltak som vegvesenet kan iverksette dersom vedlikeholdet forsømmes.

7.De tidligere regler fastsatt 19. september 1964 opphører å gjelde.
0Endret ved forskrifter 1 feb 2003 nr. 112, 7 okt 2005 nr. 1220 (i kraft 1 juni 2006), 23 mai 2014 nr. 728 (i kraft 1 juli 2014).