Forskrifter om reglement om rekruttering og utdannelse i utenrikstjenesten

DatoFOR-1970-05-06-1
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 1970 s 690
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1958-07-18-1-§1 jf LOV-2015-02-13-9-§16
Kunngjort
KorttittelForsk. om rekruttering til utenrikstjenesten

Kapitteloversikt:

Revidert 1. november 1978.

I. Uttaking.

§ 1.For å bli antatt som aspirant til utenrikstjenesten må en kandidat være norsk statsborger, ha fylt 21 år og fortrinnsvis ikke være over 30 år ved utløpet av søknadsfristen. Søkeren må legge fram legeattest for god helse. Attesten må opplyse om vedkommende antas å kunne tåle tjeneste i anstrengende klima.

Søkeren må dessuten enten:

1.ha avlagt embetseksamen eller magisterprøve ved norsk universitet eller ha avgangseksamen fra Norges Tekniske Høgskole, Norges Handelshøyskole, Norges Lærerhøgskole, krigsskolene, eller tilsvarende godkjent læreverk i inn- og utland; eller
2.ha avlagt examen artium/videregående skole/økonomisk gymnasium og dessuten ha arbeidet til sine foresattes fulle tilfredshet i minst tre år
a)i større eksport- eller importbedrift, skipsfartsbedrift, bank eller industribedrift, i Norge eller utlandet, eller i større norsk næringsorganisasjon; eller
b)i norsk utviklingshjelp, internasjonalt humanitært hjelpearbeid, internasjonalt kulturelt samarbeid, i pressepolitisk eller annen lignende virksomhet med tilknytning til internasjonale forhold,
c)i Utenriksdepartementet, norsk ambassade eller større konsulat.
3.I særlige tilfelle, når søkeren er i besittelse av slike spesielle kunnskaper, evner og dyktighet at det fremstiller seg som særlig ønskelig å knytte vedkommende til utenrikstjeneste, kan det gjøres unntak fra de foran nevnte vilkår.
§ 2.Uttaking av aspiranter til utenrikstjeneste foretas etter offentlig kunngjøring og finner sted etter behov.
§ 3.Uttaking foretas av en aspirantnemnd som skal bestå av følgende medlemmer:

en representant for Utenriksdepartementet, som samtidig er nemndas formann

en representant for universiteter og høyskoler

en representant for Norges Eksportråd

en representant for fagorganisasjonene

en representant for skipsfartsnæringen

en representant for utenrikstjenestemennenes gruppe av Akademikernes Fellesorganisasjon

en representant for utenrikstjenestemennenes gruppe av Norsk Tjenestemannslag.

Nemndas medlemmer - hvert medlem med en personlig varamann - oppnevnes for tre år av gangen av Utenriksdepartementet, etter forslag fra vedkommende institusjoner og organisasjoner. Nemnda er beslutningsdyktig når formannen eller hans varamann og minst tre medlemmer eller deres varamenn er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

Nemnda engasjerer sekretær som fører protokoll over møtene.

§ 4.Ved uttakingen innkaller nemnda til personlig møte med de søkere som antas å burde komme i betraktning, og lar dem underkaste slike muntlige og skriftlige prøver som måtte anses nødvendig for å kunne bedømme deres kvalifikasjoner.
§ 5.På grunnlag av disse prøver innstiller nemnda det antall kandidater Utenriksdepartementet ønsker som aspiranter - og eventuelle reserver - til utenrikstjenesten i det kommende år. Ved sin innstilling må nemnda også ha for øye at det skal søkes opprettholdt et passende forhold mellom antallet av aspiranter med forskjellig forutdannelse.

II. Utdannelse.

§ 6.Utenriksdepartementet antar som aspiranter til utenrikstjenesten det antall som ønskes blant dem som er innstilt av nemnda. Aspirantene gis lønn i samsvar med statens lønnsregulativ og Forbruker- og administrasjonsdepartementets bestemmelser.
§ 7.Aspirantene skal innen ett år påbegynne studiet av følgende fagområder:
1.Reglementer og instrukser for utenrikstjenesten, diplomatisk og konsulær praksis samt arkiv- og regnskapsvesen.
2.Norsk økonomi og samfunnskunnskap. Utenrikshandel, handels- og skipsfartspolitikk. Det vil legges særlig vekt på emner som vedgår norsk eksportvirksomhet - herunder en presentasjon av norsk næringslivs bransjer og bedrifter. Internasjonalt økonomisk samarbeid.
3.Utviklingslandenes problemer og norsk bistandspolitikk.
4.Oversikt over norsk sivilrett, statsrett og statsforvaltningsrett. Folkerett og internasjonal privatrett.
5.Utenrikspolitikk, herunder moderne utenrikspolitisk historie.
6.Fremmede språk etter Utenriksdepartementets bestemmelse.
§ 8.Aspirantene velger tillitsmenn for hvert av de i § 7 nevnte fagområder. Tillitsmennene skal bistå Utenriksdepartementet med å formulere undervisningsmålet for de enekelte fagområder, og foreslå pensum samt undervisningsplaner.

Utenriksdepartementet oppnevner et tilsynsutvalg for aspirantopplæringen, sammensatt av en representant for Utenriksdepartementet, et medlem av Aspirantnemnda, en representant for aspirantene, samt Opplæringslederen. Et tilsynsutvalg skal føre tilsyn med at undervisningene foregår tilfredsstillende, og i samsvar med undervisningsplanene. Etter avsluttet undervisning i det enkelte fagområde utarbeider aspirantene en skriftlig vurdering av undervisningen. Tilsynet foregår på grunnlag av disse vurderinger. Fagtillitsmennene kan i denne forbindelse innkalles til møte i tilsynsutvalget for å gi utfyllende opplysninger.

Aspirantene kan, i tillegg til den opplæring som gis i Utenriksdepartementet, pålegges å følge forelesningsrekker, kurs eller lignende ved universiteter eller andre læresteder. Utenriksdepartementet kan videre, i samråd med tilsynsutvalget og aspirantene, arrangere ekskursjoner og omvisninger ved norske bedrifter og institusjoner.

§ 9.Aspirantnemnda skal gjennom tilsynsutvalget holdes underrettet om undervisningens gang og gi rapport til departementet hvis en aspirant ikke anses skikket til å fortsette kurset.
§ 10.Når aspirantkurset er avsluttet, kan Utenriksdepartementet etter samråd med Aspirantnemnda og tilsynsutvalget avholde prøver i ett eller flere av de i § 7 nevnte fagområder.

III. Ansettelse.

§ 11.Umiddelbart etter at opplæringsperioden er avsluttet, beordrer Utenriksdepartementet aspirantene ved første passende ledighet til tjeneste ved utenriksstasjon.

Utenriksdepartementet skal under aspirantenes fortsatte tjenestegjøring sørge for at de får den best mulige kjennskap til de forskjellige sider av arbeidet i utenrikstjenesten, og at får anledning til å utdype sine kunnskaper i fremmede språk.

§ 12.Er Utenriksdepartementet tilfreds med aspirantattachéens arbeid, skal de beskikkes som faste tjenestemenn i den utenrikske fagetat tre år etter at de ble antatt som aspirant.

Før aspirantene gis slik beskikkelse som nevnt i 1. ledd, avgir vedkommende stasjonssjef en uttalelse til Utenriksdepartementet om aspirantenes antatte skikkethet for utenrikstjenesten.

IV. Sluttbestemmelser.

§ 13.Utenriksdepartementet kan foreta endringer i dette reglement og gi nærmere forskrifter for gjennomføring av dets bestemmelser.