Forskrift (midlertidig) for undersøkelse etter visse andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum på den norske kontinentalsokkel m.v.

DatoFOR-1970-06-12-3
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 1970 s 916
Ikrafttredelse12.06.1970
Sist endretFOR-2017-03-31-417 fra 01.04.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-12-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om undersjøiske naturforekomster

Hjemmel: Fastsatt ved kronprinsreg.res. 12. juni 1970 i medhold av lov nr. 12 av 21. juni 1963 om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster § 3. Fremmet av Industridepartementet (nå Olje- og energidepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 12 juli 1985 nr. 1438, 31 mars 2017 nr. 417 (overføring til Olje- og energidepartementet).

§ 1.Disse bestemmelser kommer til anvendelse på undersøkelse etter visse andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum - jfr. definisjon av petroleum i kgl.res. av 9. april 1965 § 2 - på havbunnen eller i dens undergrunn i indre norsk farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk statshøyhet, men ikke i område som noen har privat eiendomsrett til.

Ved undersøkelser i indre norsk farvann og på norsk sjøterritorium kommer de kgl.res. av 9. februar 1968 om «Forbudt sjøområde» og «Regler for fremmede ikke-militære fartøyers adgang til norsk territorium under fredsforhold» til anvendelse.

§ 2.Med undersjøiske naturforekomster forstås i denne resolusjon andre mineralske forekomster enn petroleum, uorganiske forekomster, samt kull på havbunnen og i dens undergrunn.
§ 3.Industridepartementet1 kan meddele tillatelse til undersøkelse etter visse undersjøiske naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn eller i begrensede deler av disse. Tillatelse gis for et tidsrom av inntil 2 år.
§ 4.Undersøkelsestillatelse kan meddeles norske statsborgere, selskaper, stiftelser eller andre sammenslutninger. Tillatelsen kan ikke overdras.
§ 5.Skriftlig søknad om undersøkelsestillatelse må være kommet inn til Industridepartementet1 innen 30 dager før undersøkelsen aktes påbegynt.

Søknaden skal inneholde opplysninger om:

a)Navn og adresse til den eller de personer eller selskaper m.v. som undersøkelsene skal utføres for, og opplysninger om hvem som skal være kontaktmann overfor myndighetene.
b)Navn, adresse og nasjonalitet til den eller de personer, eller selskaper m.v. som skal utføre undersøkelsene.
c)Hvilke undersøkelser som ønskes foretatt, formålet med undersøkelsene, når undersøkelsene aktes påbegynt og avsluttet og angivelse av de områder hvor disse aktes utført. Undersøkelsesområdet skal være inntegnet på et egnet kart som vedlegges ansøkningen.
d)Undersøkelsesmetodene, opplysninger om fartøyer, luftfartøyer eller andre flytende eller luftbårne gjenstander som aktes benyttet til undersøkelsene.
e)I hvilken utstrekning undersøkelsene vil bli utført fra norsk landterritorium, så vidt mulig med angivelse av norsk havn, flyplass eller andre norske områder som ønskes brukt som basis for undersøkelsene.

Industridepartementet1 kan kreve tilleggsopplysninger.

§ 6.For tillatelsen skal det betales en årlig avgift av kr. 15.000 for hvert kalenderår. Tillatelsen anses frafalt dersom avgiften for kommende år ikke erlegges forskuddsvis.

I særlige tilfelle kan Industridepartementet1 nedsette den årlige avgift.

§ 7.Med mindre annet er bestemt i tillatelsen, gir denne adgang til å foreta følgende undersøkelser:
a)geologiske og geofysiske undersøkelser med det formål å undersøke de øvre lag av undergrunnen
b)prøvetaking av havbunnen eller dens undergrunn, dog ikke undersøkelser som medfører boring dypere enn 25 m.

Departementet kan etter særskilt søknad og motivering gi tillatelse til andre typer undersøkelser.

§ 8.Vesentlige avvikelser fra det anmeldte undersøkelsesprogram, jfr. § 5 c, kan ikke gjennomføres uten at Industridepartementets1 samtykke foreligger på forhånd. Søknad herom må være innkommet til Departementet innen 30 dager før det endrede eller utvidede program aktes påbegynt.
§ 9.Undersøkelsestillatelse gir ikke enerett til undersøkelse i de i tillatelsen nevnte områder. Den gir heller ikke fortrinnsrett eller rett til utnyttelse av eventuelle naturforekomster.

Departementet kan etter særskilt søknad og motivering meddele enerett til undersøkelse for et begrenset område i et bestemt tidsrom. Tillatelse gis på vilkår som fastsettes i hvert enkelt tilfelle.

Departementet kan når som helst meddele utvinningstillatelse til andre i områder som dekkes av tildelt undersøkelsestillatelse uten at ansvar derfor kan gjøres gjeldende av innehavere av undersøkelsestillatelse.

§ 10.Nøyaktige data vedrørende undersøkelsene skal være tilgjengelige i Norge for Industridepartementet.1 Innehaver av undersøkelsestillatelse skal umiddelbart etter undersøkelsens avslutning innsende rapport til Departementet om undersøkelsens omfang og utførelse.

Videre skal Departementet snarest og senest innen 6 måneder tilstilles resultatene av alle undersøkelser, herunder prøver, interpretasjoner etc. Departementet kan i tillatelsen bestemme at rapporter også skal innsendes mens udersøkelsene pågår. Departementet kan kreve tilleggsopplysninger. Funn av naturforekomster av betydning skal straks rapporteres til Departementet.

§ 11.Innehaver av undersøkelsestillatelse kan skriftlig kreve at de rapporter, opplysninger og annet materiale som etter denne resolusjon er gjort tilgjengelig for Departementet, skal behandles fortrolig i et tidsrom av inntil fem år etter innlevering av sluttrapport eller siste delrapport. Fristen kan forlenges.

Denne bestemmelse skal ikke være til hinder for at Industridepartementet1 avgir generelle uttalelser om virksomheten og mulighetene for forekomster.

§ 12.Undersøkelsene skal utføres på en forsvarlig måte og må så vidt mulig ikke gripe forstyrrende inn i annen virksomhet. Det skal særlig påses at virksomheten så vidt mulig ikke vanskeliggjør eller hindrer skipsfart, fiske eller luftfart, at den ikke volder skade på dyre- eller plantelivet i havet, på naturforekomster, eller på havbunnen eller i dens undergrunn, herunder petroleumsforekomster, eller på undersjøiske kabler eller andre undersjøiske installasjoner og at den ikke forurenser eller volder fare for forurensning av havbunnen, dens undergrunn, havet eller luften.

Rettighetshaveren har plikt til å etterkomme pålegg om sikkerhetstiltak fra sjøfarts- og havnemyndigheter. Utgifter til slike tiltak dekkes av rettighetshaveren.

§ 13.Undersøkelsene skal foregå i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende sikkerhetsforskrifter for slik virksomhet. Bestemmelsene i kgl.res. av 25. august 1967 om sikkerhetsforskrifter m.v. for undersøkelser og boring etter undersjøiske petroleumsforekomster kommer inntil videre til anvendelse så langt de passer.
§ 14.Departementet kan når særlige grunner tilsier det, for kortere eller lengre tid helt eller delvis stanse igangværende undersøkelser, forby undersøkelser i visse områder eller sette særlige vilkår for deres fortsettelse.

Når stansing som nevnt ovenfor, er begrunnet i forhold som ikke skyldes rettighetshaveren, skal Industridepartementet1 etter søknad treffe bestemmelse om forlengelse av det tidsrom tillatelsen gjelder for og eventuelt om lempninger i de forpliktelser som påhviler rettighetshaveren.

Erstatningsansvar kan ikke gjøres gjeldende mot staten i anledning vedtak som nevnt i første ledd.

§ 15.Blir det under virksomheten oppdaget fortidsfunn, vrak e.l., skal dette straks rapporteres til Industridepartementet.1
§ 16.Industridepartementet1 eller den det bemyndiger kan oppnevne inspektører som har adgang til å følge undersøkelsene og påse at arbeidet foregår i samsvar med gjeldende regler og vilkår.

Inspektøren kan påtale overtredelser og påby særlige forholdsregler.

Ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av de fastsatte regler og vilkår kan inspektørene midlertidig stanse virksomheten. De skal i så fall straks underrette Departementet.

§ 17.I tilfelle av alvorlige eller gjentatte overtredelser av denne resolusjon eller av fastsatte vilkår, kan Industridepartementet1 tilbakekalle tillatelsen. Er overtredelsen av mindre alvorlig karakter, kan tillatelsen tilbakekalles dersom det påtalte forhold ikke blir rettet innen en rimelig frist fastsatt av Departementet.

En tillatelse kan likeledes tilbakekalles dersom rettighetshaveren åpner offentlig forhandling om tvangsakkord, går konkurs, ikke innbetaler den fastsatte avgift i rett tid, unnlater å stille sikkerhet som nevnt i § 19 eller hindrer eller nekter offentlige inspektører adgang til kontroll av installasjoner, rapporter m.v.

§ 18.Oppstår skade eller ulempe kommer norske erstatningsregler til anvendelse. Skadevolder, hans arbeidsgiver og innehaveren av undersøkelsestillatelsen hefter solidarisk for erstatningskravet.

At Industridepartementet1 har godkjent eller tillatt den skadevoldende handling eller innretning, fritar ikke for ansvar.

§ 19.Departementet kan ved meddelelse av en tillatelse eller senere bestemme at innehaveren av undersøkelsestillatelsen skal stille sikkerhet for mulig ansvar som måtte oppstå i forbindelse med hans virksomhet under tillatelsen.
§ 20.Når særlige grunner foreligger, kan Industridepartementet1 helt eller delvis dispensere fra bestemmelsene i denne resolusjonen eller fra bestemmelser fastsatt i medhold av resolusjonen.

Departementet kan gi bestemmelser til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i denne resolusjon og kan fastsette supplerende vilkår i den enkelte tillatelse.

§ 21.For tvister som kan bringes inn for domstolene, skal Oslo byrett være rett verneting for så vidt ikke annet verneting er påbudt etter norsk lov eller uttrykkelig avtalt.
§ 22.Denne resolusjon trer i kraft straks.
1Forskriften er overført til Olje- og energidepartementet ved vedtak 31 mars 2017 nr. 417 (i kraft 1 april 2017).