Forskrift om fastlegging av utmålsgrenser på Svalbard.

DatoFOR-1970-06-26-8939
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1970 s 1100, II 1970 s 666
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om utmålsgrenser på Svalbard

Fastsatt i medhold av § 4 i lov nr. 11 av 17. juli 1925 om Svaldbard. 

1.Betegnelsen rettighetshaver i disse regler omfatter foruten den egentlige utmålshaver også den som har ervervet rett til å utnytte utmålet.
2.Hvor forskjellige rettighetshaveres utmål grenser mot hverandre kan bergverksarbeider eller boring etter petroleum ikke igangsettes med mindre det er åpenbart at virksomheten vil foregå på eget utmål. Boring etter petroleum må heller ikke foregå nærmere grensen enn sikkerhetsforskriftene for slik boring tillater. Er det uenighet om hvor grensen mellom utmålene går i marken, kan hver rettighetshaver forlange at bergmesteren fastlegger den ved befaring.
3.Hvor bergverksarbeider eller boring etter petroleum drives eller aktes igangsettes på utmål som grenser mot ikke utmålsbelagt område, skal bergmesteren, hvis han finner det påkrevet, fastsette grensen ved befaring.
4.Under utmålsforretning kan rettighetshavere som får tildelt utmål med felles grense, dersom de er enige om det, kreve at bergmesteren fastsetter den felles grense ved befaring. Bergmesteren kan også på eget initiativ bestemme at grensen skal fastsettes ved befaring.
5.Når en eller flere utmålsgrenser skal fastlegges i følge pkt. 2, 3 eller 4, bestemmer bergmesteren tidspunktet for befaringen, og underretter samtlige rettighetshavere herom ved rekommandert brev avsendt minst 6 uker før den aktuelle dato. Ved fastleggelse av utmålsgrenser som samtidig er eiendomsgrenser, skal også grunneiere underrettes på samme måte om befaringen.

Ved uforutsette hindringer kan bergmesteren utsette befaringen en kortere tid med slikt varsel til de interesserte parter som han finner hensiktsmessig i det enkelte tilfelle.

Befaringen kan finne sted selv om varslede parter uteblir.

6.Utmålsgrenser som samtidig er eiendomsgrenser, fastlegges ut fra beskrivelser og kart i Svalbardkommissærens rapporter av 1. juni og 10. september 1927. Andre utmålsgrenser fastlegges på grunnlag av topografiske kart i største foreliggende målestokk.
7.Hjørnepunktene innmåles av topograf. I fastlagte hjørnepunkter settes opp merker av permanent karakter på betryggende måte. Hjørnepunkter som ligger på breer, i innsjøer, i fjorder eller på annet sted der det kan være vanskelig å få anbrakt et permanent merke på betryggende måte, fastlegges ut fra sikre fastmerker ved krysspeiling og/eller ved rette siktelinjer mellom fastmerker.
8.Blir det ved befaring ikke enighet om hvor grensen går i marken, fastlegger bergmesteren denne etter å ha samrådd seg med topograf.
9.Underretning om bergmesterens avgjørelse skal sendes berørte rettighetshavere og grunneiere i rekommandert brev, som også skal opplyse om adgangen til å angripe avgjørelsen i henhold til pkt. 10, og fristen herfor.
10.Bergmesterens fastleggelse av utmålsgrensen i marken kan bare angripes ved søksmål, som i tilfelle må være reist innen 6 måneder etter at underretning om avgjørelsen er kommet frem til vedkommende rettighetshaver eller grunneier.
11.Partene betaler selv sine omkostninger ved befaringen. Staten dekker utgiftene til bergmester, og ved fastleggelse av av utmålsgrenser mot område som ikke er utmålsbelagt, også utgifter til topograf. Ekstraordinære omkostninger til transportmiddel dekkes av den eller de parter som har forlangt befaring eller skal sette i gang drift.