Forskrift om utlevering for å få iverksatt vedtak om frihetsinngrep i annet nordisk land.

DatoFOR-1970-12-18-2
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1970 s 1652, II 1970 s 1188
Ikrafttredelse01.01.1971
Sist endretFOR-2013-05-31-561 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-06-05-35-§12
Kunngjort
KorttittelForskrift om utlevering til Norge

Kapitteloversikt:

Endringer: Endret ved forskrift 31 mai 2013 nr. 561.

I.

Lov av 5. juni 1970 nr. 35 om utlevering for å få iverksatt vedtak om frihetsinngrep av myndighet i annet nordisk land trer i kraft 1. januar 1971 i forhold til Danmark, Finland og Sverige. Justisdepartementet gis myndighet til å sette loven i kraft i forhold til Island.

II.

Klageinstans etter lovens § 5 skal være Kirke- og undervisningsdepartementet for så vidt gjelder klage over vedtak om utlevering av personer som er rømt til Norge fra institusjoner i andre nordiske land som svarer til skoler for barn og ungdom med adferdsvansker i Norge, Sosialdepartementet for så vidt gjelder klage over utlevering av personer som skal være i institusjon eller annet særskilt oppholdssted i annen nordisk stat i samsvar med vedkommende stats lovgivning om barne- og ungdomsvern ellers, psykisk helsevern og edruskapsvern, og Justisdepartementet så vidt gjelder klage over vedtak om utlevering i andre tilfelle.

III.

Til gjennomføring av loven fastsettes følgende forskrifter i medhold av dens § 12:

§ 1.Krav om utlevering til Norge fra et annet nordisk land framsettes av politiet. Er vedkommende under 18 år eller fratatt rettslig handleevne, skal det så vidt mulig undersøkes hvordan vedkommende verge stiller seg til spørsmålet om å kreve utlevering.
0Endret ved forskrift 31 mai 2013 nr. 561 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Utleveringsbegjæringen skal være skriftlig og kan skrives på norsk. Telex kan brukes.

Begjæringen kan gjengi innholdet av det vedtak som fastsetter at vedkommende skal være på institusjon eller annet særskilt oppholdsted som nevnt i lovens § 1. Foreligger det uttalelse fra verge, jfr.. § 1 annet punktum, skal vergens standpunkt meddeles. Det skal videre bekreftes at vedtaket kan fullbyrdes i Norge.

Gjelder utleveringskravet en person som er statsborger i det land som vedkommende kreves utlevert fra, skal begjæringen inneholde slike opplysninger om vedkommmendes bopelsforhold at mottakerstaten kan fastslå at vedkommende er bosatt i Norge, samt nødvendige tilleggsopplysninger for å vise at det vedtak som ligger til grunn for utleveringsbegjæringen gjelder omsorg eller behandling som mest hensiktsmessig kan gis ham i Norge.

På anmodning fra den stat som vedkommende kreves utlevert fra, skal gis slike tilleggsopplysninger som denne stat finner nødvendig.

§ 3.Kreves utlevering fra Danmark, sendes begjæringen til politimesteren i den politikrets hvor vedkommende oppholder seg, men til rigspolitichefen om oppholdstedet er ukjent.

Kreves utlevering fra Finland, sendes begjæringen til länsstyrelsen på det sted hvor vedkommende oppholder seg, men til länsstyrelsen i Nylands län om oppholdstedet er ukjent.

Kreves utlevering fra Sverige, sendes begjæringen til politiet på det sted hvor vedkommende oppholder seg, men til rikspolitistyrelsen om oppholdstedet er ukjent.

§ 4.Rett myndighet til å kreve utlevering fra Norge er politi- eller påtalemyndighet i den stat som krever utlevering.

Utleveringsbegjæringen og eventuelle bilag til begjæringen skal være skrevet på norsk, dansk eller svensk. For øvrig gjelder § 2 første, annet og tredje ledd tilsvarende.

§ 5.Forskriftene trer i kraft fra 1. januar 1971.