Forskrifter om innbetaling av medlemspremie og om fritak for å betale premie.

DatoFOR-1970-12-30-9395
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1971
Sist endretFOR-2006-06-30-790 fra 01.07.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-06-28-12-§16, LOV-1957-06-28-12-§32
Kunngjort
KorttittelForsk. om premie til fiskerpensjon

Gitt av Sosialdepartementet 30. desember 1970 med hjemmel i lov om pensjonstrygd for fiskere § 16 nr. 2 og § 32. Endret ved forskrifter 13 nov 1978, 22 des 1978, 8 nov 1993 nr. 1012, 24 nov 1997 nr. 1186, 18 des 2001 nr. 1470, 1 mars 2002 nr. 217, 30 juni 2006 nr. 790.

§ 1.Medlemspremie til pensjonstrygden for fiskere skal innbetales til Garantikassen for fiskere.
0Endret ved forskrift 1 mars 2002 nr. 217.
§ 2.Medlemspremien i pliktig trygd skal betales i halvårlige terminer med forfall 31. mars og 31. juli.
0Endret ved forskrifter 24 nov 1997 nr. 1186 (i kraft 1 jan 1997), 18 des 2001 nr. 1470.
§ 3.Garantikassen for fiskere skal gi pliktig medlem av pensjonstrygden skriftlig varsel om premieforfall med angivelse av betalingsmåter og betalingssted.
0Endret ved forskrift 1 mars 2002 nr. 217.
§ 4.Rett til frivillig medlemskap skal legitimeres etter nærmere regler som gis av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Medlemspremie i frivillig trygd skal innbetales samtidig med at det settes fram krav om slikt medlemskap.

Premie etter lovens § 3 nr. 1 skal innbetales samlet for de uker medlemskapet gjelder.

Premie etter lovens § 3 nr. 2 skal innbetales for de kalenderår medlemskapet gjelder.

0Endret ved forskrifter 1 mars 2002 nr. 217, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006).
§ 5.Garantikassen for fiskere skal gi medlemmet kvittering for innbetalt premie og oppgave over opptjente premieuker etter nærmere regler som gis av Arbeids- og velferdsdirektoratet.
0Endret ved forskrifter 1 mars 2002 nr. 217, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006).
§§ 6-8.1 Opphevet.
1Opphevet ved Sosialdepartementets vedtak av 13. november 1978.
§ 9.Pliktig eller frivillig medlem av trygden kan kreve premierefusjon eller premiefritak for den tid han avtjener verneplikt, eller tar utdanning som har studieretning om sjøfartsfag, fiskerifag, tekniske fag eller andre fag som fiskere kan ha nytte av.

Refusjon som nevnt i første ledd gis ikke for de første seks hele kalenderuker av verneplikten eller utdannelsen og gis ikke for mer enn 98 uker for samme tilfelle.

0Endret ved Sosialdepartementets vedtak av 13. november og 22. desember 1978. Endret ved forskrift 1 mars 2002 nr. 217.
§ 10.Krav om premierefusjon etter § 9 skal settes fram etter utløpet av vedkommende kalenderår. Refusjon gis dog ikke for lenger tid tilbake enn tre år før det år kravet settes fram.

Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende for premiefritak etter § 9.

0Endret ved Sosialdepartementets vedtak av 13. november og 22. desember 1978.
§ 11.Premierefusjon eller premiefritak etter disse forskrifter skal ikke medføre reduksjon av opptjente rettigheter.
§ 12.Arbeids- og velferdsdirektoratet kan gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i disse forskrifter.
0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006).
§ 13.Forskriftene trer i kraft 1. januar 1971.