Midlertidig forskrift for regulering av naturinngrep på Svalbard og Jan Mayen.

DatoFOR-1971-05-28-8617
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 1971 689
Ikrafttredelse28.05.1971
Sist endretFOR-1992-05-15-336
Endrer
Gjelder forSvalbard, Jan Mayen
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, LOV-1930-02-27-2
Kunngjort
KorttittelForskr. om naturinngrep, Jan Mayen/Svalbard

Fastsatt ved kgl.res. av 28. mai 1971. Endret 16 des 1983 nr. 1819, 13 des 1985 nr. 2098, 19 des 1986 nr. 2208, 23 des 1988 nr. 1075, 20 juli 1991 nr. 461, 15 mai 1992 nr. 336.

§ 1.Disse forskrifter gjelder for virksomhet eller andre tiltak som kan medføre endring i landskapet eller naturmiljøet for øvrig på Jan Mayen med tilliggende territorialfarvann, herunder bl.a. bergverksdrift med oppfaring og forsøksdrift, oljeboring og drift av oljekilder, industriell virksomhet, hotell- og herbergsvirksomhet, disponering av grunn til transportformål, til tankanlegg og til større frittliggende lager av brennstoff og bebyggelse i forbindelse med slik virksomhet.

Handlinger som faller inn under første ledd kalles i det følgende virksomhet.

§ 2.Planer om slik virksomhet eller om utvidelse av eksisterende virksomhet skal godkjennes av departementet før de iverksettes. Slike planer skal som regel forelegges departementet senest 1 år før de tenkes iverksatt. Søkeren plikter å gi de nødvendige opplysninger om virksomheten, så som arbeidsstedets beliggenhet, arten av det arbeid som skal utføres, arbeidsstokkens størrelse, ordning med vann- og proviantforsyningen, kloakk- og utslippsopplegget, uttak eller plassering av masse, vei- og kaianlegg samt andre transportforhold o.l. Søkeren skal samtidig gi opplysninger om de virkninger de planlagte tiltak antas å ville få på naturforholdene. Departementet kan kreve ytterligere opplysninger og karter, samt pålegge søkeren å bekoste utredning av de skadevirkninger som antas å kunne oppstå i forbindelse med virksomheten.
§ 3.Departementet kan som betingelse for godkjennelse eller senere gi pålegg om endringer i planene og om særlige tiltak for å begrense eller motvirke skader på landskapet eller naturmiljøet for øvrig som følge av virksomheten, og at inspektører oppnevnt av departementet skal tas med til driftsområdet.

Departementet kan gi spesielle regler for visse typer arbeid.

Hvor den planlagte virksomhet vil berøre naturvitenskapelig verdifulle områder, kan departementet kreve den planlagte virksomhet utsatt i påvente av vitenskapelige undersøkelser og pålegge søkeren disse. Det skal fastsettes frist for når undersøkelsene skal være avsluttet.

Departementet kan helt forby virksomhet som kan skade større områder eller særpregete geologiske, botaniske og zoologiske forekomster samt fornminner eller kulturhistoriske minner, eller som kan volde omfattende forurensninger av jord, vann eller luft.

§ 4.Enhver skal vise hensyn og varsomhet i omgang med naturen. Det skal påses at ferdselen eller virksomheten ikke medfører endring eller vesentlig forurensning av jordbunnen og dens undergrunn, luften, innsjøer og elver eller tilstøtende sjøområder og ikke volder vesentlig eller unødig skade på plante- eller dyrelivet.

Departementet kan begrense det området hvor de som er knyttet til virksomheten kan ferdes med motordrevne kjøretøyer eller lande med luftfartøy, samt gi regler for ferdselen i forbindelse med og rundt virksomhetsområdet.

Den ansvarlige for virksomheten plikter å sørge for at enhver som utfører arbeid ved denne blir gitt underretning om de bestemmelser og pålegg som gjelder for den.

§ 5.Når virksomheten opphører, skal alle installasjoner på overflaten, alt avfall o.l. fjernes fra området, som såvidt mulig skal føres tilbake til sitt opprinnelige utseende.

Er denne bestemmelse ikke fulgt, kan departementet gi pålegg om at særskilte tiltak utføres innen en nærmere fastsatt frist. Etterkommes ikke pålegget, kan departementet besørge foretatt fjerning, m.v. og kreve utgiftene dekket av den som er ansvarlig for virksomheten.

Departementet kan kreve at det stilles sikkerhet til dekning av slike utgifter.

§ 6.Departementet utpeker en som fører tilsyn med at bestemmelsene i disse forskrifter blir overholdt.

Han kan i de enkelte tilfelle påby eller rette henstillinger om at det blir tatt særlige forholdsregler for å gjennomføre forskriftene. Ved alvorlige eller gjentatte overtredelser kan han imidlertid stanse virksomheten. Han skal i så fall straks underrette departementet.

Departementet kan anta inspektører til å bistå med tilsynet. Utgiftene til inspeksjon kan kreves dekket av den som er ansvarlig for virksomheten.

Departementet kan fastsette nærmere regler om tilsynet.

For vedtak i medhold av § 6 gjelder bestemmelsene i forvaltningslovens kap. IV om klage og omgjøring på tilsvarende måte med de endringer som departementet måtte fastsette.

§ 7.Departementet kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene fastsatt i eller i medhold av disse forskrifter.

Departementet kan helt eller delvis unnta visse nærmere avgrensede områder eller visse arter virksomhet fra bestemmelse fastsatt i eller i medhold av disse forskrifter.

Departementet avgjør med bindende virkning om et tiltak eller en virksomhet faller inn under § 1, om vilkårene i § 3 for å forby eller å få tiltaket eller virksomheten utsatt er til stede, og om forskriftene i § 5 første ledd er blitt fulgt.

§ 8.Tjenestemenn med tilsynsmyndighet i henhold til disse forskrifter skal ha full adgang til virksomhetens driftsområde med bygninger og andre innretninger.

Med de begrensninger som følger av gjøremål etter forskriftene, skal tjenestemann med tilsynsmyndighet bevare taushet om det han får kunnskap om i et medfør av stillingen, for så vidt angår tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår.

§ 9.Departementet kan trekke tilbake godkjennelse av tiltaket eller virksomheten dersom
a.bestemmelser gitt i eller i medhold av disse forskrifter overtres gjentatte ganger eller vedvarende
b.krav om sikkerhetsstillelse som nevnt i § 5 tredje ledd ikke etterkommes
c.tjenestemenn med tilsynsmyndighet hindres eller nektes adgang til virksomhetsområdet.

Ved tilbaketrekking av godkjennelse skal virksomheten opphøre straks eller innen en av departementet fastsatt frist, jf. for øvrig § 5 første ledd og annet ledd.

§ 10.Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift eller forbud eller pålegg gitt i medhold av den, straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år. Medvirkning straffes på samme måte.
§ 11.Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1987 og gjelder inntil videre.