Forskrift om fortsatt bevilling til TONO og NCB til å drive virksomhet i Norge.

DatoFOR-1971-06-25-3800
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1971 599
Ikrafttredelse01.04.1971
Sist endretFOR-2002-03-25-376 fra 01.01.2002
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-04-09-1-§3
Kunngjort
KorttittelForsk. om bevilling til TONO og NCB

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt i henhold til § 3 i lov av 9. april 1965 om avgift til Det norske komponistfond. (Ved res. av 22. desember 1989 nr. 1273 er ansvaret for denne forskrift lagt til Kirke- og kulturdepartementet, nå Kultur- og kirkedepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 25 mars 2002 nr. 376.

I

I henhold til § 3 i lov av 9. april 1965 om avgift til Det norske komponistfond, meddeles TONO (Norsk Komponistforenings Internasjonale Musikkbyrå) fortsatt bevilling til å drive virksomhet i Norge som mellommann ved oppkreving av vederlag til opphavsmenn for lydfesting og offentlig framføring av musikkverk.

På tilsvarende måte meddeles NCB (Nordisk Copyright Bureau) bevilling til å drive virksomhet som mellommann for lydfesting av musikkverk.

Bevilling gjelder for et tidsrom av ti år med virkning fra 1. april 1971.

II

Kultur- og kirkedepartementet bemyndiges til for framtiden å utøve den bevillingsmyndighet som er bestemt i lovens § 3.

0Endret ved forskrift 25 mars 2002 nr. 376 (med virkning fra 1 jan 2002).

III

I samsvar med lovens § 3, første ledd, fastsettes avgiftens maksimumsstørrelse fra 1. april inntil videre til fem prosent av de avgiftspliktiges bruttoomsetning.