Forskrifter om tillatelse for utenlandske fiskefartøyer til fiske i vitenskapelig øyemed i samarbeid med norske myndigheter.

DatoFOR-1971-06-25-9
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1971 s 874, II 1971 s 598
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1966-06-17-19-§6
Kunngjort
KorttittelForskr. om utenlandske fiskeres rettigheter

Fastsatt ved kgl.res. 25. juni 1971 med hjemmel i § 6 første ledd i lov av 17. juni 1966 nr. 19. 

I medhold av § 6, 1. ledd i lov av 17. juni 1966 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske innenfor fiskerigrensen gis Fiskeridepartementet bemyndigelse å tillate at utenlandske forskningsfartøyer får fiske innenfor fiskerigrensen. Tillatelse kan bare gis når fisket skjer i vitenskapelig øyemed og i samarbeid med norske myndigheter. Tillatelsen skal gis for et bestemt tidsrom og for nærmere avgrensede områder.