Forskrift om beregning og trekk av sjømannskatt m.v.

DatoFOR-1971-07-01-1
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1971 s 913, II 1971 611
Ikrafttredelse01.01.1971
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1947-03-21-2-§9.
Kunngjort
KorttittelForskrift om sjømannskatt

Kapitteloversikt:

Kapittel 1. Sjømenn bosatt i Norge.

§ 1.
1.Ligningssjefen skal hvert år innen 1. november foreta manntallsføring av sjømenn som etter § 9 i lov av 21. mars 1947 nr. 2 om skattelegging av sjømenn skal svare kommuneskatt i distriktet.
2.Innen samme frist utsteder likningssjefen skattekort på skjema som fastsettes av Kommunaldepartementet.
3.Det samlede beløp som skal fratrekkes i inntekten om bord i trekkåret etter lovens § 4, nr. 1, bokstav a, avrundes oppover til nærmeste tall som kan deles med 100.
4.Viser det seg at en person med urette er tatt opp i sjømannsmanntallet, skal likningssjefen slette ham av manntallet, jfr. § 3, pkt. 3 og 4. Hvis avgjørelsen bygger på at sjømannen ikke skulle vært skattlagt etter reglene om sjømannskatt, kan likningssjefen bestemme at avgjørelsen skal ha virkning også for den skatt som er beregnet tidligere i trekkåret. Melding om dette sendes samtidig med meldingene etter § 3, pkt. 3.
5.Direktoratet for sjømenn kan - eventuelt i samråd med direktøren for skattevesenet - utferdige nærmere forskrifter vedkommende den tekniske gjennomføring av bestemmelsene i pkt. 2 og av bestemmelsen om utsendelse av meldinger i pkt. 4.
§ 2.
1.Ved trekk av sjømannskatt gis klassefradrag i klasse 1 eller i klasse 2.
2.Gift sjømann settes i klasse 2, med mindre han er separert eller også ektefellen trekkes for sjømannsskatt eller ektefellen antas å ville få inntekt i land som vil bli undergitt særskilt likning. Sjømann som er enslig og har omsorg for barn som ikke har fylt 18 år ved utgangen av trekkåret, eller har eldre barn som han virkelig forsørger, settes i klasse 2. Andre sjømenn settes i klasse 1.
3.Til grunn for klasseansettelsen legges forholdet på det tidspunkt da skattekort blir utstedt. Dersom det etter at ansettelsen er foretatt er inntrådt en endring som betinger en annen klasse, blir ansettelsen å forhøye, eventuelt å nedsette, med virkning fra den måned endringen er inntrådt. Det skal ikke foretas reduksjon av klasseansettelsen på grunn av dødsfall i sjømannens familie.
4.Klasseansettelsen kan rettes i løpet av trekkåret dersom den må antas å være uriktig. Etter trekkårets utgang kan ansettelsen bare rettes dersom gift sjømann er satt i klasse 2 og det blir krevd særskilt likning av ektefellens inntekt i land i trekkåret, jfr. landskatteloven § 16, byskatteloven § 11, begges fjerde ledd, eller dersom gift sjømann er satt i klasse 1 og det blir krevd felles likning av ektefellene.
§ 3.
1.Når skattekort er utstedt, sender likningskontoret gjennom Direktoratet for sjømenn ett eksemplar av skattekortet til sjømannen. Dersom sjømannens krav om fradrag ikke er imøtekommet, skal han få melding om hvordan det fastsatte fradragsbeløp er fremkommet. Ett eksemplar av skattekortet skal også sendes til kommunens skatteoppkrever.
2.Fradragsberettigede utgifter som påløper i trekkåret og som likningssjefen ikke har kunnet ta i betraktning da han skrev ut skattekortet, må utgjøre minst kr. 150 for at sjømannen skal ha rett til å klage etter sjømannsskattelovens § 5, nr. 1. Det samme grensebeløp skal gjelde ved retting av eget tiltak etter lovens § 4, nr. 2, annet punktum.

Det skal utstedes nytt skattekort når likningsmyndighetenes avgjørelse etter klage eller i medhold av lovens § 4, nr. 2, annet punktum, fører til endring av fradragsbeløpet.

Sjømannens eksemplar skal i alminnelighet ekspederes til Direktoratet for sjømenn sammen med melding om grunnlaget for avgjørelsen.

3.Når en person blir slettet av manntallet fordi han ikke skal skattelegges etter reglene for sjømannsskatt, skal likningssjefen kalle skattekortet tilbake ved melding til Direkoratet for sjømenn og til kommunens skatteoppkrever.
4.På samme måte skal skattekortet kalles tilbake når en sjømann blir slettet av sjømannsmanntallet fordi han er skattepliktig til et annet distrikt. Hvis det ikke er opplyst at skattekort er utstedt i sjømannens rette skattedistrikt, skal meldingen sendes gjennom likningskontoret der. Samtidig gis melding om hvordan skatteklasse og fradragsbeløp på det tilbakekalte skattekort er fremkommet. Eventuelle oppgaver fra den skattepliktige og andre dokumenter av betydning for utstedelsen av skattekortet, skal legges ved.
5.Direktoratet for sjømenn kan utferdige nærmere forskrifter om gjennomføring av denne paragraf.
§ 4.
1.Sjømenn som ikke på forhånd har skattekort for vedkommende år, skal sørge for å få utstedt skattekort før de påmønstrer eller tiltrer tjeneste om bord i skip som går inn under skatteordningen for sjømenn.
2.Hvis det ikke er mulig å få utstedt skattekort i sjømannens skattekommune før påmønstringen eller tiltredelsen, skal sjømannen vende seg til likningskontoret i mønstringskommunen med anmodning om å få utstedt skattekort. Likningskontoret i mønstringskommunen utsteder i så fall straks skattekort på vegne av sjømannens skattekommune. Ett eksemplar av kortet utleveres sjømannen og ett sendes til Direktoratet for sjømenn. Direktoratet sørger for videre ekspedisjon til likningskontoret i skattekommunen (2 eks.). Likningskontoret i skattekommunen skal kontrollere skattekortene og sende det ene til kommunekassereren, eventuelt i korrigert stand. Direktoratet for sjømenn fastsetter nærmere forskrifter om gjennomføringen av bestemmelsene i dette punkt.
3.Hvis det ikke lar seg gjøre å få utstedt sjømannsskattekort før tiltredelsen, skal sjømannen fylle ut skjema for krav om sjømannsskattekort og sende det til likningskontoret i den kommune som han er skattepliktig til (bostedskommunen).
4.Likningssjefen skal straks ta sjømannen opp i manntallet og utstede skattekort etter reglene i §§ 1-3.
§ 5.Arbeidsgiveren skal uten særskilt pålegg fra skatteoppkrever eller annen myndighet foreta trekk av sjømannskatt av inntekt om bord etter den skattetabell og instruks for skatteberegningen som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet eller Direktoratet for sjømenn.
§ 6.
1.Arbeidsgiveren har ikke rett til å foreta endring i skattekortet eller unnlate å foreta trekk uten etter fullmakt fra Finansdepartementet eller Direktoratet for sjømenn.
2.Er det klaget over fastsettelsen av utgifts- eller klassefradrag (lovens § 5,) skal den opprinnelige fastsettelse legges til grunn for skatteberegningen inntil klagen er avgjort. Fører klagen til at det blir utstedt nytt skattekort, skal dette legges til grunn for de gjenstående skatteberegninger i trekkåret. Det samme gjelder når likningssjefen av eget tiltak utsteder nytt skattekort i medfør av lovens § 4, nr. 2, annet punktum. Angående retting av tidligere skatteberegninger vises til bestemmelsene i § 11, pkt. 2.
3.Arbeidsgiveren skal sende det opprinnelige skattekort tilbake til likningskontoret i skattekommunen gjennom Direktoratet for sjømenn.
§ 7.
1.Sjømannen skal levere skattekortet til arbeidsgiveren (eller dennes fullmektig) når han tiltrer tjenesten eller i tilfelle senere mottar skattekort fra likningsmyndighetene.
2.Ved trekkårets utgang og ved avmønstring skal skattekortet leveres tilbake til sjømannen påført opplysninger i samsvar med det fastsatte skjema for skattekortet.
§ 8.
1.Når sjømannen ved påmønstring (tiltredelse) ikke bringer skattekort med, skal arbeidsgiveren eller dennes fullmektig utstede et midlertidig skattekort for ham med den skatteklasse sjømannen legitimerer at han har krav på. Særskilt utgiftsfradrag fastsettes ikke. Disse bestemmelser gjelder hva enten sjømannen har skattekort for det foregående trekkår eller ikke. Som legitimasjon for skatteklasse godtas i alminnelighet bare offentlig attest som vielsesattest, fødselsattest o.l.
2.Dersom sjømannen har skattekort for det foregående år, legges til grunn den skatteklasse som er anført på dette, med mindre sjømannen legitimerer en høyere forsørgelsesbyrde.
§ 9.Det skal alltid gjøres merknad i oppgjørslisten om de sjømenn som ikke har fått utstedt skattekort fra likningsmyndighetene. Direktoratet for sjømenn skal uten opphold underrette likningskontoret i den enkelte sjømanns skattekommune om forholdet.
§ 10.
1.Direktoratet for sjømenn fører kontroll med at sjømannskatt blir beregnet på rett måte og at trekk blir foretatt i samsvar med lov av 21. mars 1947 nr. 2 om skattlegging av sjømenn og de forskrifter som er gitt med hjemmel i loven. Direktoratet kan forlange adgang for egne tjenestemenn eller andre med fullmakt fra direktoratets sjef til å gjøre seg kjent med arbeidsgiverens regnskap med bilag, korrespondanse m.v. og kan og kan kreve de opplysninger som finnes nødvendig.

Tilsvarende kontrollundersøkelse kan foretas av likningskontoret i arbeidsgiverens kontorkommune (eventuelt hjemstedskommunen).

2.Finner Direktoratet at det er begått feil ved skatteberegningen eller trekket, kan det gi arbeidsgiveren påbud om å rette feilen på nærmere angitt måte, eventuelt ved særskilt tilleggstrekk.
3.Tillegg etter lovens § 6, nr. 2, kan pålegges av Direktoratet for sjømenn og kreves inn ved særskilte tilleggstrekk. Den skattepliktige kan innanke direktoratets avgjørelse for Finansdepartementet. Anken må være sendt inn gjennom direktoratet innen 1 måned etter at meldingen om direktoratets avgjørelse er mottatt. Arbeidsgiveren plikter å innkreve tillegget uten omsyn til at en anke er erklært.
§ 11.
1.Sjømannen kan kreve rettet feil ved beregningen av sjømannskatt når feilen gjelder beløp for minst kr. 10 for den enkelte måned og ikke skyldes hans eget forhold. Krav om retting må være sendt til Direktoratet for sjømenn innen 2 måneder etter at skatteberegningen er foretatt. Arbeidsgiveren kan rette regnefeil og andre klare feil i samband med oppgjøret for den første eller den annen måned etter at feilen er begått.
2.Når det som følge av forandring av utgiftsfradrag etter likningssjefens avgjørelse etter lovens § 4, nr. 2, annet punktum, er betalt for meget eller for lite sjømannsskatt tidligere i trekkåret, kan skatten kreves omregnet med mindre forhøyelsen eller nedsettelsen av fradraget utgjør mindre enn kr. 30 for den enkelte måned eller skyldes den skattepliktiges eget forhold. Krav om omregning må være sendt til Direktoratet for sjømenn innen 2 måneder etter at det nye skattekort er mottatt.

I tilfelle hvor klasseansettelsen er endret med hjemmel i § 2, pkt. 4, har sjømannen krav på retting av tidligere trekk.

3.Når den skattepliktige i henhold til § 7, pkt. 3, i loven av 21. mars 1947 blir liknet etter reglene i de alminnelige skattelover også for inntekten ombord, skal sjømannsskatten regnes som forskottstrekk. Det samme gjelder når den skattepliktige etter § 1, pkt. 4, i disse regler er slettet av sjømannsmanntallet med virkning for sjømannsskatt som er beregnet tidligere i trekkåret. De trukne beløp oversendes av Direktoratet for sjømenn til kommunens skatteoppkrever.
§ 12.Direktoratet for sjømenn avgjør om og på hvilken måte for meget trukket sjømannsskatt skal betales tilbake til den skattepliktige. Før avgjørelsen treffes, skal direktoratet gi melding til kommunens skatteoppkrever om for meget betalt beløp på kr. 50 eller mer med frist av 1 måned for å melde krav om dekning for skatt som sjømannen plikter å betale.

Kapittel II. Sjømenn som ikke er bosatt i Norge.

§ 13.
1.Arbeidsgiveren skal uten særskilt pålegg foreta beregning og trekk av skatt overfor utenlandsboende sjømenn etter de regler og skattesatser som Stortinget har fastsatt for vedkommende trekkår.
2.Skattetrekk skal dog ikke foretas når sjømannen godtgjør at han er fritatt for skatteplikt etter avtale som Norge har inngått med fremmed stat for å forebygge dobbeltbeskatning. Dersom Norge ikke har slik avtale med vedkommende land, skal det ikke foretas trekk når sjømannen godtgjør at han blir skattlagt til sitt hjemland for hele sin inntekt om bord.
3.Dersom hyrekontrakten ikke er stemplet «Fritatt for skatt til Norge», skal det alltid foretas skattetrekk.
§ 14.
1.Til bruk ved skatteberegningen for sjømenn som er bosatt i Danmark, Finland, Island eller Sverige, utsteder Direktoratet for sjømenn skattekort på fastsatt skjema. For andre sjømenn utstedes ikke skattekort.
2.Skatten beregnes etter de tabeller som gjelder for sjømenn som er bosatt i Norge. Det gis ikke fradrag for andre utgifter enn de som er innarbeidet i tabellene. Direktoratet for sjømenn kan likevel fastsette utgiftsfradrag for sjømenn som er bosatt i Danmark, Finland, Island eller Sverige.
§ 15.
1.Bestemmelsene i § 7 om fremgangsmåten ved avmønstring og om opplysninger på skattekortet gjelder tilsvarende for sjømenn som er bosatt i Danmark, Finland, Island eller Sverige.
2.Ved avmønstring kan sjømannen kreve tilbake sitt legitimasjonsdokument for at han er skattepliktig til sitt hjemland, eventuelt for at han har forsørgelsesbyrde.
§ 16.Bestemmelsene i § 10 om direktoratets kontroll med skatteberegningen m.v. gjelder tilsvarende for bregningen av skatt overfor utenlandsboende sjømenn.

Kapittel III. Ansvarsregler m.v. (Lovens kapittel V.)

§ 17.
1.Arbeidsgiveren skal for hver måned føre oppgjørsliste på fastsatt skjema med spesifikasjoner for hver sjømann. Utenlandsboende sjømenn skal tas med på listen, selv om de ikke er undergitt skattetrekk.
2.De trukne beløp med oppgjørsliste sendes av arbeidsgiveren til Direktoratet for sjømenn. Oppgjørslisten skal inneholde opplysninger om alle på- og avmønstringer (tiltredelser, fratredelser) i månedens løp, og for hver gang påføres arbeidsgiverens erklæring om at den omfatter alle sjømenn som er i hans tjeneste om bord på vedkommende skip, og at de inntekter som er lagt til grunn for skattetrekket, er i samsvar med de opptjente, eller fastsatte, beløp.
3.Beløp som er trukket skal holdes for seg i egen kasse eller innsatt på separatkonto i bank eller på særskilt postgirokonto inntil de sendes.
4.Direktoratet for sjømenn kan fastsette nærmere forskrifter om gjennomførelsen av denne paragraf og herunder fastsette frister for innsendelse av oppgjørslistene og de trukne beløp.
4.Overtredelse av bestemmelsene i denne paragraf straffes med bøter, jfr. straffelovens § 339, nr. 2, for så vidt strengere straff ikke kommer til anvendelse.
§ 18.
1.Arbeidsgiveren skal i alminnelighet svare morarenter som bestemt for statsskatt til enhver tid, av beløp som ikke i rett tid er sendt inn til Direktoratet for sjømenn.
2.Direktoratet for sjømenn kan bestemme at arbeidsgiveren skal foreta à konto-innbetaling når oppgjør for skatt som er beregnet eller skulle vært beregnet, ikke er sendt innen en fastsatt frist.
3.Direktoratet for sjømenn kan ved utpanting hos arbeidsgiveren drive inn sjømannsskatt og à konto-beløp som nevnt i nr. 2 med tillegg av renter og kostnader når skatten ikke blir betalt i rett tid, jfr. lovens § 14.
§ 19.
1.Direktoratet for sjømenn skal etter trekkårets utløp sende melding til vedkommende likningskontor om forhold av betydning for likningen av inntekt i land.
2.Er sjømannen flyttet fra kommunen, skal opplysninger som nevnt i første ledd meldes videre til den nye bostedskommune. Også selvangivelsen og andre opplysninger av betydning for likningen av formue og inntekt skal sendes over til den nye bostedskommune.
§ 20.Disse regler skal gjelde første gang for sjømannsskatt som trekkes i inntektsåret 1971. Regler om beregning og trekk av sjømannsskatt av 15. desember 1956 med senere endringer gjelder siste gang for trekkåret 1970.