Forskrift vedrørende systemet med generelle tollpreferanser for import av varer fra utviklingsland.

DatoFOR-1971-09-03-3
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1971 s 1118, II 1971 s 756
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1966-06-10-5-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om tollpref. for varer fra U-land

1.Systemet med generelle tollpreferanser for import av varer fra utviklingsland iverksettes med virkning fra og med 1. oktober 1971. For systemet skal gjelde de regler som inneholdes i Stortingets vedtak av 15. juni 1971 og slike forskrifter om opprinnelsesregler som er omhandlet i vedlegg til denne kongelige resolusjon.
2.Finansdepartementet får fullmakt til i samråd med andre berørte departementer å foreta slike endringer i tollpreferansesystemet som nevnt under pkt. 2 i Stortingets vedtak av 15. juni 1971, med unntak av endringer i listen over de utviklingsland som skal være berettiget til tollpreferanse.