Forskrifter om skattefrie fondsavsetninger.

DatoFOR-1972-04-28-4
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1972 s 559, II 1972 s 385
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1962-12-14-1-§3, LOV-1962-12-14-1-§4, LOV-1962-12-14-1-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fondsavsetninger, 1968

Kapitteloversikt:

Fastsatt med hjemmel i lov av 14. desember 1962 om skattefrie fondsavsetninger, jfr. §§ 3, 4 og 6.

I

Midler som i henhold til lov av 14. desember 1962 om skattefrie fondsavsetninger, kapittel I, er avsatt av inntekt i 1968, frigis i sin helhet.

II

Midler som i henhold til nevnte lov er avsatt av inntekt i 1969 frigis for foretak (selskap eller firma) hvor industri eller bergverk er de næringer som normalt gir foretaket størst andel av bearbeidingsverdien.

III

Skattepliktige kan istedenfor å nytte de frigitte midler til kjøp av nytt driftsmiddel kreve å bli skattlagt for 75 pst. av midlene eller foreta en tilsvarende ekstraordinær avskriving av kostprisen for eldre driftsmidler uten fradrag ved inntektslikningen.

IV

Av avsetninger for inntektsårene 1968 og 1969 som nå er frigitt, vil det ikke bli ytet rentegodtgjørelse for beløp som er innestående på konto i Norges Bank etter 30. juni 1972.

V

Når midler som blir frigitt skal nyttes til kjøp av nytt driftsmiddel, må driftsmidlet være kjøpt innen 1 år etter utløpet av det år midlene ble utbetalt fra Norges Bank.