Forskrift om fastsettelse av tidligere ervervsinntekt som nevnt i § 7-10 nr. 1 i lov om folketrygd av 17. juni 1966.

DatoFOR-1972-09-22-3
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1972 s 1122, II 1972 s 766
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1966-06-17-12-§7-10.
Kunngjort
KorttittelForskrift om fastsettelse av tidl. ervervsinntekt

For trygdet som kommer inn under bestemmelsene i lov om folketrygd § 7-10 nr. 1 skal tidligere ervervsinntekt fastsettes slik:

a.Trygdedes pensjonsgivende inntekt, slik den er registrert i Rikstrygdeverket for de kalenderår hvori vedkommende fylte 61, 62, 63, 64 og 65 år, divideres med grunnbeløpet for hvert år. Forholdstallene beregnes med to desimaler.

Tidligere ervervsinntekt utgjør gjennomsnittet av de slik framkomne forholdstall multiplisert med gjeldende grunnbeløp på det tidspunkt da pensjonen tas ut. Inntekten avrundes opp til nærmeste 100 kroner.

Dersom gjennomsnittet av forholdstallene for de kalenderår da trygdede fylte 63, 64 og 65 er høyere enn gjennomsnittet som er nevnt i foregående ledd, skal tidligere ervervsinntekt fastsettes på grunnlag av gjennomsnittstallet for disse tre år.

b.For hvert av årene 1967, 1968, 1969 og 1970 regnes ikke med høyere pensjonsgivende inntekt enn åtte ganger grunnbeløpet. For senere år regnes det med inntil tolv ganger grunnbeløpet.
c.Hvis trygdede er født i et av årene 1903, 1904 eller 1905 regnes gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekt i de år som er nevnt i bokstav a, første ledd, og som faller etter året 1966.
d.Rikstrygdeverket kan fravike bestemmelsene i bokstav a og bokstav c dersom de gir åpenbart urimelige resultater.