Forskrift om beregning av passasjerantall og om passasjerbekvemmeligheter m.v.

DatoFOR-1972-10-02-4
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.07.1973
Sist endretFOR-2014-07-01-1099 fra 15.09.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§47, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590.
Kunngjort
Rettet25.08.2003 (§ 18 og § 27)
KorttittelForskr. om beregning av passasjerantall m.v.

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 2. oktober 1972 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 9, § 11 og § 47, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 feb 1973, 15 april 1980, 4 nov 1981, 10 juni 1986 nr. 1275, 25 jan 2000 nr. 166, 4 juni 2002 nr. 984 (forskriften kunngjort i sin helhet etter endringene), 29 juni 2007 nr. 1006, 1 juli 2014 nr. 1099.
Rettelser: 25.08.2003 (§ 18 og § 27).

§ 1.Virkeområde
(1) Denne forskriften gjelder for nye og eksisterende norske passasjerskip, med mindre noe annet er uttrykkelig bestemt.
(2) For eksisterende skip skal forskriftene følges i den utstrekning som det er mulig uten reduksjon av passasjerantallet når hensyn tas til skipets konstruksjon og de praktiske vanskeligheter som en forandring vil medføre.
(3) Forskriften gjelder så langt det er rimelig og praktisk mulig også for skip som skal ha fartstillatelse.
(4) For skip som ikke er maskindrevet og som anvendes til føring av passasjerer gjelder forskriften i slik utstrekning som Sjøfartsdirektoratet finner det rimelig og praktisk mulig.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 2.Definisjoner
(1) I denne forskriften betyr:
a)Bruttotonnasje: Bruttotonnasje i henhold til den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer av 1969, med senere endringer, slik denne tonnasje er angitt i fartøyets målebrev. For fartøy som har nasjonal bruttotonnasje anført i anmerkningsrubrikken, er det den nasjonal tonnasje som skal legges til grunn.
b)Eksisterende skip: Passasjerskip som ikke er nytt skip. Likt med eksisterende skip regnes skip som innkjøpes fra utlandet.
c)Ferje: Passasjerskip som også er spesielt innrettet for transport av biler, jernbanevogner og andre kjøretøy.
d)Godkjent: Godkjent av Sjøfartsdirektoratet.
e)Nytt skip: Passasjerskip hvis kjøl strekkes, eller som er på et liknende byggetrinn, på eller etter den dag disse forskrifter trer i kraft. Likt med nytt skip regnes skip som ombygges til passasjerskip på eller etter nevnte dag.
f)Passasjer: Enhver person om bord, med unntak av:
1.Skipsføreren og medlemmer av besetningen eller andre personer ansatt eller beskjeftiget i skipets tjeneste i hvilken som helst stilling om bord, og
2.barn under ett år.
g)Passasjerrom: Rom som er bestemt til opphold og bruk for passasjerer, unntatt bagasjerom, lagerrom, proviantrom og postrom.
h)Passasjerskip: Et skip som kan føre mer enn 12 passasjerer eller som skal ha offentlig tillatelse til å føre passasjerer.
i)Reisetid: Tiden fra adgang første havn til ankomst siste bestemmelseshavn.
j)Sjøsikkerhetskonvensjonen: Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs som ble undertegnet i London den 17. juni 1960 med senere endringer.
(2) For øvrig gjelder de definisjoner som er inntatt i forskrift av 4. november 1981 nr. 3793 om fartsområder.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 3.Plikter

Rederiet, skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord skal utføre sine plikter i henhold til skipssikkerhetsloven og med de utfyllende bestemmelser som følger av forskriften her.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 4.Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

§ 5.Tegninger
(1) For nytt skip skal tegninger som viser innredningen for passasjerer innsendes til Sjøfartsdirektoratet i 2 eksemplarer.
(2) Når eksisterende skip ombygges eller forandres, skal det innsendes tegninger i samsvar med første ledd som viser ombyggingen eller forandringen.
(3) For nytt skip som bygges eller for passasjerskip som ombygges i Norge, skal rederiet sørge for at tegninger blir innsendt til Sjøfartsdirektoratets stasjon i distriktet der arbeidet utføres. Når arbeidet utføres i utlandet, eller skipet innkjøpes fra utlandet, skal tegningene innsendes av rederiet.
(4) På tegningen, som viser plasseringen (generalarrangementstegning), skal de enkelte rom og atkomsten til dem være angitt. Tegningene med planene for de enkelte rom skal være i målestokk av minst 1:50. Tegningene med eventuell tilhørende beskrivelse skal vise hvorledes plassen skal utnyttes, plasseringen av inventar og utstyr, måten som ventilasjon, belysning og oppvarming er arrangert på, og de sanitære anlegg. Arealet av de enkelte rom skal angis.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 6.Beregning av passasjerantallet på passasjerskip på internasjonal reise med reisetid på 24 timer og derover
(1) Det skal for hver passasjer være en fri dekksflate på minst 0,5 m²
(2) Den fri dekksflaten skal ikke beregnes av mer enn 3 dekk, inkludert topp av dekkshus, hvor passasjerer kan oppholde seg. Bakkdekk på inntil 1/8 av skipets lengde over alt samt brønndekk og bildekk, medregnes ikke. Dessuten medregnes ikke ganger og deler av dekk som ikke kan benyttes til sitteplass eller promenadeplass for passasjerer. Oppbygninger over kjeler, nedgangskapper, luker, lyssjakter, plass for båter, vinsjer, spill, styreapparater mv. samt nødvendig plass for skipets manøvrering og navigering og plass for gods som føres på dekkene, fratrekkes ved beregningen. Bredden av dekk regnes fra innsiden av rennestener eller, dersom rekkverk er plassert innenfor disse, fra rekkverkets innside. Rom og deler av dekk som er bestemt til bruk for besetningen, skal ikke tas med ved beregning av passasjerantallet.
(3) Når reisetiden er så lang at det blir mer enn en overnatting om bord, skal hver passasjer ha egen køy.
(4) Når reisetiden kun gir en overnatting om bord, skal minst 75% av passasjerene ha egen køy eller liggestol.
(5) Det skal være oppholdsrom (salonger) med sitteplass for alle passasjerer, og dessuten spiserom med passende antall sitteplasser og bord. Det skal være god plass for å komme til og fra sitteplassene.
§ 7.Beregning av passasjerantallet på passasjerskip på internasjonal reise med reisetid under 24 timer
(1) Det skal for hver passasjer være en fri dekksflate på 0,5 m² .
(2) Den fri dekksflaten skal beregnes i samsvar med § 6 annet ledd.
(3) Når reisetiden er på 12 timer og derover, skal minst 75% av passasjerene ha egen køye eller liggestol.
(4) Når reisetiden er under 12 timer, skal det være et passende antall køyer eller liggestoler for passasjerene avpasset etter reisens lengde.
(5) Det skal være oppholdsrom (salonger) og spiserom som til sammen har faste sitteplasser for 80% av alle passasjerer, samt dekksstoler eller liknende for ytterligere 20%. Det skal være god plass for å komme til og fra sitteplassene.
§ 8.Beregning av passasjerantallet på passasjerskip i liten kystfart
(1) Det skal for hver passasjer være en fri dekksflate på minst 0,75 m² .
(2) Den frie dekksflate regnes på hoveddekket - eller om skipet har flere dekk - på det dekk som har den største frie overflate, heri innbefattet dekkshus bestemt til benyttelse for passasjerene. I beregningen medregnes deler av luker, lyssjakter mv. som passasjerene uten fare kan benytte til sitteplasser. Det skal ikke medregnes rom og plass som opptas av redningsutstyr eller som er nødvendig for skipets navigering og manøvrering, samt deler av dekk hvor passasjerene ikke bekvemt kan stå eller sitte.
(3) Når reisetiden er på 12 timer og derover, skal minst 40% av passasjerene ha egen køy.
(4) Det skal være oppholdsrom (salonger) og spiserom som til sammen har faste sitteplasser for minst 60% av alle passasjerer. For resten skal det være dekksstoler. Det skal være god plass for å komme til og fra sitteplassene. Sitteplassene skal være rimelig fordelt mellom de forskjellige klasser.
§ 9.Beregning av passasjerantallet på passasjerskip i innaskjærs fart hvor åpne havstrekninger på over 25 nautiske mil ikke passeres
(1) Det skal for hver passasjer være en fri dekksflate på minst 0,5 m² .
(2) Dekksflaten skal beregnes i samsvar med § 8 annet ledd.
(3) Når reisetiden er på 30 minutter og derover skal det være anordnet beskyttelse mot været og med sitteplasser for alle passasjerer. Minst 50% av sitteplassene skal være faste benker. Resten av sitteplassene kan være mest mulig bekvemme sammenfoldbare stoler, som må plasseres slik at de ikke vil hindre de ombordværendes ferdsel.
(4) Når reisetiden er på under 30 minutter skal det være anordnet beskyttelse mot været og med sitteplasser for minst 40% av passasjerene. Minst halvparten av sitteplassene skal være faste benker. Resten av sitteplassene kan være mest mulig bekvemme sammenfoldbare stoler, som må plasseres slik at de ikke vil hindre de ombordværendes ferdsel.
§ 10.Beregning av passasjerantallet på passasjerskip i fart på helt innelukket farvann
(1) Det skal for hver passasjer være en fri dekksflate på minst 0,5 m² .
(2) Dekksflaten skal beregnes i samsvar med § 8 annet ledd.
(3) Når reisetiden er på 30 minutter og derover skal det være anordnet beskyttelse mot været og med sitteplasser for alle passasjerer. Minst halvparten av sitteplassene skal være faste benker. Resten av sitteplassene kan være mest mulig bekvemme sammenfoldbare stoler, som må plasseres slik at de ikke vil hindre de ombordværendes ferdsel.
(4) Når reisetiden er på under 30 minutter skal det være anordnet beskyttelse mot været og med sitteplasser for minst 40% av passasjerene. Minst halvparten av sitteplassene skal være faste benker. Resten av sitteplassene kan være mest mulig bekvemme sammenfoldbare stoler, som må plasseres slik at de ikke vil hindre de ombordværendes ferdsel.
§ 11.Beregning av passasjerantallet på ferjer i fart på beskyttet farvann
(1) Det skal for hver passasjer være en fri dekksflate på minst 0,5 m² .
(2) Den frie dekksflate skal beregnes i samsvar med § 8 annet ledd. På ferjer med ett dekk (vogndekk), skal dog det største tillatte passasjerantall beregnes av den frie dekksflate på dette dekk. På ferjer med to eller flere dekk, skal det største tillatte passasjerantall beregnes av det dekk som har den største frie dekksflate.
(3) Når det største tillatte passasjerantall er beregnet etter den frie dekksflate på vogndekk, og dette er helt eller delvis opptatt av kjøretøy eller gods, kan det medtas så mange passasjerer som det til sammen er plass til:
a)på den gjenværende del av vogndekket, regnet etter 0,6 m² pr. passasjer,
b)på dekket over eller under vogndekket, regnet etter 1 m² pr. passasjer,
c)i passasjerrommene, regnet etter antall faste sitteplasser og ståplasser, samt
d)i biler, når det er gitt tillatelse for passasjerene til å forbli sittende i disse under overfarten.
(4) Det samlede passasjerantall på dekk og i rom nevnt i tredje ledd skal dog ikke overstige det største tillatte passasjerantall, beregnet av den frie dekksflate på det dekk som er lagt til grunn for beregningen av passasjerantallet, jf. første og annet ledd.
(5) For oppholdsrom kommer bestemmelsene i § 9 tredje og fjerde ledd eller § 10 tredje og fjerde ledd til anvendelse etter det fartsområde ferjen skal brukes i.
§ 12.Beregning av passasjerantallet i åpen båt
(1) Det skal for hver passasjer være en fri dekksflate på minst 0,5 m² .
(2) Dekksflaten skal beregnes som det frie areal av båtens horisontale projeksjon i høyde med og på innsiden av relingen. Plass som er nødvendig for båtens fremdrift, navigering og manøvrering, skal ikke medtas i beregningen.
(3) Det skal være sitteplasser for alle passasjerer.
(4) Det skal være kalesje eller liknende beskyttelse som gir ly mot været for alle passasjerer.
§ 13.Rommenes beliggenhet
(1) Passasjerrom skal ligge på faste dekk eller i fast overbygning eller dekkshus. Ikke mer enn ett av dekkene skal ligge under skipets dypeste lastelinje. Rommene skal plasseres aktenfor kollisjonsskottet.
(2) Passasjerrom som støter opp til oljetanker, skal atskilles fra disse ved en gasstett kofferdam som skal være tilgjengelig og godt ventilert. Hvis rommene plasseres på topp av oljetanker, skal gulvet være pålagt godkjent dekksbelegg og rommene skal være ekstra godt ventilert. Tanktoppen skal være gasstett. I passasjerrom skal det ikke være mannhull eller andre åpninger til oljetankene hvis annet arrangement er praktisk gjennomførbart.
(3) Passasjerrom som støter opp til lasterom, lagerrom, lampeskap, malerskap eller rom for oppbevaring av ildsfarlige væsker, skal atskilles fra disse rom ved gasstette skott og dekk av stål eller annet godkjent materiale. Slike rom skal ikke ha åpninger til passasjerrom, og de skal ikke være plassert slik at de kan være til fare for passasjerene.
§ 14.Byggingen av rommene
(1) I passasjerrom skal det ikke anvendes materialer som kan huse utøy. Innvendig kledning skal ha glatt overflate som er lett å holde ren. Dekksbelegg skal være godkjent. Beleggets overflate skal være ugjennomtrengelig for fuktighet og lett å holde rent. Belegget skal avsluttes med hulkil mot rennestenskant, skipsside eller ytterskott i dekkshus med mindre dette finnes unødvendig på grunn av annet arrangement om bord.
(2) Eksosrør og rør som fører gass samt peilerør, luftrør og overflodsrør til oljetanker, skal ikke gå gjennom passasjerrom, med mindre det er innebygget i en kanal. Varme rør skal være forsvarlig isolert og skjermet. Passasjerrom skal være forsvarlig isolert mot støy og under hensyn til skipets anvendelse, også mot varme og kulde. Isolasjonsmaterialer skal være godkjent.
(3) Ståldekk som danner tak over passasjerrom, og som er utsatt for været, skal være isolert med godkjent materiale. Isolasjonen skal gi en K-verdi ikke over 0,5. Den skal festes på forsvarlig måte og skal på undersiden dekkes med godkjent kledning. Hvor de ombordværende har alminnelig atkomst til dekket, skal oversiden påføres godkjent belegg med ru overflate. For øvrig skal slike dekk males med dekksmaling i lys farge.
(4) I passasjerrom skal høyden fra gulv til underkant av himling være minst 200 cm. Av hensyn til tekniske innretninger (lys, vann, ventilasjon, varme) kan lavere høyde tillates i de deler av rommet hvor passasjerer i alminnelighet ikke oppholder seg. På passasjerskip med bruttotonnasje under 50 kan en mindre høyde godtas, dog minst 190 cm.
§§ 15-17.(Opphevet fra 15 sep 2014 ved forskrift 1 juli 2014 nr. 1099.)
§ 18.Ventilasjon
(1) Passasjerrom skal være tilstrekkelig ventilert. Ventilasjonssystemet skal være slik at det sikrer tilstrekkelig luftsirkulasjon og passende temperatur under alle forhold.
(2) Passasjerskip som anvendes i fart mellom 45° N bredde og 45° S bredde skal være utstyrt med luftkondisjoneringsanlegg.
(3) Passasjerskip med bruttotonnasje på 500 og derover i annen fart skal være utstyrt med mekaniske ventilasjonsmidler.
(4) For mekanisk ventilasjon gjelder:
a)at den friske luft føres inn i rommet gjennom kanal og den brukte luft suges ut av rommet gjennom spjeld i dør eller vegg ved hjelp av sugevifte som anbringes i luftrør som fører fra gang utenfor rommet og ut i fri luft, eller
b)at den friske luft presses gjennom kanal inn i rommet, mens den brukte luft føres ut gjennom kanal direkte fra rommet ut i fri luft eller gjennom spjeld i dør eller vegg som fører til gang, hvorfra kanal fører ut i fri luft.
(5) Hvor mekanisk ventilasjon eller luftkondisjoneringsanlegg er installert skal soverom og andre oppholdsrom minst tilføres:
a)60 m³ frisk luft pr. time for 1 person
b)75 m³ frisk luft pr. time for 2 personer
c)90 m³ frisk luft pr. time for 3 personer
d)105 m ³ frisk luft pr. time for 4 personer
e)25 m³ frisk luft pr. time pr. person når rommet er beregnet for flere enn 4 personer.
(6) Antall luftvekslinger pr. time skal i disse rom være minst 6, dog slik at antall luftvekslinger skal økes dersom dette er påkrevet for å tilføre de luftmengder som er nevnt foran. Ved sirkulasjon av luft må ikke mer enn 50% av luften resirkuleres.
(7) Hvor luftkondisjoneringsanlegg er installert, kan Sjøfartsdirektoratet tillate fravik fra kravene til lufttilførsel og luftvekslinger som nevnt i femte ledd. Sjøfartsdirektoratet kan også ellers tillate avvikelser dersom spesielle forhold tilsier det.
(8) Hvis ikke automatisk stengning er anordnet, skal mekanisk ventilasjon og luftkondisjoneringsanlegg kunne stanses fra ett eller flere steder utenfor rommene og fra broen.
(9) Ventilasjonsåpninger skal være regulerbare, i soverom inne i rommene, og plasseres slik at unødig støy, trekk og ubehag unngås for dem som er i rommene.
(10) Klosettrom uten atkomst til fritt dekk skal ha eget mekanisk avtrekk. Det skal ikke være mekanisk tilførsel av luft til slike klosettrom.
(11) For mekanisk ventilasjon og luftkondisjoneringsanlegg skal det finnes minst en reservemotor for hver motortype som blir brukt i anlegget.
(12) På passasjerskip med mekanisk ventilasjon eller luftkondisjoneringsanlegg skal disse være i drift når passasjerer eller besetning er om bord.
(13) Avtrekk fra passasjerrom plassert over oljetank og fra sykerom, klosetter og vaskerom, skal skje direkte til fri luft dersom det ikke er mekanisk avtrekk fra disse rom.
(14) Ventilasjonsarrangement skal være godkjent.
(15) For passasjerskip på internasjonal reise gjelder også sjøsikkerhetskonvensjonens bestemmelser.
§ 19.Oppvarming av rommene
(1) Passasjerskip skal ha et effektivt system for oppvarming av rommene. Oppvarmingssystemet skal så vidt mulig være i virksomhet til enhver tid som passasjerene er om bord og forholdene krever det.
(2) Til oppvarmingen skal benyttes damp, varmt vann, varm luft eller elektriske varmeovner. Radiatorer og andre varmeinnretninger skal være slik anbrakt og skjermet at en unngår risiko for brann, fare eller ulemper for passasjerene. Petroleumsovner tillates ikke benyttet.
(3) Oppvarmingsanlegget skal klare å holde en temperatur på ikke mindre enn 20 °C i oppholdsrom under alle slags værforhold som kan tenkes å inntreffe under skipets fart. Forskjellen mellom temperaturen ved gulv og tak skal være minst mulig.
§ 20.Belysning
(1) Passasjerrom skal såvidt mulig være opplyst ved naturlig lys og skal også være utstyrt med tilstrekkelig elektrisk lys. Belysning med bar flamme tillates ikke.
(2) I soverom skal en leselampe anbringes ved hodegjerdet til hver køy.
(3) Utganger i soverom skal være merket slik at døren er synlig i mørket.
§ 21.Soverom
(1) I soverom for passasjerer skal gulvflaten som ikke opptas av køyer eller annet inventar være så stor at de personer rommet er bestemt for samtidig kan gjøre seg klar til evakuering.
(2) Gulvflaten i soverom for passasjerer bestemt for en person skal være minst 3 m² . I rom bestemt for mer enn en person skal gulvflaten økes med 1 m² pr. person.
(3) Ved måling av gulvflaten skal den del som opptas av køyer, skap, kommoder og sitteplasser regnes med, men ikke små og uregelmessig formede deler av gulvflaten som ikke effektivt øker den plass som kan nyttes til å bevege seg på, og som ikke kan nyttes til å plassere innbo på.
(4) Avstand fra køykant til motstående skott skal være minst 60 cm målt på køyens halve lengde.
§ 22.Køyer
(1) Køyer for passasjerer skal være minst 200 cm lange og 80 cm brede, målt innvendig. Sjøfartsdirektoratet kan dispensere fra kravet om lengde og bredde når dette finnes rimelig. Køyer skal være solid festet.
(2) Ved minimumshøyde i lugaren skal køyene ikke settes nærmere gulvet enn 27 cm, og ikke mer enn to køyer over hverandre. Overkøyenes bunn skal anbringes midtveis mellom bunnen av underkøyen og undersiden av takbjelkene og forsynes med støvtett bunn.
(3) Køyene skal være utstyrt med godkjent madrass og varetrekk.
§ 23.Salong
(1) Sitteplasser skal være bekvemme.
(2) Setenes dimensjoner skal være:
a)Bredde på sammenhengende tvers eller langsgående seter minst 50 cm pr. person. På passasjerskip med bruttotonnasje under 50, samt hydrofoilbåter eller lignende hurtiggående passasjerskip, tillates en mindre bredde, dog minst 45 cm.
b)Dybde minst 42 cm.
(3) Setenes plassering skal være som følger:
a)Avstand fra vegg til nærmeste setekant skal være minst 30 cm, og mellom motstående seter minst 60 cm.
b)Avstand fra vegg til sidekant av sete skal være minst 2 cm.
c)Avstand mellom seteradene fra bakkant av rygg til forkant av rygg, målt i setehøyde, skal være minst 68 cm. Er setene forskjøvet, skal avstanden økes tilsvarende.
(4) Løse stoler eller klappseter tillates ikke på hydrofoilbåt eller tilsvarende hurtiggående passasjerskip.
(5) For hver ståplass beregnes en fri gulvflate på 0,5 m² . I beregningen tas ikke med sitteplasser, gang mellom seter og vegg, og atkomst til utganger. Ståplass tillates ikke på hydrofoilbåt, tilsvarende hurtiggående passasjerskip eller passasjerskip som ikke er dekket.
(6) Gang mellom seter eller seter og vegg skal være minst 60 cm. Når seter er plassert i rekke skal ikke mer enn 4 seter være sammenhengende fra gangpassasje.
§ 24.Bagasjeplass
(1) For bagasje, pakker mv. skal innrettes tilstrekkelig og hensiktsmessig plass uten ulemper for passasjerene.
(2) Hyller for håndbagasje i salong skal være utstyrt slik at bagasjen ligger trygt og sikkert. Bagasjehylle skal ikke anbringes nærmere setet enn 95 cm.
§ 25.Vaske- og baderom
(1) Vaskerom, dusjrom og baderom skal være tilstrekkelig store. Skott skal være av stål eller annet godkjent materiale og skal være vanntette. Gulv skal være dekket av et godkjent belegg som er ugjennomtrengelig for fuktighet og lett å holde rent. Vannavløp skal være plassert og anordnet slik at vann ikke renner ut i rommene. Rommene skal være godt lydisolert hvor de støter opp til oppholdsrom som de ikke er spesielt tilknyttet.
(2) For soverom som ikke er utstyrt med vaskeservant skal det være vaskerom med minst 1 vaskeservant for hver 4. køy eller del derav.
(3) Når det er anordnet liggestoler for passasjerene på passasjerskip som har en reisetid på over 12 timer skal det være vaskerom med minst 1 vaskeservant for hver 10. liggestol eller del derav.
(4) På passasjerskip som anvendes på internasjonal reise med reisetid på 24 timer og derover, skal det for soverom som ikke har private dusj- eller baderom være anordnet et tilstrekkelig antall dusj- eller baderom med 1 dusj eller 1 badekar for hver 15. køy eller del derav. I fart på tropiske farvann eller tilsvarende varme farvann skal antallet dusjer eller badekar fordobles.
(5) På passasjerskip i liten kystfart eller mindre fart med reisetid på 24 timer eller derover skal det for soverom som ikke har private dusj- eller baderom, være anordnet et tilstrekkelig antall dusj- eller baderom med 1 dusj eller 1 badekar for hver 30. køy eller del derav.
(6) Vaskeservanter, dusjer og badekar skal ha tilførsel av varmt og kaldt ferskvann.
§ 26.Klosetter
(1) I tillegg til besetningens klosetter skal passasjerskip på internasjonal reise være utstyrt med følgende antall klosetter:
a)Når reisetiden er på 6 timer og derover minst 1 klosett for hver 25. passasjer eller del derav.
b)Når reisetiden er på under 6 timer minst 2 klosetter samt for hver 50. passasjer eller del derav over 100 ytterligere 1 klosett.
(2) I tillegg til besetningens klosetter skal passasjerskip i liten kystfart være utstyrt med minst 2 klosetter samt for hver 50. passasjer eller del derav over 100 ytterligere 1 klosett.
(3) I tillegg til besetningens klosetter skal passasjerskip i mindre fart enn liten kystfart være utstyrt med minst 2 klosetter samt for hver 100. passasjer eller del derav over 100 ytterligere 1 klosett.
(4) Når reisetiden er under 15 min. kreves ikke klosett for passasjerene dersom det er anordnet klosett på anløpsstedet.
(5) På passasjerskip som fører mindre enn 25 passasjerer kan dog 1 klosett tillates.
(6) I beregninger under første, annet og tredje ledd tas ikke med de passasjerer som har soverom med private klosetter.
(7) Klosettrom for menn skal i tillegg ha et tilstrekkelig antall urinaler.
(8) Klosettskåler og urinaler skal være av glasert fajanse, eller annet passende materiale. Setene skal kunne slås opp og festes i oppslått stilling. Spyleanlegget skal kunne gi nok vann under alle temperaturforhold. Det må derfor treffes forholdsregler mot at vannet i spyletanker og tilløpsrør fra spyletanker fryser under slike temperaturer som med rimelighet kan ventes i de farvann skipet anvendes. Avløpet skal være forsvarlig innrettet, og avløpsrør skal være tilstrekkelig dimensjonert.
(9) Når det er flere klosetter i et rom, skal de være atskilt med skott og dør.
(10) Klosettrom skal ha passende antall vaskeservanter for håndvask.
§ 27.Sykerom
(1) På passasjerskip i oversjøisk fart som har mer enn 75 passasjerer om bord skal det være 2 sykerom, ett for kvinner og ett for menn, med en køy for hver 75. passasjer eller del derav i hvert av sykerommene. Sykerom skal ha egne bad og klosetter.
(2) På passasjerskip på internasjonal reise med reisetid på 24 timer og derover, unntatt i oversjøisk fart, får bestemmelsene i punkt 1 tilsvarende anvendelse. Køyenes antall kan dog reduseres til en for hver 100. passasjer eller del derav og det kreves ikke operasjonsrom.
(3) På passasjerskip på internasjonal reise med reisetid fra 12 til 24 timer skal det være 2 sykerom, ett for kvinner og ett for menn. Det skal være minst en køy i hvert rom. I tilknytning til sykerom skal det være klosettrom med vaskeservant.
(4) På passasjerskip på internasjonal reise med reisetid på 6 timer og derover, men under 12 timer, skal det være et behandlingsrom for syke.
(5) På passasjerskip i liten kystfart skal det være minst ett sykerom med plass til 2 personer.
(6) For øvrig skal det på passasjerskip i mindre fart enn nevnt i tredje, fjerde og femte ledd være innredet minst ett passende rom for transport av syke, når hensyn tas til skipets størrelse og reisetid og mulighet til å benytte en passasjerlugar til slik transport. På hurtiggående passasjerskip av spesielle typer, f.eks. hydrofoilbåter o.l. kan sykerom sløyfes såfremt det er anordnet et avlukke der en sykebåre kan plasseres. Det samme arrangement tillates anordnet på bilferger der transport av syke vanligvis skjer med sykebil.
(7) For hver person et sykerom er beregnet for, skal gulvarealet være minst 3 m² . Når rommet er bestemt for bare en person, skal gulvflaten økes med 50%. Dører skal ha minst 73 cm bredde. Minst en dør i hvert rom skal være tilstrekkelig bred og anbrakt slik at sykebåre med letthet kan bringes inn og ut.
(8) Køyer skal være minst 200 cm lange og 80 cm brede målt innvendig. Det skal anbringes bare en køy i høyden. Langs køyene skal det være en fri passasje med bredde på minst 80 cm. Bare halvparten av de foreskrevne køyer behøver til enhver tid å være anbrakt på plass. Køyer skal være av stål eller annet metall.
(9) Sykerom skal plasseres på et rolig sted om bord og ikke forut eller akterut over propellen. Sykerom skal kun benyttes av syke og være låst når de ikke er i bruk.
(10) Passasjerskip i oversjøisk fart skal ha lege og sykepleier om bord. Passasjerskip på internasjonal reise over 24 timer skal ha sykepleier om bord. Dersom reisen er på over 48 timer skal det i tillegg til sykepleier også være lege om bord.
(11) Passasjerskip i oversjøisk fart skal ha operasjonsrom. Det samme gjelder for passasjerskip på internasjonale reiser over 24 timer hvor fartsområdet er slik at havn ikke kan nås innen 24 timer. Til operasjonsrommet skal det være et eget tilstøtende sykerom.
(12) Passasjerskip som nevnt under første og annet ledd skal ha eget legekontor. I tilslutning til dette skal det være et undersøkelses-/behandlingsrom hvor også skipets medisinbeholdning oppbevares. Videre skal disse skip være utstyrt med røntgenrom med installert røntgenapparat, rom for vask og sterilisering av instrumenter og en laboratoriebenk, samt lobby e.l. med plass for ventende pasienter.
(13) Passasjerskip som nevnt i tredje ledd skal i tillegg til sykerom ha et eget undersøkelses-/behandlingsrom hvor medisinbeholdningen er oppbevart.
(14) Passasjerskip som nevnt i første, annet og tredje ledd skal ha et særskilt innrettet rom for anbringelse av voldsomme eller sinnslidende personer.
(15) Passasjerskip som nevnt i første og annet ledd skal ha et eget fryserom for oppbevaring av 2 lik.
(16) Soverom for lege og sykepasser(e) skal plasseres i umiddelbar nærhet av sykerommene. I de tilfeller dette ikke er praktisk mulig, skal det anordnes et vaktrom ved sykerommene.
(17) Rom for syke skal arrangeres og utstyres i samsvar med forskrift fastsatt av Statens helsetilsyn. Tegninger av rom nevnt i første og annet ledd skal godkjennes av Statens helsetilsyn.
§ 28.Merking
(1) På passasjerskip i liten kystfart eller mindre fart skal det største tillatte passasjerantall være slått opp på et lett synlig sted på begge sider av et dekkshus eller liknende oppbygning.
(2) På ferje med vogndekk som ikke er innebygget, skal dekk og rom over eller under vogndekk være merket med det passasjerantall hvert dekk eller hvert rom er beregnet for, jf. § 11 tredje ledd bokstav a.
(3) Utganger og nødutganger skal være tydelig og iøynefallende merket med skilt som viser hvorhen de fører.
(4) Over eller ved inngangen til hvert passasjerrom skal angis rommets art. Soverom og køyer skal dessuten være merket med nummer.
§ 29.Ikrafttredelse mv.
(1) Denne forskriften trer i kraft 1. juli 1973.
(2) Fra samme tid oppheves § 5-24 i forskrifter for beregning av passasjerantall og angående passasjerbekvemmeligheter m.v. av 27. august 1909 med senere endringer.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007, tidligere § 30).