Forskrifter om hvilken fart som skal regnes som fjernfart ved skattlegging av sjømenn.

DatoFOR-1972-12-04-2
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1972 s 1972, II 1972 s 1120
Ikrafttredelse01.01.1973
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1947-03-21-2-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om «fjernfart» mht. sjømannsskatt

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 4. desember 1972 med hjemmel i § 6 nr. 5 i lov av 21. mars 1947 nr. 2 om skattlegging av sjømenn

1.Sjømenn på skip som seiler i fjernfart, kan kreve fradrag i sjømannsskatten med det beløp som blir fastsatt av Stortinget for den enkelte budsjettermin.
2.Skipet anses å seile i fjernfart når det i minst 6 måneder av trekkåret seiler hovedsaklig mellom andre havner enn norske, danske og svenske havner. Skip som vanligvis hver måned har anløp av norsk, dansk eller svensk havn, regnes ikke å seile i fjernfart.

Bruk av trekktabeller for fjernfart er betinget av at skipet er satt i fart. Sjømenn som er beskjeftiget på nybygg, vil ikke kunne trekkes etter fjernfart-tabeller før fra og med den måned skipet settes i fart. Dette gjelder selv om skipet blir bygget ved verft som ligger utenfor norsk, dansk og svensk territorium. Ventehyre, hyre oppebåret under deltakelse i kurs og lignende hyrer som utbetales mens sjømannen er i land, kan ikke skattelegges etter tabellene for fjernfart.

3.Når skipet i løpet av året går over i fart som nevnt under pkt. 2, første ledd, kan Direktoratet for sjømenn treffe bestemmelse om å fravike 6 måneders fristen. Direktoratet kan herunder bestemme at de trekktabeller som gjelder for fjernfart, skal komme til anvendelse fra og med måneden etter den måned da skipet gikk over i ny fart.

Når et skip skal gå over fra nærfart til fjernfart, må rederiet snarest mulig sende melding om skipets fremtidige fart til Direktoratet for sjømenn. Det må ikke nyttes skattetabeller for fjernfart før direktoratets godkjennelse foreligger.

Søknad om bruk av fjernfarttabeller for vedkommende trekkår må være innsendt senest innen trekkårets utløp.

4.Direktoratet for sjømenn kan pålegge rederiet å sende inn fartsoppgaver for rederiets skip.
5.Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1973 og avløser forskrifter fastsatt av Finans- og tolldepartementet 2. desember 1971.