Forskrift for meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

DatoFOR-1973-04-06-9740
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1973 s 433
Ikrafttredelse06.04.1973
Sist endretFOR-2008-10-17-1119 fra 01.01.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-04-17-21-§13, LOV-1967-02-10-§5, LOV-1970-06-19-69-§11
Kunngjort
KorttittelForskrift om arbeidstakeroppfinnelsesnemnd

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 6. april 1973 i medhold av lov 17. april 1970 nr. 21 om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere, samt i medhold av forvaltningslovens § 5, første ledd (jfr. kgl.res av 5. desember 1969 avsnitt I nr. 2) og offentlighetslovens § 11, første ledd (jfr. kgl.res 11. juli 1971 avsnitt II nr. 2).
Endringer: Endret ved forskrifter 15 juni 2001 nr. 639, 17 okt 2008 nr. 1119.

Nemndas sammensetning og oppgaver m.m.

§ 1.Om nemndas sammensetning gjelder lovens § 12 annet og tredje ledd. Nemnda bistås av en sekretær som ansettes av Industridepartementet.
§ 2.Nemnda skal på begjæring fra en av partene fungere som meklingsnemnd i tvister som reiser seg av forhold som omhendles i loven. Den skal søke å få i stand en minnelig ordning mellom partene, blant annet ved fremsettelse av forslag til forlik.

Nemnda fungerer som voldgiftsrett hvis partene er enige om det.

§ 3.Nemnda hører administrativt under Industridepartementet. Utgiftene dekkes av staten innenfor rammen av gitte bevilgninger.

Nemnda skal innen 1. mars hvert år gi innberetning til Industridepartementet om sin virksomhet i det forrige kalenderår.

§ 4.Nemnda har sitt sete i Oslo. Den kan også holde møter annet sted om formannen bestemmer det.

Saksbehandlingen.

§ 5.Innbringelsen av en sak for nemnda skal skje ved skriftlig begjæring som sendes til nemndas sekretariat.

Begjæringen skal inneholde angivelse av eget og motpartens fulle navn og adresse samt fremstilling av saken.

Sekretæren påser at begjæringen gir klare og tilstrekkelige om saken. Om nødvendig skal han veilede partene.

§ 6.Formannen oversender begjæringen i rekommandert brev, eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom det er benyttet en betryggende metode for å sikre at begjæringen er mottatt av motparten med rimelig frist for denne til å fremkomme med sin redegjørelse for tvisten. I alminnelighet bør partene ikke avkreves ytterligere skriftlige redegjørelser, men formannen kan beslutte fortsatt skriftlig saksforberedelse.
0Endret ved forskrift 15 juni 2001 nr. 639 (i kraft 1 juli 2001).
§ 7.I den utstrekning nemnda finner det nødvendig, kan den av eget tiltak innhente skriftlige utredninger fra sakkyndige. Den har også adgang til å innkalle sakkyndige til møter i nemnda. Utgiftene til slik sakkyndig bistand bæres av det offentlige.
§ 8.Nemndas møter holdes for lukkede dører.

Over nemndas møter føres protokoll. I denne skal innføres alle forslag til forlik og endringer til slike forslag samt alle voldgiftsavgjørelser som treffes.

§ 9.Når formannen finner en sak tilstrekkelig forberedt, innkalles partene til møte i nemnda.

Partene skal møte personlig med mindre formannen finner at vedkommende kan la seg representere ved fullmektig. Selv om partene møter personlig kan de under møtene la seg bistå av andre i samsvar med reglene i forvaltningslovens § 12. Utgiftene til slik bistand bæres av partene selv.

Partene har adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter i samsvar med reglene i forvaltningslovens §§ 18-20.

§ 10.Etter at partene muntlig har fremlagt sin sak, trekker nemnda seg tilbake og utarbeider utkast til forlik.
§ 11.Avslår nemnda å behandle en tvist med den begrunnelse at oppfinnelsen er ikke patentbar, er denne avgjørelse endlig med mindre oppfinnelsen senere fører til patent i Norge. Likestilt med patent skal i denne forbindelse anses patentmyndighetenes beslutning om godkjennelse av patentsøknadene til utlegning når patentsøknaden etter denne godkjennelse på arbeidsgiverens begjæring trekkes tilbake, eller av andre grunner henlegges som følge av forhold som ligger hos arbeidsgiveren.
§ 12.Partene gjøres kjent med nemndas forslag til forlik i nytt møte. Forslaget skal bare begrunnes i den utstrekning nemnda finne dette formålstjenlig. Nemnda kan foreta endringer i forslaget etter at det er fremlagt for partene.

Partene skal innen en frist av fire uker avgi erklæring til nemnda om de godtar forslaget. Formannen kan da, når særlige grunner foreligger, forlenge denne frist. Godtas forslaget ikke, kan nemnda, om den finner det hensiktsmessig, beramme nytt møte til behandling av de innsigelser som partene har fremsatt.

§ 13.Blir forslaget til forlik godtatt av partene, føres det til protokolls. Protokollen undertegnes av partene og nemndas medlemmer og paraferes av sekretæren.

Forlik inngått for nemnda har samme virkning som rettsforlik.

§ 14.Kommer forliket ikke i stand, skal nemnda henvise til retten.
§ 15.Under alle avgjørelser skal nemnda være fulltallig. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.
§ 16.I særlige tilfelle kan nemnda beslutte at en sak helt eller delvis skal behandles skriftlig. Bestemmelsene i dette kapittel kommer da til anvendelse så langt de passer.

Om voldgift.

§ 17.Når nemnda fungerer som voldgiftsrett, jfr. lovens § 13 annet ledd, finner reglene i kapittel 32 i lov nr. 6 av 13. august 1915 om rettergangsmåten for tvistemål anvendelse.

Om anvendelse av forvaltningsloven og offentlighetsloven m.v.

§ 18.Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kommer alene til anvendelse på nemndas virksomhet i den utstrekning det er bestemt i disse vedtekter.

Om ugildhet for nemndas medlemmer gjelder bestemmelsene i kapittel 6 i lov nr. 5 av 13. august 1915 om domstolene så langt de passer.

§ 19.(Opphevet 1 jan 2009, jf. forskrift 17 okt 2008 nr. 1119.)
§ 20.Disse vedtekter trer i kraft straks.