Forskrift om fastsetting av fradrag i tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse, pensjonsordningen for apoteketaten, pensjonsordningen for sykepleiere og kommunale tjenestepensjonsordninger for tilleggspensjon fra folketrygden.

DatoFOR-1973-04-09-9549
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1973
Sist endretFOR-1989-12-20-1268
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1966-06-17-16-§4 jf LOV-1949-07-28-26, LOV-1966-12-09-4-§4 jf LOV-1962-06-22-12, LOV-1966-12-16-5-§4 jf LOV-1953-06-26-11, LOV-1966-12-16-6-§3 jf LOV-1957-07-06-26
Kunngjort
Rettet05.08.2016 (bokstav c)
KorttittelForskr. om fradrag i tjenestepensjon

Hjemmel: Fastsatt av Sosialdepartementet (nå Arbeidsdepartementet) 9. april 1973 i medhold av lov av 17. juni 1966 nr. 16 om tillegg til lov av 28. juli 1949 om Statens pensjonskasse § 4 nr. 3, lov av 16. desember 1966 nr. 5 om tillegg til lov av 26. juni 1953 om pensjonsordning for apotekeretaten § 4 nr. 3, lov av 9. desember 1966 nr. 4 om tillegg til lov av 22. juni 1962 om pensjonsordning for sykepleiere § 4 nr. 3 og lov av 16. desember 1966 nr. 6 om tillegg til lov av 6. juli 1957 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (for kommunale tjenestepensjonsordninger) § 3.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 sep 1977, 14 feb 1978, 17 juni 1987 nr 509, 20 des 1989 nr. 1268.
Rettelser: 05.08.2016 (bokstav c). 

a)Ved beregning av det sluttpoengtall som er nevnt i lov av 17. juni 1966 nr. 16, lov av 16. desember 1966 nr. 5, lov av 9. desember 1966 nr. 4, alles § 4 nr. 2, og lov av 16. desember 1966 nr, 6 § 2 nr. 2, skal en legge til grunn pensjonsgivende inntekt i tjenestepensjonsordningen og grunnbeløpet i folketrygden på det tidspunkt samtidig utbetaling av pensjon fra tjenestepensjonsordningen og fra folketrygden tar til. Er det skjedd en alminnelig regulering av pensjonsgivende inntekt i tjenestepensjonsordning etter det tidspunkt da grunnbeløpet i folketrygden sist ble regulert, skal en legge til grunn den pensjonsgivende inntekt som gjaldt for vedkommende i tjenestepensjonsordningen på det tidspunkt grunnbeløpet i folketrygden ble regulert.

Fra fylte 70 år skal det beregnede sluttpoengtall etter bestemmelsene i foregående ledd settes ned med differansen mellom sluttpoengtallet i folketrygden ved 67 år og tilsvarende sluttpoengtall ved 70 år, såfremt det sistnevnte sluttpoengtall er det laveste.

Blir pensjonen fra tjenestepensjonsordningen forhøyet som følge av at pensjonsgrunnlaget flyttes opp til høyere lønnstrinn, skal det beregnede poengtall etter første ledd omregnes i samsvar med det nye pensjonsgrunnlag og gjeldende grunnbeløp på det tidspunkt pensjonsforhøyelsen finner sted.

b)Er tjenestepensjonen opptjent helt eller delvis til annen tid enn tilleggspensjonen fra folketrygden, skal fradraget for tilleggspensjonen ikke være større enn en tilleggspensjon beregnet av det antall opptjeningsår (poengår) hvor det samtidig er foregått opptjening av tjenestepensjon. Summen av tjenestepensjon og tilleggspensjon skal likevel ikke i noe tilfelle utgjøre større beløp enn full pensjon fra tjenestepensjonsordningen eller - hvis vedkommende har vært medlem av flere tjenestepensjonsordninger - full pensjon fra den tjenestepensjonsordning som har det høyeste pensjonsnivå for egenpensjon.
c)Fastsetting av fradrag etter punkt b kan foretas ved hjelp av et særskilt beregnet antall poengår som fastsettes ved den første fradragsberegning.
d)Bestemmelsene i punkt a første ledd, b og c gjelder tilsvarende ved beregning av fradrag for ventetillegg.
e)(Opphevet ved forskrift 20. desember 1989 nr. 1268).
f)Disse regler trer i kraft 1. januar 1973. Reglene gis tilsvarende anvendelse for tidsrommet 1. januar 1967 - 31. desember 1972 for personer som hadde løpende pensjon pr. 1. januar 1973. Til enke- og barnepensjonister foretas etterbetaling også for den tid medlemmet (forsørgeren) måtte ha oppebåret egen pensjon etter 1. januar 1967 beregnet etter satsene for etterpensjon.

Ved beregning av etterbetalingsbeløp for tid før 1. januar 1973, skal en legge til grunn den reduksjon av samordningsfradraget som disse regler medfører i januar 1973, med med reduksjon for tid med lavere grunnbeløp i folketrygden.

Bestemmelsene under bokstav a annet ledd gis virkning fra 1. januar 1978.

Bestemmelsen under bokstav e trer i kraft straks. Bestemmelsen gis tilsvarende anvendelse for tidsrommet 1. januar 1977 og til ikrafttreden for personer som har løpende pensjon pr. 1 januar 1977 eller senere.

Ved beregning av etterbetalingsbeløp for tidsrommet før 1. januar 1987 skal en legge til grunn den reduksjon av samordningsfradraget som disse regler medfører i januar 1987, men med reduksjon for tidsrom med lavere grunnbeløp i folketrygden. Etterbetalingsbeløp skal beregnes fra og med det kalenderår samordningsfradraget for folketrygd tidligere er beregnet fra.