Overgangsregler for samordning av pensjon fra tjenestepensjonsordning og/eller personskadetrygd med uførepensjon fra folketrygden som er regnet etter minst to tredjedels uførhet, men ikke hel uførhet, og som er tilstått med virkning fra før den dato lov av 8. juni 1973 nr. 39 om endring i lov om folketrygd trådte i kraft.

DatoFOR-1973-07-18-9411
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse18.07.1973
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om samordning av pensjon

Fastsatt i medhold av lov av 6. juli 1957 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27. 

Begrensning av samordningsfradragene for den nåværende bestand:

Ved samordning av pensjon fra tjenestepensjonsordning og/eller personskadetrygd med uførepensjon fra folketrygden som er regnet etter minst to tredjedels uførhet, men ikke hel uførhet og hvor det er opptjent rett til tilleggspensjon, skal samordningsfradragene for folketrygden begrenses etter denne bestemmelse.

Fradraget skal begrenses slik at samlet pensjon etter samordning ikke blir lavere enn hva samlet pensjon etter samordning hadde utgjort dersom pensjonisten fra folketrygden hadde vært tilstått uførepensjon regnet etter hel uførhet, men uten rett til tilleggspensjon.

Forskriftene trer i kraft straks og gis virkning fra samme tid som endringsloven av 8. juni 1973 trådte i kraft.