Forskrift om luftfart på Jan Mayen.

DatoFOR-1973-11-23-3460
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse23.11.1973
Sist endretFOR-1996-03-15-274
Endrer
Gjelder forJan Mayen
HjemmelLOV-1930-02-27-2-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om luftfart på Jan Mayen

Fastsatt ved kgl.res. av 23. november 1973. Fremmet av Samferdselsdepartementet. Endret 15 mars 1996 nr. 274. 

Med hjemmel i lov av 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen § 2 og kgl.res. av 15. mars 1996 nr. 270, gjøres lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart og de forskrifter som gjelder i henhold til den,1 gyldig for Jan Mayen i samme utstrekning som bestemt for Norge for øvrig.

Samferdselsdepartementet kan unnta enkelte av de i første ledd nevnte forskrifter fra å gjelde og kan utferdige tillempingsforskrifter. Tilsvarende myndighet har Forsvarsdepartementet for den militære luftfarts vedkommende.

Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves kgl.res. av 4. januar 1963 om luftfartslovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen.

1Jfr. res. 11 mars 1994 nr. 202.